Na Usu-usu Ana
Jiud
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
'A ganu he'uai aidangisia na'o haa i taha na'o hinihinia? 'A 'ua? 'Onaa ta sae nai heitohetohe bei'o 'inia, 'o 'adoma'inia do 'o ga'i matai ura baabau na'i hinihinimu?
Na'i madoraa na 'ia Jiud 'a usuai usu-usu ana, 'a ragoi sae narau bwane ha'asirihi'i mai na'i heisoi ha'ausuringa'i 'abaia Kraest nara maani hiosi'i. 'Iraaui nei nara haa i heresi ra'i sae nara 'unua do 'iraau ra'i sae ni heisoi maraugu ai'a raba hinihinia hakoi Taroha Goro. Rau hinihini'i moi dora narau rongo ha'agorohi'i maraugu bonasia do 'iraau tara'i sae hinihini narai aba ro'u beiraau na'i hinihinidaau na ai'a odoodosi.
Rei'uaa na'i madoraanisi, ni marehosi 'a matai to'oto'o mau beigaau. 'Iraaui sae hinihini pwapwaari'i rai maani'i hura'ai mareho nara ai'a ha'a-momori 'inia Jisas. Naasi 'a ororiu di'u do gai aidangisia goroi taha nagau hinihinia nei nagai matai ura wetewete bwarasiai mahosi.
'Oha na'oi 'oha'iniai Jiud 'oi wai'ado'ado surisuriai taha na ororiu 'inia 'anai aidangisia goroi taha na'o hinihini'i.
1
'Inaua Jiud, sae tatau'aro ana Jisas Kraest ma'e do'orana Jems nau hauai usu-usuni tana'amoui nei na 'ia God na 'ome sigihi'amou. 'Ia Godi Amaga 'a ta'ahi'amou mia Jisas Kraest 'a 'omesuri'amou.
'Au ha'arahesi mia God 'ai huunai ahu ta'ahi'amou, mai huunai ha'a-awa goro'amou, mana goro ana tana'amou 'a bwa'i hako.
Ha'ausuri Pwapwaari'i Ra Siri Mai
Tana'amoui sae goro agu'i. Na'i na'o ga'u, 'inau 'au 'adoma'i wetewete 'anai usu-usu tana'amou 'abaiai tahinga haoru na 'igaau hako nagau daua. Ma naani 'au 'adoma'inia do 'e maho he'ete'i nawai usu-usu tana'amou 'inia. Na'i usu-usuni 'au raba ha'a-ta'u'u'amou domoi taatahi bwarasiai ha'ausuringa'i odo-odo na 'ia God na haua tanagia i noni ana'i. 'Ia God na hauai ha'ausuringa'isi tanagia inoni ana'i 'ana'a i mwane 'oha maagu bwa'i orisi'a. 'Au ha'atee o'asi, suria ra'i sae narau ai'a 'adoma'i ha'ahoua God rau to'o sirimai na'i ruruha amoou mamou ai'a 'ome 'irararaau do ra'i sae pwapwaari'i. Rau hiosiai ha'ausuringa'i 'iniai heita'ahi ana God tanagia. Rau 'unua do 'ia God 'ai wa'ewa'e moi 'anai 'adoma'i nugasigaau rei'uaa nagai awa moi 'anai hauai wawaasua'a. Marau ai'a hinihinia do 'ia Jisas Kraest moi naasi ta'i bwauodo mana Araha agaau. Na'i 'oha bwani, ra usua na'i Usu-usu Maea i ha'a-mama'ai nai to'iraaui nei o'asi.
Rei'uaa mou bwane aidangisia, 'au rabasia domoi 'adoma'i aho'isiai taha na to'o tanaraaui noni nai Israel. 'Ia Araha God 'a ha'atahiraau baaniraaui Ijip. Ma'ata na'i muri 'agu buna ha'amaesiraau ro'u mau i nei narau ai'a hinihinia.
Mamoi 'adoma'i suriraaui enjel narau hairaesi ani beia God. 'Ia God 'a nugaa tanaraau i tau'aro 'anai haa. Ma 'ariwou ma tara'i nei rau 'ita'i tau'aro adaa'i, marau hano baaniai huunai 'omaa adaausi. 'Ia God 'a ho'o ha'a-bwarasiraau na'i dora kuhi 'ini arihau na bwa'i 'ohai ta'aa 'anai awa 'isi totoriai dangi ni hihiiri.
Mamoi 'adoma'i surisuriai rua 'omaai Sodom mana Gomora ma tara'i 'omaa ro'u gaarangirarua. 'Iraausi narau here to'obweubweu'a ro'u 'onaai'i enjel 'isi. Rau ai'a wawaasua'a moi beiai urao, marau hau'i ro'u here 'ini abedaa'i nara ta'aa di'u ro'u wou beiai nata saemwane. Na ha'a-mama'ai adaau, naasi 'eu nagau 'iraraa na bwane suu gata'iniraau ani. Gai 'iraraa do naasi 'e ha'ara 'anai ha'abasugia do 'irai nei narau haa'i mareho ta'a'i o'asi, rai ha'a-mama'airaau na'i 'eu na bwa'i matai kuru ta'oha.
'Iraaui nei narau sirimai na'i ruruha amoousi 'anai pwari'i'amou, rau o'asi ro'u. Rau haa'i here wawaasua'a 'ini abedaa'i marau 'unua do rau suri'i moi taha narau mamauru'a'i. Rau ai'a raba awa na'i bahainai heimarungi ana God, marau ai'a mamaa'uta'i ha'atee ha'a-ta'airaaui nei hauasa na'i aro. Rei'uaa 'ia Maekol, i na'ohadaaui enjel, ma ai'a ha'atee ha'ata'aia Saetan, ma'ata 'a o'ani 'inia, “'Ia God nai raongi'o.” Ni mareho naasi 'a to'o na'i 'oha na 'ia Maekol 'a heiraeraesi beia Saetan 'inia tei nai to'oraai abena Moses.
10 Hoita, 'iraaui ha'ausuri pwapwaari'i 'isi rau ha'atee ha'ata'aia namoiwou ta maho narau ai'a aidangisia. 'Iraau rau here 'onaai mwamwaa nara ai'a wai'ado'ado surisuri'i maho. Ni mareho na abedaa'i ra 'irisi'i naasi mareho nara ta'ahia, ma nara 'isi ro'u i mareho na 'ia God 'ai hiiri ha'amaesiraau 'ini'i.
11 'Ai ta'aa di'u tanaraau! Rau suriai herengana Kein na ngahu ha'amaesia Ebol, do'orana. Rau 'onaai rarabea nara 'unua 'inia Belam na awa moi 'anai ha'ateharaaui noni nai Israel suriai 'adoma'i ororiu ana 'iniai ha'a. Rau 'onaaia Kora na ura bwarasia God mia God 'ai hiiri ha'amaesiraau 'onaai hiiri ha'amaesia ana Kora.* 11 Nambas 16:1-35; 26:9-10
12 Suri'i madoraa namou boboi goni 'anai ngau 'onaai ruruhai sae hinihini, 'iraau ha'ausuri pwapwaari'i 'isi rau ai'a ninima 'anai siriwou bei'amou. Rau ngau 'ome ta'aa 'inia rau 'adoma'iniraau moi haraariraau. 'Iraau rau matai ha'ata'ai'i hinihinimoo'i 'onaai mwaro na matai here ha'ata'aiai haka. Rau bwa'i 'a'auhia tanei 'onaai rorodo na ro'asia hairiu moi ro'a na ai'a haua moe'a ta rangi. Rau 'onaai'i hasi'ei nara ai'a matai hungu na'i madoraa nara ga'i hungu i hasi'ei, suria ra mae mara aihu ro'u. 13 'Iraau rau ha'a-sirimaihi'i mwane maho ha'aninimai abe 'onaai'i huai naho nara ha'a-sirimaihi'i mwane agohu 'ome ta'a'i. Rau 'onaai'i hee'u nara su'a baani'i dora nara ga'i awa suri'i. 'Iraau rai hano 'anai awa tarau na'i dora na kuhi baabau na 'ia God 'a ha'aagaua tanaraau.
14 'Ia Inok, 'e ta'i 'iniraaui biunai ugui noni baaniai burungana Adam na bwane ha'atee agau ro'u o'ani 'iniraaui sae 'isi,
“'Ome, 'ia Araha 'ai boi beiai taringai merui enjel maea ana'i.
15 'Iia 'ai boi 'anai hiiriraau hakoi noni,
ma 'ai ha'a-mama'airaaui nei narau ai'a ha'ahoua nara hau'i mareho ta'a'i,
goni beiraaui nei ora-ora'a narau ha'atee ha'ata'aia.”
16 'Iraau mwane 'isi ra'i sae moi 'ada'i mangurunguru mana hei'unu'unu. Rau ha'isuri'i moi maho ta'a'i narau 'adoma'ini'i, marau awa moi 'anai ha'a-ta'eta'eraau. Rau ha'a-gorogororaaui noni do neina baaniraaui noni rai dauai taha 'anai goro adaau haariraau.
'E Ha'abasu 'Anai Ura Baabau
17 Sae goro agu'i, 'i'amou moi 'adoma'ini'i tarau i taha 'iraau na Ha'ataari ana'ia Araha aga Jisas Kraest narau bwani ha'atee agau mau mai 'ini'i.
18 Rau o'ani, “Suri'i dangi ha'ahako maigu tano ai'aa i marewanani, ra'i nei rai haikou 'ini'amou, miraau rai ha'isuri'i moi 'adoma'idaa'i nara ai'a suriai hei'irisina God.” 19 Hoita, neiraausi mwane narau ha'a-haihoa'amousi. 'Iraausi rau suria moi hei'irisi anai abe, mana Hi'ona Maea 'a ai'a awa beiraau.
20 Ma'ata tana'amoui sae goro agu'i, 'au raba ha'a-ta'u'u'amou. Moi ha'a-'o'ori'amou hairiu 'iniai ha'ausuringa'i nagau daua baania God neina moi ura baabau. 'Oha namoi ha'arahesi, moi ha'awateai Hi'ona Maea maai na'otaramoou. 21 Na'i madoraanisi, 'oha namou mamasia Araha aga Jisas Kraest 'anai wai'amou na'i tahi tarau 'iniai heita'ahi ana tana'amou, moi awa 'onaai sae na awa na'i bahainai heita'ahi ana God. 22 Moi ahu ta'ahira mamoi 'a'auhira i nei na heiruarua'a i 'adoma'ida 'ini'i taha nara hinihini'i. 23 Moi 'a'auhiraaui nei nara suriai tara 'anai 'eu marai suriai tara ni tahi. Mei tanaraaui haru nei ra awa 'anai haa'i moi here ta'a'i, moi ha'ata'inia tanaraaui heita'ahi, mamoi mamagugu ro'u. Mou gasigu ahoda ro'u suri'i ora-ora'a narau siri suri'i.
Mareho Ha'ahako
24 Ha'a-aneanea God. 'Iia moi na matai 'omesuri ha'agorohi'amou baani'i mareho namou matai ahoda suri'i. 'Iia 'ai wai'amou ara'a beia mamoi re'iai rarahana ma bwa'i ta mareho nai sadoia 'anai ha'ahuni'amou 'inia, ma'ai haua tana'amou i wa'ewa'e na raha di'u.
25 'Iia moi naasi ta'i God. 'Iia na ha'atahigia 'inia Jisas Kraest i Araha aga. Taraawa'a mau mai tari 'ohani ma 'ari'a, 'iia na hauasa, 'iia na arari 'anai ha'aasaa, me 'iia na arari 'anai heimarungi beiai mena. Amen.

*1:11 11 Nambas 16:1-35; 26:9-10