15
Ha'ausuringa'i Baaniraaui Jiu 'Ohai Na'o
(Mak 7:1-13)
Tara'i Farisei mana Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses rau boi baaniai Jerusalem 'anai songa'inia Jisas. Rau o'ani 'inia, “Ni 'uaana na 'iraaui rongoiusuri amu'i rau horosia 'inia i ha'ausuringa'i narau ha'adiohi'i mai tanagaau i wauwa agaa'i na'i 'ohai na'o? Rau ai'a suriai huunai herehere 'anai dorima maraigu ngau.”
Mia Jisas 'a aramiraau o'ani, “Mi'amou, ni 'uaana namou horosia 'iniai Ha'atora ana'ia God mamougu suri'i moi 'inia i ha'ausuringa'i amoo'i haari'amou? Mou 'iraraa do 'ia God 'a bwane 'unua o'ani, ‘'Oi ha'ahoua amamu mea inamu’ ma o'ani ro'u, ‘Tei na 'unu ha'ata'aia amana mea inana rai ha'amaesia.’ 5-6 Me'imoou mou 'unua dona 'a odo-odo moi 'onaa tanei 'ai o'ani 'inia inana mia amana, ‘Ha'a-arohai'amurua, 'au ga'i 'a'auhimurua 'ini'i maho nau to'ora'i. Me 'au bwa'i 'a'auhimurua'a. Suria maho nau to'ora'i ra maea'a. 'Inia 'au bwane wate'i tanaa God.’ Ma naasi mou here 'onaa do ha'ausuringa'i amoo'i ra ororiu di'uai Ha'atee ana God.
“Mou here 'onaa domou goro, ma'ata ai'a! Maho na 'ia Aisaea 'a ha'atee rarabeanga'inia, 'a to'i'amou ha'a-momori'a. 'A 'unua o'ani,
‘'Iraau sae 'ini rau ha'ahouau 'ini'i ngoodaa'i,
magu 'adoma'idaa'i ra awa ha'atau di'u baaniau.
I ha'arahesi adaa'i ra 'ari pwaranga,
'inia rau orisi'i Ha'atora ana'ia God 'ini'i ha'ausuringa'i adaa'i haraariraau na inoni moi na haa'i.’ ”* 15:8-9 Aisaea 29:13
Ha'ausuringa'i 'Iniai Maho Na Matai
Ha'ado'o'aai Sae Na'i Maana God
(Mak 7:14-23)
10 Mia Jisas 'a 'unuraaui noni hunga magu o'ani 'iniraau, “Moi bahurongo goro mamoi aidangisiai taha nawai 'unua tana'amou. 11 I mahoingau na'oi ngaua 'a bwa'i matai ha'ado'o'a'o na'i maana God. Naia na maho na'o 'unu'i nara hura'a baaniai ngoomu na matai ha'ado'o'a'o.”
12 'Iraaui rongoiusuri ana'ia Jisas rau boi beia marau o'ani, “'Iraaui Farisei rau arunga ta'aa 'iniai maho na'o 'unua ani.”
13 Mia aramiraau o'ani, “'Adonai hasi'ei na ai'a hasi'i a Amagu, 'ia Amagu 'ai rangu gata'ini'i. 14 Naasi 'ai abui ta'aabemoou 'iniraaui Farisei. 'Iraausi rau 'onaai sae kuru na uruai nata sae kuru, 'irarua hako rarui ahoda dio na'i giru.”
15 'Ia Pita 'a 'unua tanaa Jisas o'ani, “'Oi maania tana'ameui 'ado'ado 'anai maho na'o 'unua ani, do sae 'a bwa'i matai do'o'a na'i maana God 'inia moi mahoingau na ngaua.”
16 Mia Jisas 'a o'ani 'inia Pita, “'A 'ua? 'O ai'a aidangisia mau? 17 'O ai'a 'iraraa do maho na'o ngaua 'a dio na'i bwahurimu ma hura'a aho'i baaniai abemu? 18 'I maho ta'aa na 'unua i sae 'a hura'a baaniai raromana, ma naia na matai ha'ado'o'aa na'i maana God. 19 Baaniai raromana na hura'a mai ei 'ado'ado ta'aa, 'onaai heingahu, taritari'a baaniai urao amua ma'ua mwane amua, wawaasua'a, beri, pwapwaari'i, mana 'unu ha'ata'aiai nata sae. 20 Nara 'isi mareho na matai ha'ado'o'aai sae na'i maana God, ai'a do 'iniai ngau ha'i ai'a dorima.”
'E Urao Na Ai'a Jiu Na Hinihinia Jisas
(Mak 7:24-30)
21 'Ia Jisas 'a hano baaniai dorasi, 'a 'ari suriai dora gaarangiai kae 'omaai Taea mana Saedon. 22 Ma 'e urao na ai'a Jiu na awa 'isi. 'Iia baaniai burungana Kenan. 'A boi beia Jisas ma o'ani, “Araha, pwirana Deved. 'Oi arunga ta'ahiau ma'oi 'a'auhiau! Gare urao agua, 'i adaro 'a bwaunia. 'A here ha'ata'aia di'u ma rongomaata'i raha.”
23 'Ia Jisas 'a ai'a aramia 'inia ta ta'i ha'atee. Miraaui rongoiusuri rau ha'ata'u'ua Jisas o'ani, “'Oi ha'ataaria aho'i mai hano'a wou. 'Inia 'iia 'a surigaau moe'a magu wamoi ta'i awara.”
24 Mia Jisas 'a o'ani 'iniai uraosi, “'Ia God 'a ha'ataariau mai 'anai 'a'auhiraau moi Jiu narau 'onaai siip nara tari baaniai 'omesuri siip. 'Au ai'a boi 'iniraaui nei narau ai'a ha'i saeni Jiu.”
25 Mana uraosi 'a boi ma topira'i ruru na'i maana Jisas ma o'ani 'inia, “'Oi boi ma'oi 'a'auhiau Araha.”
26 Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “'A ai'a arari dorai haa'i mahoingau adaa'i gare ma do raigui gaasi'i 'ada'i misu.” 15:26 Ni 'ado'ado 'anai tatarani 'a o'ani: 'Iraaui gare ra ura 'iniraaui Jiu. Mana misu 'a ura 'iniraaui nei ra ai'a Jiu. 'Ia Jisas 'a 'unua do 'a raba 'a'auhiraau moi Jiu. 'A ai'a arari do 'ai nugasiraaui Jiu mai 'a'auhiraaui nei ra ai'a Jiu.
27 Mana uraosi 'a ha'atee o'ani, “'O ha'atee ha'a-momori. Ma'ata 'iraaui misu rau matai ngaa'i ro'u moi mamamo i mahoingau nara ahoda baaniai hunganai dora ngaungau adaa'i sae nara to'oraraau.”
28 Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “Urao, 'i hinihinimu 'a wetewete di'u! 'I mareho na'o 'irisiasi wai haua tana'o.” Na'i mau na'i 'ohasi mana gare anai uraosi 'a goro'a aho'i.
Jisas 'A Ha'agorohi'i Aho'i
Mwani Sae Daoha
29 'Ia Jisas 'a hano baaniai dorasi ma aho'i 'ari suriai bobonai kae bwera i Galili. 'A ta'eha na'i hungahunga ma heinagu na'iei. 30 Kae ruruhai sae rau boi beia, rau waa'i mai tanaa i sae pwaki, 'iraaui sae kuru, 'iraaui sae ta'ata'a'i, 'iraaui sae baanguu mana nei haru daoha hehe'ete'i ro'u na to'iraau. Rau ha'adaohiraau na'i gaarangiai uwana'i a Jisas mia Jisas 'a ha'agorohiraau aho'i hako.
31 'Iraaui sae rago rau 'omesiai haua ana o'asi a Jisas marau heimwaota'i di'u. 'Iraaui nei ra baanguu ga'u rau ha-hadahada'a, 'iraaui sae ta'ata'a'i ra goro'a, 'iraaui nei ra pwaki ra hahano hairiu, miraaui nei ra kuru ga'u rau wanawana'a. 'Iraaui sae rago rau ha'a-aneanea God adaau Israel.
'Ia Jisas 'A Hanganiai Hai Merui Saemwane
(Mak 8:1-10)
32 'Ia Jisas 'a 'unuraaui rongoiusuri ana'i ma o'ani 'iniraau, “'Au ta'ahiraaui sae 'ini, 'inia 'e oru dangi narau awa'a 'ini beigaau ma na'i 'ohanisi raugu ai'a to'o mahoingau'a 'anai ngau. Maugu ai'a raba ha'a-taariraau ha'i hioro 'ari suri'i 'omaa adaa'i. Rau gasi dionga'i suri tara.”
33 'Iraaui rongoiusuri rau o'ani 'inia Jisas, “Na'i hei na'i dora mangasarani nagau ga'i ha'i mahoingau arari 'ada'i mwane sae 'ini?”
34 Mia Jisas 'a songa'iniraau o'ani, “'E siha huai bredi na bei'amou?” Ma rau aramia o'ani, “'E biu hua moi ma ra'i gere ii'a.”
35 'Ia Jisas 'agu 'unua tanaraaui sae 'anai heinagu dio na'i ano 36 ma dauai biu hua bredi mana ii'a 'isi. Mana 'oha na ha'atee ha'agorohia hako a God 'ini'i, 'a uubi'i ma haa'i tanaraaui rongoiusuri ana'i naraugu ha'atora'ini'i tanaraaui sae. 37 'Iraau hako rau ngau masu. Rau si'ohi'i dora i mahoingau narau ngau tahi'i, rau ha'ahonuai biu abira. 38 'Iraaui sae narau ngau na'i 'ohasi 'e hai merui saemwane. Ra ai'a uduma'ini'i urao mana gare.
39 'Ia Jisas 'a ha'ahanoriraau aho'i sae 'isi, maagu ta'e na'i ora beiraaui rongoiusuri ana'i. Rau 'ari na'i dora ra 'unua 'iniai Magadan.

*15:9 15:8-9 Aisaea 29:13

15:26 15:26 Ni 'ado'ado 'anai tatarani 'a o'ani: 'Iraaui gare ra ura 'iniraaui Jiu. Mana misu 'a ura 'iniraaui nei ra ai'a Jiu. 'Ia Jisas 'a 'unua do 'a raba 'a'auhiraau moi Jiu. 'A ai'a arari do 'ai nugasiraaui Jiu mai 'a'auhiraaui nei ra ai'a Jiu.