16
'Iraaui Saemaua Adaa'i Jiu
Rau Raba 'Omesia Ta Ha'abu'oahu
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
Tara'i Farisei mana Sadiusi rau boi beia Jisas do rai ha'imaania. Rau ha'angonia do 'ai haua ta ha'abu'oahu ma'uasi ta ha'ara ma dorai 'iraraa do'ia God na ha'ataaria mai.
Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “'I'amou mou 'iraraai ha'ara na'i aro. Na'i su'urahi 'oha na aro 'a wangawanga, mou ha'arangasia do ho'oa 'ai dangi goro. Mana'i haho'oa, 'oha na aro 'a wangawanga ma waikuhi'a, mamou ha'arangasia do'ai dangi ta'aa. Mou aidangisi'i moi ha'ara ni aro mamougu ai'a aidangisiai 'ado'ado 'ada'i mareho nau haa'i na'i madoraa 'ini! 'Iraaui inoni na'i 'ohani rau ta'aa di'u marau ai'a bonasia suria tarau a God. Rau raba 'omesiai ha'abu'oahu magu 'a bwa'i nei nawai haua tanaraau. 'E ta'i ha'abu'oahu moi narai re'ia, naasi ha'abu'oahu 'onaaiai nei na to'o tanaa Jona.” 'Ia Jisas 'agu 'unua o'asi moi tanaraau ma hano'a baaniraau.
Ni Ha'ausuringa'i Adaa'i Farisei
Mana Sadiusi 'A 'Onaai Draebam
(Mak 8:14-21)
'Oha narau 'a'ari mau 'anai nata bataraui kae bwera i Galili miraau rongoiusuri raugu aidangisia dorau kaku'aai waa'i tadaa'i bredi. 'Ia Jisas 'a ha'atee ha'abasuraau o'ani, “Moi 'ome'ome goro mamoi 'omesuri'amou baaniai draebam adaaui Farisei mana Sadiusi.” 'Iraaui rongoiusuri rau hasi hadanga'i haraariraau, rau o'ani, “Gau ai'a to'o bredi na 'unua o'asi 'iniasi.” 'Ia Jisas 'a 'iraraai taha rau maania ma o'ani 'iniraau, “Hinihinimoo'i ra kekerei di'u. 'A 'ua namou hadanga'inia 'inia i ai'a to'o bredi amoou? Mou ai'a aidangisia mau? 'A 'ua? Mou kaku'aai rima merui sae nau ha'angaua 'inia moi rima huai bredi, mana abira namou ha'ahonu'i 'ini'i mahoingau nara ngau tahi'i? 10 Mamou kaku'aa ro'u i hai merui sae nau ha'angaua 'inia moi biu huai bredi mana siha abira namou ha'ahonu'i 'ini'i mahoingau nara ngau tahi'i? 11 'A 'ua namou 'adoma'inia 'inia do'au hadanga'iniai ai'a to'o bredi amoou? Wai 'unua aho'i ro'u tana'amou. Moi 'omesuri'amou baaniai draebam adaaui Farisei mana Sadiusi.”
12 Na'i 'ohasi raugu aidangisia do'ia Jisas 'a ai'a hadanga'iniai draebam anai bredi, ma'ata 'a rabasia dorai 'omesuriraau baaniai ha'ausuringa'i adaaui Farisei mana Sadiusi.
'Ia Pita 'A Ha'arangasia
Do 'Ia Jisas Naasi Ha'atahi
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 'Oha 'ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau ada wou gaarangiai 'omaai Sisaria Pilipae, 'ia Jisas 'a songa'iniraaui rongoiusuri ana'i o'ani, “'Iraaui sae rau 'unuau i Garei Inoni 'inia tei?”
14 Miraau o'ani, “Tara'i sae ra 'unua do i'oe a Jon Bwareomaea, tara'i nei ra 'unua do i'oe a Elaija, ma tara'i nei do i'oe a Jeremaea, ma tara'i nei ro'u do i'oe 'e ta'i 'iniraaui haru rarabea ni 'oha bwani.”
15 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Mi'amou, mou 'adoma'inia do 'inau atei?”
16 Mia Saemon Pita 'a o'ani 'inia, “I'oe naasi Ha'atahi na 'ia God na duruduru 'inia 'anai ha'ataaria mai. I'oe garena God tahitahi.”
17 'Ia Jisas 'a o'ani 'inia Pita, “Ha'amwani'o Saemon garena Jona, 'iniai taha na'o ha'arangasiani, 'ia Amagu ara'ai aro na ha'ata'inia tana'o, ai'a inoni. 18 Ni 'ado'ado 'anai atamusi 'e hau, mana'i hunganai hauni wai tau'aronai heisoi agua. I mena anai mae 'a bwa'i ha'ahehoa mwada'u i heisoi. 19 Ma wai haua tana'o i kii anai hourana ana God na'i aro. Taha na'oi ha'aabua na'i ano, 'ia God 'ai 'adoma'i aratara bei'o 'inia na'i aro. Mana taha na'oi ha'awatea na'i ano, 'ai 'adoma'i aratara ro'u bei'o 'inia na'i aro.”
20 Ma ha'atee ha'abasuraaui rongoiusuri dorai abu taraa to'o maania do'iia naasi Ha'atahi.
'Ia Jisas 'A Maaniai Mae Nai Haua
(Mak 8:31-33; Luk 9:22)
21 Taraawa'a na'i 'ohasi ma 'ari'a, 'ia Jisas 'a taraawa'a maani ha'arangasia tanaraaui rongoiusuri ana'i 'ari nai haua na'i Jerusalem mana taha nai to'o tanaa na'i 'isi. 'A 'unua tanaraau do 'iraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses ma tara'i na'otara ro'u rai ha'a-rongomaata'ia marai ha'amaesia. Ma'ata 'e rua dangi nai hako mana'i oruna 'aigui suruta'e aho'i.
22 Mia Pita 'a waia beira'i a Jisas 'anai ha'atee ha'abwarasia magu o'ani 'inia, “Araha, 'abwa'i! 'Ia God 'a bwa'i ha'awatea do'ai to'o tana'o i maho na'o maaniasi.”
23 Mia Jisas 'a rihota'i tanaa Pita ma o'ani 'inia, “Saetan, hora wou baaniau! 'O bonasiai ha'atehaau baaniai hei'irisina God. Na maho na 'o 'unu'i 'isi ai'a 'ado'adona God, ma'ata ra'i 'ado'ado ni noni moi!”
'Iatei Nai Suria Jisas 'Ai Mwa'emwa'e
'Anai Rongomaata'i Mana Mae
(Mak 8:34—9:1; Luk 9:23-27)
24 'Ia Jisas 'a o'ani 'iniraaui rongoiusuri ana'i, “'Iatei na raba ha'i rongoiusuri agua, 'ai nugasiai hei'irisina haaria, 'ai mwa'emwa'e 'anai suru'iai dadaahoro ana, maai suriau. 25 'Iatei na raba dau baabau na'i tahingana na'i marewanani, 'a bwa'i to'oraai huunai tahi. Me 'iatei na mwa'emwa'e 'anai ha'a-ai'aai tahingana 'iniai suriau ana, 'ai sadoia nana i tahi. 26 'A 'ua? 'Onaa tanei 'ai daa'i hako nana i marehoni marewana, ma ai'a daua nana i huunai tahi, mareho 'isi rai 'a'auhia? 'A bwa'i! 'Onaa 'ai mae, 'a bwa'i maho naigu haa 'anai horia aho'i tahingana. 27 'Inaui Garei Inoni wai aho'i ro'u mau mai bei'i enjel ana'i Amagu ma beiai mena mana raraha na ta'isada beia 'anai tahariai 'adonai nei suriai taha na haua. 28 Tara'i nei 'ini'amoui sae 'ini mou bwa'i mae mau minau i Garei Inoni wai aho'i'a mai 'anai marungiraau hako i mwani noni.”