17
'Ia Jisas 'A Orisi 'Omeha
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
'E ono dangi na hako, 'ia Jisas 'a waia Pita, Jems mea Jon, i rua ha'ido'orada, 'anai ta'eha haariraau na'i hunganai hungahunga ahaaha. Raugu 'ome mana 'omehana Jisas 'a orisi'a. I hauraena tari auru na'i 'u'una 'a wadora'i 'onaai sina mana bwana ana'i ra mamaahui 'onaai marewa. Raugu 'asu'a mia Moses mia Elaija raru ha'amaranga mararu mamaani beia Jisas. Mia Pita 'a o'ani 'inia Jisas, “Araha, 'a goro nagau awa 'ini. 'Onaa 'o 'irisia, 'inau wai tau'arona ta oru hare, tanei tana'o, tanei tanaa Moses, ma tanei tanaa Elaija.”
Na'i 'oha na ha'atee o'asi mau a Pita, 'e rorodo na wadora'i na dio huniraau ma marumarusiraau. Ma'e ringe na ao mai baaniai rorodosi, 'a o'ani, “Naani gare agua nau ta'ahia mau huunai wa'ewa'e 'inia. Moi rongosuria.” 'Oha 'iraau oru rongoiusurisi rau rongoa o'asi, rau kae mamaa'u di'u marau abwa dioi ano.
Mia Jisas 'a boi ma dau wou beiraau ma o'ani, “Moi abui mamaa'u, moi ura ara'a.” Raugu wana wou mia moi haaria Jisas nagu awa beiraau.
'Oha 'ia Jisas mana oru rongoiusuri ana rau didio mau na'i hungahunga, 'ia Jisas 'a ha'atoraraau o'ani, “Moi abui maania tanaa ta sae i taha namou re'ia, tari 'oha 'inau i Garei Inoni wai suruta'e aho'i baaniai mae.”
10 'Iraaui rongoiusuri rau songa'inia o'ani a Jisas, “'A 'ua na 'iraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses rau 'unua 'inia do'ia Elaija 'ai boi ga'u na'i na'o maigu boi Ha'atahi?”
11 Mia aramiraau o'ani, “'A ha'a-momori. 'Ia Elaija 'ai boi na'i na'o 'anai ha'a-agauhiraaui mwani noni 'anai boi anai Ha'atahi. 12 Ma'ata wai 'unua tana'amou, 'ia Elaija 'a bwane ada'a magu 'iraaui sae rau ai'a 'ome 'iraraa. Rau haa'i moi mwane here nara ai'a goro tanaa suriai 'adoma'ida. 'Inaui Garei Inoni rai haua o'asi ro'u tanaau.” 13 Na'i 'ohasi 'iraaui rongoiusuri raugu aidangisia do'ia Jisas 'a hadanga'inia Jon Bwareomaea.
'Ia Jisas 'A Ha'agorohia Aho'i
Gare Na Bwauniai Adaro
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)
14 'Oha 'ia Jisas mana oru rongoiusuri ana rau ataha dioi gaonai hungahunga, 'iraaui sae rago rau bwane mamasi 'isi. 'E sae na boi ma topira'i ruru auru tanaa Jisas ma o'ani 'inia, 15 “Araha, 'oi ta'ahiai gare mwane agua ma'oi 'a'auhia. 'A manumanu'a, daohasi 'a here ha'ata'aia di'u. 'A rago'a i 'oha na ahuge'a ara'ai 'eu mana'i wai ro'u. 16 'Au waia tanaraaui rongoiusuri amu'i dorai ha'agorohia aho'i magu bwara tanaraau.”
17 Mia Jisas 'a o'ani, “'I'amou inoni na'i 'ohani mou ha'i sae ta'a'i mamou bwarai hinihini! 'Ai orea he'uai maratanoa nawai haua bei'amou, ma'ua wai awa orea tari he'ua bei'amou mamoigu hinihini? Waia mai garesi.” 18 Mia Jisas 'a taaria hura'ai adaro mana garesi 'a goro aho'i mau na'i 'ohasi.
19 Na'i muri 'iraaui rongoiusuri raugu boi haariraau beia Jisas marau o'ani 'inia, “'A 'ua na bwara 'inia tana'ameu 'anai taaria hura'ai adaro ani?”
20 Mia Jisas 'a o'ani, “Hinihinimoo'i ra ai'a wetewete arari. Wai 'unua ha'a-momori tana'amou: 'Onaa namoi to'oraai gere hinihini na kekerei moi 'onaai korai mastad, mou ga'i ha'atee o'ani moi 'iniai hungahunga wouni, ‘'Oi sara wou,’ mai matai sara ha'atau moi. 'A bwa'i maho nai bwara tana'amou 'onaa namoi hinihini. 21 Ma'ata adaro 'onaai neini 'a bwarai hura'a, naia moi ha'ariri mana ha'arahesi na matai hura'a 'inia.”* 17:21 Tara'i Baebol bwani ra ai'a to'oraai tatara 'e 21.
Jisas 'A Hadanga'inia Ro'u i Mae Nai Haua
(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)
22 'E ta'i dangi, 'oha rau awa na'i Galili, 'iraau rongoiusuri ana'ia Jisas rau rurugoni mai beia. Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “'E nei nai usuha'iniau i Garei Inoni tanaraaui nei narau ha'imae beiau 23 marai ha'amaesiau. Ma'ata 'e rua dangi nai hako mana'i oruna, wai suruta'e aho'i baaniai mae.” Miraaui rongoiusuri rau arunga ta'aa di'u 'iniai mareho na maaniasi.
Jisas 'A Hori Takisi Tanaai Ruma Maea
24 'Oha 'ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau ada na'i Kapaniam, 'iraaui sae ha'atakisi 'anai Ruma Maea rau boi beia Pita marau songa'inia 'inia, “'I ha'ausuri amoou 'a matai hori takisi ro'u tanaai Ruma Maea, ma'ua ai'a?”
25 Mia Pita 'a o'ani, “'Io, 'a matai hori takisi ro'u.” Mia Pita 'a siri ruma narau awa iei. Ai'a ta maho mau nai 'unua Pita mia Jisas 'a o'ani'a 'inia, “Saemon Pita, 'e taha na'o 'adoma'inia? 'O 'adoma'inia do 'iraaui mwaeraha nai marewanani rau matai ha'atakisi'i ro'u i gare adaa'i ma'ua 'iraau moi sae he'ete'i?”
26 Mia Pita 'a o'ani, “'Iraau moi sae he'ete'i.”
Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “'A o'asi'a. 'Iraaui gare adaa'i mwaeraha rau ga'i bwa'i hori takisi. 27 Ma'ata rei'uaa na o'asi, gai abu ha'a-taesu'araaui sae ha-ha'atakisi. Naasi 'oi hura'ai one ma'oi gaasia hura'ai 'aro amua. Ii'a tahamora na'oi raua, 'oi tetesiri na'i ngoona ma'oi rahia hura'ai sereni na awa na'iei ma'oi 'ari hori takisi taragaraa.”

*17:21 17:21 Tara'i Baebol bwani ra ai'a to'oraai tatara 'e 21.