26
I Ha'aradorado 'Anai Ha'amaesia Jisas
(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Na'i murinai mamaani hako ana Jisas tanaraaui rongoiusuri, 'a o'ani 'iniraau, “Mou 'iraraa do na'i ho'oa wou 'ai taraawa'a i rongo 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau. 'Inau i Garei Inoni, 'e nei nai usuha'iniau tanaraaui nei rai ha'amaesiau na'i hunganai dadaahoro.”
Hoita, na'i maui 'ohasi 'iraaui Na'ohadaaui Piriisi ma 'iraau tara'i saemaua adaa'i Jiu ro'u rau rurugoni na'i ruma ana Kaeafas. 'Iia naasi bwauodo nadaaui Piriisi na'i madoraasi. Rau hadanga'iniai here narai haua narau bwa'i rongo raha 'inia na'i 'oha rai daua Jisas 'anai ha'amaesia. Rau 'adoma'i aratara dorai abui daua suri'i dangi narau haa i rongo, 'a gasi to'o ta ha'agogoru.
'E Urao Na Ringisiai Rumu
Na'i Bwauna Jisas Na'i Betani
(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)
'Ia Jisas 'a awa na'i Betani na'i ruma ana Saemon, 'e sae na lepa ga'u. Na'i 'oha 'ia Jisas 'a ngau, 'e urao na sirimai beiai gere bei 'ome goro na awa iei rumu na hori bwara ma si'ini goro. 'A boi ma ringisia na'i bwauna Jisas. Na'i 'oha 'iraaui rongoiusuri rau re'iai haua o'asi anai uraosi, rau taesu'a 'ana marau o'ani, “'A 'ua na ha'agata'inia 'iniai rumu na hori bwarasi? 'Onaa 'a ga'i raonga'inia, 'e kae ha'a nara ga'i horia 'inia, mana ha'a 'a ga'i hisungiraau 'ini'i sae pohara.”
10 'Ia Jisas 'a 'iraraa moi taha rau 'unua ma o'ani 'iniraau, “'A 'ua namou ha'atee ha'ata'aia 'inia? 'Iia 'a haua tanaau i here na goro. 11 'Iraaui sae pohara rai awa tarau bei'amou. 'Inau na bwa'i. 12 Ni mareho na haua tanaausi 'a ha'aagauai abegu 'anai 'oha rai toringiau. 13 Mawai 'unua ha'a-momori tana'amou. Suri'i mwane dora na'i marewana narai taroha'inia ei Taroha Goro, rai maaniai taha na haua i uraosi, marai 'adoma'i aho'isia 'inia.”
'Ia Jiudas 'A Raba Usuha'inia Jisas
Tanaraaui Na'ohadaaui Piriisi
(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)
14 Mia Jiudas Iskariot, 'e ta'i 'iniraau i ta'i tangahuru mana rua rongoiusuri, 'a 'ari beiraaui Na'ohadaa'i Piriisi. 15 Ma o'ani, “'E siha ha'a namoi haua tanaau 'onaa nawai haua tana'amou ta ha'a-aratara namoi matai daua 'inia Jisas?” Miraau haua tanaa i oru tangahuru korai silva. 16 Na'i 'ohasi 'a taraawa'a sibasiba madoraa goro 'anai usuha'inia Jisas tanaraau.
Ha'aagau 'Anai Ha'ato'oai Roho Aharau
(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13; Jon 13:21-30)
17 Na'i dangi tahamora 'ini'i dangi nara ha'ato'oai Rongo 'ini Bredi nara ai'a dorari'i beiai draebam, 'iraaui rongoiusuri rau boi beia Jisas marau songa'inia o'ani, “Na'i hei na'o 'irisia domei ha'aagaua iei ngaugoni 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau?”
18 Mia Jisas 'a o'ani, “Moi siri na'i 'omaai Jerusalem mamoi taha beiai sae nau 'unua tana'amou ani. Moi o'ani 'inia, ‘I ha'ausuri ameeu 'a 'unua doni madoraa ana 'a gaarangi'a. 'Ai ngau beiraaui rongoiusuri ana'i na'i ruma amua 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau.’ ” 19 Na'i 'ohasi 'iraaui rongoiusuri rau haa 'onaai 'unua ana Jisas tanaraau marau ha'aagauai ngaugoni 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau na'i rumasi.
20 Na'i su'urahi, 'ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau heinagu 'anai ngau. 21 Na'i 'oha rau ngau, 'ia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Wai 'unua ha'a-momori tana'amou. 'E ta'i abe 'ini'amou nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu.”
22 Na'i 'oha rau rongoa o'asi, 'iraaui rongoiusuri rau arunga ta'aa di'u. 'E nei ma o'ani 'inia Jisas, “'A 'ua Araha? 'O 'adoma'inia do 'inau gasi?”
23 Mia o'ani, “'Ia mo'o miri ta'i toha'iniai dorai bredi na'i ta'i rabo'oni nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu. 24 'Inau i Garei Inoni wai mae 'onaai ha'arangasia ada na'i Usu-usu Maea. Ma'ata ha'arohaia di'u a mo'o nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu. 'A ga'i goro tanaa 'onaa 'a ga'i bwa'i huta.”
25 Na'i 'ohasi 'ia Jiudas, sae na duruduru 'inia do'ai usuha'inia Jisas tanaraaui maerongana 'a o'ani, “Ha'ausuri, 'o 'adoma'inia do 'inau gasi?” Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “I'oe haari'o na'o 'unua o'asi.”
'Ia Jisas
'A Ha'a-ngaumaearaaui Rongoiusuri
(Mak 14:22-26; Luk 22:14-23; 1 Korin 11:23-25)
26 Na'i 'oha rau ngau, 'ia Jisas 'a dauai huai bredi. 'A ha'atee ha'agorohia God 'inia ma uubia. 'A haua tanaraaui rongoiusuri ma o'ani, “Naani abegu. Moi daua mamoi ngaua.” 27 Ma dauai panikeni waen. 'A ha'atee ha'agorohia God 'inia ma haua tanaraau ma o'ani, “'I'amou hako moi gonohia. 28 Naani 'abugu 'anai ha'a-'o'oriai duruduru haoru ana God. 'Ai ahe 'iniraaui mwani noni rago neina 'ia God 'ai 'adoma'i nugasi'i 'inodaa'i. 29 Wai 'unua tana'amou. 'Augu bwa'i gonohia'a ro'u ta waen tari 'oha wai gonohiai waen haoru bei'amou na'i dora ni heimarungi ana Amagu.” 30 Rau suru'iai gana marau hura'a 'anai hungahungai 'Oliv.
Jisas 'A 'Unua Do 'Ia Pita 'Ai Tohea
(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
31 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraaui rongoiusuri ana'i, “Na'i rodoni, 'e mareho nai to'o tanaau. Mi'amou hako moi nugasiau mamoi hora hako baaniau 'iniai marehosi. 'Ai 'onaai 'unua ada na'i Usu-usu Maea o'ani,
‘'Ia God 'ai ha'amaesiai 'omesuri siip
miraaui siip ana'i rai 'adarara.’* 26:31 Sakaraea 13:7
32 Ma'ata na'i 'oha wai suruta'e aho'i, wai 'ari na'i na'o 'ini'amou na'i Galili. Na'i 'isi nagaigui heito'oi ei.”
33 Na'i 'ohasi 'ia Pita 'a o'ani 'inia Jisas, “Rei'uaa na 'iraau rongoiusuri amu'isi rai nugasi'o, minau 'au bwa'i moe'a!”
34 Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “Pita, wai 'unua tana'o ha'a-momori. Na'i de'eni rodo, i kua 'a bwa'i tataraoke mau mi'oe 'oi bwani tohe ha'a-oru do i'oe 'o ai'a mataiau.” 35 Mia Pita 'a o'ani, “Rei'uaa nawai mae bei'o, mau bwa'i 'unua moe'a do 'au ai'a matai'o!” Miraau hakoi rongoiusuri rau ha'atee o'asi ro'u.
'Ia Jisas 'A Ha'arahesi Na'i Getsemanii
(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)
36 Mia Jisas 'a wairaaui rongoiusuri 'ari na'i dora ra 'unua 'iniai Getsemanii. Ma o'ani 'iniraau, “Moi heinagu mamasi 'ini. 'Inau wai 'ari 'ani 'anai ha'arahesi.” 37 Ma waia Pita mana rua gare ana Sebedi, 'ia Jems mia Jon. Na'i 'ohasi 'ia Jisas 'a ahutotou di'u mana 'adoma'ina 'a kuhi. 38 Ma o'ani 'iniraau i waira orusi, “Na ahutotou nau haa 'a raha di'u, mau gaarangi maesia. Moi awa na'i 'ini mamoi rarai beiau.”
39 Ma gere sara 'ari wou baaniraau. 'A topira'i ruru ma abwa auru dioi ano ma ha'arahesi o'ani, “Amagu, 'onaa 'ai mwada'u 'oi abu ha'awateau 'anai siri na'i rongomaata'ini. Ma'ata 'ai abu suriai hei'irisigu, ma 'ai suriai hei'irisimu.” 40 'A aho'i mai ma re'iraaui waira oru, rau poru mauru moi. Mia Jisas 'a o'ani 'inia Pita, “'A 'ua namou mauru moi 'inia? Mou bwa'i matai rarai beiau suria moi ta ta'i 'aoa? 41 Moi rarai mamoi ha'arahesi neina moi abui ahoda na'i 'oha moi siri na'i heiohongi. Ra wetewete i 'adoma'imoo'i 'anai ha'isuri'i maho ra odo-odo, mana abemoo'i naragu maemae'a.”
42 'A aho'i ma ha'arahesi ro'u. Naasi ruanai 'oha. 'A o'ani, “Ama, 'onaa 'a bwara do'oi ha'abwarasiau baaniai rongomaata'ini, ma 'ai o'asi'a 'onaai 'irisia amua.”
43 'Oha na aho'i ro'u ma re'iraaui waira oru rau poru mauru moi. Ni maadaa'i ra hihi'a di'u 'iniai mamauru'a. 44 Ma aho'i 'anai ha'arahesi ro'u. Naasi orunai 'oha. 'A 'unua ro'u mau ta'i mareho ani. 45 'Oha nagu aho'i ro'u mai ma o'ani'a 'iniraau, “'A 'ua? Mou mauru mamou mamaro mau? 'A tari'a i madoraa narai usuha'iniau i Garei Inoni tanaraaui noni ta'a'i. 46 'Ome, 'ia mo'o nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu 'a boi'a. Moi ura ara'a magai 'ari beiraau.”
Ra Boi 'Anai Daua Jisas
(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
47 Na'i madoraa na hadahada mau a Jisas, mia Jiudas 'e ta'i 'iniraaui rongoiusuri, 'a ada'a beiai ruruha raha narau ha'ataaria 'i Na'ohadaa'i Piriisi mana saemaua adaa'i Jiu. Rau boi bei'i naihi mana hasi'ei 'anai heingahu. 48 'Ia Jiudas 'a bwani hauai ha'a-aratara tanaraau o'ani, “'Ia mo'o nawai ngoonia, naasi na moi daua.” 49 Ma 'ari odo-odo beia Jisas ma o'ani 'inia, “Maia Ha'ausuri” ma ngoonia.
50 Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “Gere sae agua, 'oi hauai mareho na'o boi 'ana.” Na'i mau 'ohasi mara daua'a Jisas 'anai waia. 51 Ma'e ta'i 'iniraaui rongoiusuri ana'ia Jisas 'a dau wou na'i naihi ana. 'A rahia ma taba taahiai karinganai sae tatau'aro anai Na'ohadaaui Piriisi.
52 Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “'Oi nugaa aho'i naihi amua na'i dora 'ana. 'Iatei nai heingahui 'iniai naihi, 'ai mae ro'u 'iniai naihi. 53 'A 'ua? 'O ai'a 'iraraa do 'onaa wai ha'angonia Amagu 'anai 'a'auhiau, 'a ga'i bwa'i hasi ha'ataari'i mai ta taringai merui enjel 'anai boi taatahi bwarasigaau? 54 Me 'onaa nawai haua o'asi, me 'agu bwa'i to'o'a i taha na Usu-usu Maea na 'unua 'iniai mareho naagu to'o na'i 'ohanisi.”
55 Ma o'ani 'iniraaui mwani sae 'isi, “'A 'ua? Mou 'adoma'inia do 'inau 'e sae hehere ta'aa namou boi 'inia bei'i naihi mana hasi'ei 'anai heingahu 'anai dauau? 'A 'ua namou ai'a bwani dauau 'inia na'i Ruma Maea ana God? 'Ado dangi na'i 'isi'a nau ha'ausuri na'iei. 56 Ma'ata mareho namougu hauanisi, 'e ha'ato'oa moi mareho narau bwani usua 'i rarabea na'i Usu-usu Maea.”
Na'i 'ohasi miraaui rongoiusuri rau nugasia Jisas marau hora hako baania.
Ra Waia Jisas 'Ari Tanaraaui Kansol
(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)
57 'Iraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses miraau tara'i saemaua ro'u rau bwane goni mai hako na'i ruma ana Kaeafas, i Na'ohadaaui Piriisi. Miraaui nei rau daua Jisas rau waia 'ari na'i dorasi. 58 Mia Pita 'a haisuri ha'atau moi. 'A siri na'i raronai dora a'ora na'i maanai ruma anai Na'ohadaaui Piriisi. Ma heinagu beiraaui sae hehei'oi ra 'omesuriai Ruma Maea ana God 'anai re'iai taha nai to'o tanaa Jisas.
59 Hoita, na'i raronai ruma, 'iraau Na'ohadaa'i Piriisi miraaui haru saemaua narau awa ro'u na'i Kansol rau bonasia do rai sadoia ta mamaani pwari'i 'anai subunia 'inia Jisas marai hiiri ha'amaesia 'inia. 60 'A rago i sae ra ura ara'a mara haa'i mamaani pwari'i 'ana Jisas. Ma rei'uaa na o'asi, rau ai'a sadoia ta maho 'anai ha'ahunia 'inia. 'Ari wou ma 'e rua sae ro'u nararugu boi 61 mararu o'ani, “'Ia mo'oni 'a 'unua do 'ai kaiai Ruma Maea ana God ma 'ai matai ha'a-urasia aho'i ro'u moi na'i raronai oru dangi.”
62 'I Na'ohadaaui Piriisi 'a ura ara'a ma o'ani 'inia Jisas, “'A 'ua? 'O bwa'i haua ta heiarami 'ini'i mareho ra ha'ahuni'o 'ini'isi?” 63 Mia Jisas 'a ai'a aramia. Mana Na'ohadaaui Piriisi 'a o'ani ro'u, “'Oi tohe na'i atana God tahitahi ma'oi ha'arangasia tana'ameu, i'oe naasi Ha'atahi, i garena God?”
64 Mia Jisas 'a o'ani, “'A 'onaai 'unua amuasi. Mawai 'unua tana'amou. Na'i 'oha nai boi mau, moi re'iaui Garei Inoni, wai heinagu na'i dora ororiu na'i aba odona God huunai mena. Wai aho'i mai hungadi rorodo na'i aro.”
65 'Oha naagu rongo o'asi Na'ohadaaui Piriisi, 'a karia haaria i to'oni tewa ana 'anai ha'ata'iniai 'ado'adona doni mareho na haua Jisas 'a ta'aa di'u. Ma o'ani, “'Iia 'a ha'atee ha'ata'aia God! Gaugu bwa'i sibania'a ro'u ta sae 'anai ha'ahunia 'inia ta maho ro'u. Naia mou rongoa'a haarimoousi, 'a ha'atee ha'ata'aia God! 66 Naasi 'e taha namou 'adoma'inia?”
Miraau o'ani, “'A arari 'anai mae.”
67 Naasi raugu ngisuhiai bwauna marau hidaria ma tara'i nei ra rubu'ia 'ini'i rimadaa'i. 68 Rau o'ani, “'Onaa i'oe naasi Ha'atahi, ma 'oi 'unua 'ia tei na ngahui'o. 'Inia i'oe 'e rarabea, nita?”
'Ia Pita 'A Tohe Do 'A Ai'a 'Iraraa Jisas
(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)
69 Na'i mau 'oha ra hiiria Jisas, 'ia Pita 'a heinagu na'i dora a'ora na'i maanai ruma anai Na'ohadaaui Piriisi. Ma'e gere urao na tau'aro na'i rumasi 'a boi ma o'ani 'inia, “I'oe ro'u 'o awa beia Jisas, 'i ai Galilisi.”
70 Mia Pita 'a tohe na'i maadaau hako, 'a o'ani, “'Inau ai'a 'iraraai taha na'o 'unuasi.”
71 Ma hura'a na heinagu na'i maanai bara. Mana nata gere urao ro'u 'a boi ma o'ani 'iniraaui sae narau awa na'i 'isi, “'Ia mo'oni 'a awa ro'u beia Jisas ni Nasaret.”
72 Mia Pita 'a tohe ro'u o'ani, “Ha'amomori ara'ai aro, 'inau ai'a 'iraraa mo'osi.”
73 'A ai'a orea miraaui sae rau ura na'isi rau boi marau o'ani 'inia Pita, “Ha'amori, i'oe 'e ta'i ro'u 'iniraau. Meu rongo 'iraraai hadahadangamu do i'oe 'e sae ni Galili.”
74 Mia o'ani, “Ha'amori beia God, 'inau ai'a 'iraraa mo'osi. 'Onaa wai pwari'i 'ia God 'ai ha'a-mama'aiau.” Na'i mau madoraasi mana kua 'a tataraoke'a. 75 Mia Pita 'agu 'adoma'i aho'isiai taha na 'unua Jisas. Na o'ani, “I kua 'a bwa'i tataraoke mau mi'oe 'oi bwane tohe ha'a-oru do'o ai'a 'iraraau.” Maagu hura'a na'i maanai bara 'anai rumasi ma ru'uhiai angi.

*26:31 26:31 Sakaraea 13:7