27
Ra Waia Jisas Tanaa Paelat
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)
Na'i mau haho'oa ta'aa, 'iraau Na'ohadaa'i Piriisi miraaui saemaua adaa'i Jiu rau ruru goni aho'i 'anai ha'aradorado 'iniai mamaani he'ua narai haua tanaai Primia neina 'ai mwa'emwa'e 'anai ha'amaesia tanaraau a Jisas. 'Oha narau mamaani hako rau ho'osi'i rimana marau waia 'ari tanaa Paelat. 'Iia naasi ai Rom na Primia na'i 'ohasi.
Mae Na Haua Jiudas
(Buka Tatau'aro 1:18-19)
'Oha na'ia Jiudas, mo'o ma ha'awatea Jisas tanaraaui maerongana'i, 'a rongoa do rau hiiria Jisas 'anai mae, 'a ahutotou di'u. Ma 'ari ma ha'a-aho'isia aho'i oru tangahurui korai silva ani tanaraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraaui saemaua adaa'i Jiu. 'A o'ani, “'Ia mo'o nau usuha'inia tana'amou ani, 'a ai'a haua ta maho taritari'a. Mareho nau haua ani, naasi na taritari'a na'i maana God.”
Miraau o'ani 'inia, “'I'ameu 'a ai'a ta'aabemeeu 'iniai mareho na'o 'unuasi. Aba amua na.”
Mia Jiudas 'a rasaha'ini'i moi wou ha'a na'i Ruma Maea ana God ma hura'a na 'ari ri'o haaria. 'Iraaui Na'ohadaa'i Piriisi rau si'ohi'i ha'a 'isi marau o'ani, “Ha'ani 'a ai'a arari dorai nugaa goni beiai ha'a anai Ruma Maea, 'inia 'e ha'a ra horia 'anai ha'amaesiai sae. 'Onaa gai nugaa goni beiai ha'a anai Ruma Maea magai horosiai ringe.” Rau hadanga'inia wou maraugu 'adoma'i aratara 'anai hauai ha'asi 'anai horiai dorai ano baaniai sae na tatagora rabo'o 'iniai mwago. Mana anosi rai haua 'inia ta hera nadaaui sae boboi. Tari dangini, anosi ra 'unua mau 'iniai ano ni 'abu. Ma to'o'a i taha na 'unua Rarabea Jeremaea na'i 'oha bwani na o'ani,
“'Iraaui saeni Israel rau dauai oru tangahurui korai silva.
Naasi horihori nara nugaa 'anai ta'i sae.
10 Mana ha'asi rau horia 'iniai dorai ano baaniai sae tatagora rabo'o,
'onaai 'unua ana Araha God tanaau.”* 27:9-10 Sakaraea 11:12-13; Jeremaea 19:32-69
'Ia Paelat 'A Songa'inia Jisas
(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38)
11 Hoita, 'ia Jisas 'a ura na'i maanai Primia, 'ia Paelat, mia Paelat 'a songa'inia o'ani, “'A 'ua? I'oe naasi mwaeraha adaaui Jiu?”
Mia Jisas 'a aramia o'ani, “Naia na'o 'unuasi.”
12 'Iraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraaui saemaua rau taraawa'ai subunia Jisas, mia Jisas 'a ai'a 'unua ta maho. 13 Mia Paelat 'a o'ani 'inia, “'A 'ua? 'O rongo'i mwani maho rau ha'ahuni'o 'ini'isi?” 14 Mia Jisas 'a ai'a haua ta ta'i heiarami. 'Ia Paelat 'a heimwaota'i 'iniai haua o'asi ana Jisas.
'Ia Paelat 'A Hiiria Jisas
(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
15 'Ado harisi, 'oha 'iraaui Jiu rai ha'ato'oai rongo 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau, 'ia Paelat 'a matai ha'awatea tanaraau ta ta'i nei 'iniraaui sae na'i rumaniho'o narau rabasia 'anai ha'ahura'ahia baaniai rumaniho'o. 16 Mana'i 'ohasi, 'e sae na atana 'ia Barabas 'a awa ro'u na'i rumaniho'o na 'iraaui sae rau 'iraraa goro. 17 Na'i 'oha 'iraau sae rago rau ruru wou na'i maanai ruma ana Paelat, 'a songa'iniraau o'ani, “'Iatei namou 'irisia dowai ruhasia tana'amou mai hano dadara'a? 'Ia Barabas ma'ua Jisas ra 'unua 'iniai Ha'atahi?” 18 'Ia Paelat 'a ha'atee o'asi suria 'a bwane 'iraraa do 'iraaui saemaua adaa'i Jiu rau waia maia Jisas suria rau kakawa 'omesia 'iniai rago anai sae nara ta'ahia.
19 Na'i 'oha 'ia Paelat 'a heinagu mau na'i dorani hihiiri 'anai hiiria Jisas, mana urao ana 'a ha'ataari hadahada'a mai. 'A o'ani, “'Oi abu haua ta here tanaai sae odoodosi. 'Inia nabongi 'au mauru'aa i mareho 'abaia nau arunga ta'aa di'u 'inia.”
20 Miraaui Na'ohadaa'i Piriisi beiraaui saemaua adaa'i Jiu rau bonasiraaui sae rago. Miraau 'adoma'i aratara beiraau dorai ha'abonga'inia Paelat mai ruhasia Barabas tanaraau mai ha'amaesia Jisas. 21 Mia Paelat 'a songa'iniraau o'ani, “'Iatei 'inirarua i rua mwaneni namou 'irisia dowai ruhasia tana'amou?” Miraau awara o'ani, “'Ia Barabas!”
22 Mia Paelat 'a o'ani ro'u, “'Onaa wai ruhasia Barabas tana'amou, ma wai ha'ahe'uaa Jisas nara 'unua 'iniai Ha'atahi?”
Miraau awara o'ani, “Rabua na'i dadaahoro!”
23 Mia Paelat 'a o'ani, “'Ini 'uaana? 'E 'ino he'ua na haua?”
Miraau awara raha ro'u o'ani, “Rabu ahita'inia na'i dadaahoro!”
24 Na'i 'ohasi 'ia Paelat 'a 'omesia do 'ai bwarai ha'a-auruhi'i 'ado'adodaa'i ma 'omesia do 'a ga'i bwa'i orea mai to'o'a i ha'agogoru. Naasi ma 'unua dorai waa mai rabo'oi wai ma dorima na'i maadaau. 'A o'ani, “I mae nai haua mo'oni, 'a auru na'i hungamoou. 'Inau 'au dadara'a.”
25 Miraau o'ani, “'A goro moi. Nugaa mai auru na'i hungameeu mana'i hungadi pwira amee'i.”
26 Mia Paelat 'a ruhasia Barabas, ma 'unua tanaraaui sae hehei'oi ana'i dorai rohoa Jisas 'iniai hasiwaro baabau marai waia hura'a 'anai rabua na'i dadaahoro.
'Iraau Sae Hehei'oi
Rau Ha'i Maho Ha'ada'ada'a 'Inia Jisas
(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)
27 'Iraaui sae hehei'oi ana'ia Paelat rau waia Jisas siri na'i kae ruma ana Paelat. Miraaui mwani sae hehei'oi hako na'i ruruha adaau rau goni wou beiraau marau ura garigaria Jisas. 28 Rau rahi'i bwana ana'i marau ha'ato'onia 'onaai mwaeraha 'iniai to'oni tewa wangawanga. 29 Rau tagoraai hihiiri bwau waroraraki marau nugaa na'i bwauna. Rau ha'adaua 'iniai 'a'abi ni mwaeraha na'i rima odona. Rau topira'i ruru tanaa, rau ha'ada'ada'a 'inia marau o'ani, “Ha'aasaai mwaeraha adaaui Jiu.” 30 Rau ngisuhia marau rahiai 'a'abi baania marau ruburubuai bwauna 'inia. 31 Na'i 'oha rau ha'ada'ada'a hako 'inia rau rahia aho'i to'oni wangawanga narau ha'ato'onia 'inia marau ha'ato'onia aho'i 'iniai to'oni ana maraugu waia 'ari 'anai rabua na'i dadaahoro.
Ra Rabu Ahita'inia Jisas Na'i Dadaahoro
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32 Na'i 'oha 'iraau hehei'oi rau waia Jisas hura'a, rau 'ariwou marau heisadoi beiai sae ni Saerin na atana 'ia Saemon. Miraaui sae hehei'oi rau ha'a-'usu'usua do 'ai suru'iai dadaahoro ana Jisas. 33 Rau 'ariwou ro'u marau ada na'i dora ra 'unua 'iniai Golgota. 'Ado'ado 'ana naasi “Dora ni Korai Bwau Sae.” 34 Mara haua tanaa Jisas i waen ra doraria 'iniai maho mahai. 'Oha na gono maania 'a 'ageta'i gonohia.
35 'Iraau sae hehei'oi rau rabua'a Jisas na'i dadaahoro. Na'i muri, rau gaasi ha'ara 'anai sadoia tei nai to'ora'i to'oni ana'i. 36 Na'i muri rau heinagu marau boresuria Jisas, ra gasi 'a'auhia tara'i sae. 37 Marau usuai usu-usu na'i baba marau rabua na'i bwaunai dadaahoro 'anai ha'ata'iniai taha na ta'aa narau 'adoma'inia do 'a haua. Rau usua o'ani,
NAANI A JISAS, MWAERAHA ADAAUI JIU
38 Mara rabua ro'u i rua sae beriberi beia Jisas. 'E ta'i na'i aba odo mana nata nei na'i aba maha. 39 Miraaui sae ra taha horo 'isi rau ha'atee ha'ata'aia Jisas. Rau arabwau 'ini ha'atotooa. 40 Rau o'ani, “Mmm naasi, i'oe na'o 'unua ani do'oi kaiai Ruma Maea ana God ma'oi matai ha'a-urasia aho'i ro'u moi na'i raronai oru dangi? 'Onaa i'oe garena God ha'a-momori, 'oi ha'atahi'o haari'o ma'oi dio mai baaniai dadaahoro.” 41 'Iraau Na'ohadaa'i Piriisi mana Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses miraau tara'i saemaua ro'u rau ha'ada'ada'a ro'u 'inia Jisas. 42 Rau o'ani, “'Ome, sae he'ete'i 'a matai ha'atahi'i ma bwa'i ha'atahia haaria. 'A 'ua? 'Iia naasi mwaeraha adaau Israel? 'Onaa 'ai dio baaniai dadaahoro, naasi gai hinihinia. 43 'A 'unua tarau do'a 'u'uria God ma 'unua do 'iia 'e Garena. Naasi, 'onaa 'ia God 'a 'adoma'inia magai re'ia God 'ai ha'atahia na'i 'ohani.” 44 Mana rua sae beriberi nara rabua beia Jisas raru ha'atee ha'ata'aia ro'u o'asi.
Jisas 'A Mae
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
45 Ma na'i angi ta'i tangahuru mana rua na'i dangisi, 'a kuhi bwarasiai kantri hako tari na'i angi oru. 46 Mana'i angi oru abaidangi 'ia Jisas 'a totoro o'ani, “'Elai, 'Elai, lama sabaktani.” 'Ado'ado 'ana, “God agua, God agua, 'ini 'uaana na'o gagata'iniau 'inia?”
47 Tara'i sae narau ura gaarangi rau rongoai awara o'asi ana marau o'ani, “'Ei, 'a kukua Elaija.” 48 'E ta'i abe 'iniraau na 'eba wou ma rahiai mareho na matai omi'i wai. 'A ha'abunia 'iniai waen mahai ma nugaa na'i hasi'ei ma taranga'inia ara'a na'i ngoona Jisas do 'ai gono. 49 Ma tara'i sae rau o'ani, “Gai 'ome'ome ga'u magai re'ia 'onaa 'ia Elaija 'ai boi 'anai ha'atahia.”
50 Mia Jisas 'a totoro raha ro'u maagu nuga manawa. 51 Mana bwana ubu-ubu'a ra rohe bwarasia 'iniai dora maea na'i Ruma Maea ana God, 'a maakari heihoa taraawa'a bo ta'eha ma dio. Mana nunu 'a 'ihara'iniai ano. I hau ra makasa 52 mana wabwa suri'i hera ra wawaa'a. Ragoi sae nara odo-odo na'i maana God nara bwani mae ra suruta'e aho'i. 53 'Oha na suruta'e a Jisas baaniai mae, rau hura'a baani'i hera marau 'ari na'i 'omaa maea i Jerusalem. 'A rago i sae narau re'iraau.
54 Hoita, na na'otara adaaui hehei'oi mana sae hehei'oi narau 'omesuriai abena Jisas, rau mamaa'u di'u 'oha rau arunganai nunu raha marau re'i'i mwani mareho nara to'o 'isi. Rau o'ani, “Ha'amomori. 'Ia mo'oni huunai garena God.”
55 'A ragoi urao narau ta'i boi a Jisas baaniai Galili narau 'a'auhia na'i 'aariha na haasi. 'Iraausi rau gere ura ha'atau moi maraugu wanawana 'ari 'inia Jisas. 56 Tara'i nei 'iniraau naasia Meri ni Magdala, Meri inana Jems mia Josep, mana inana Jems mia Jon, gare ana'ia Sebedi.
Ra Rahia Dio i Abena Jisas
Baaniai Dadaahoro
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
57 'E sae toto'ora ni 'Arimatea na awa na'i Jerusalem, atana 'ia Josep. 'Iia 'e ta'i sae na suria ro'u a Jisas. Na'i 'oha na gaarangi suu'a i sina 58 'a 'ari beia Paelat ma ha'angoniai abena Jisas. 'Ia Paelat 'a ha'awatea dorai rahia dio i abena Jisas tanaa Josep. 59 Mia Josep 'a 'ari ma hauai abena. 'A ho'ua 'iniai bwana mamaahui haoru 60 ma aoraa na'i wabwa ana haaria nara 'eria na'i abenai kae hau. Ai'a ta sae ga'u narai toringia na'i wabwasi. Ma hugesiai kae hau 'anai honosiai maanai wabwa ma hano'a. 61 'Ia Meri ni Magdala mia nata Meri raru heinagu gaarangiai maanai wabwa na'i 'ohasi.
'Iraau Sae Hehei'oi Rau 'Omesuriai Wabwa
62 Dangi ahora naasi dangi ni mamaro adaaui Jiu. 'Iraau Na'ohadaa'i Piriisi miraau Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses rau 'ari beia Paelat 63 marau o'ani, “Saemaua, meu 'adoma'i aho'isiai mareho na 'unua i sae pwapwaari'isi. Na'i 'oha na tahi mau 'a 'unua do 'e rua dangi nai hako mana'i oruna 'ai tahi aho'i. 64 Naasi meu rabasia do'oi 'unua tanaraaui sae hehei'oi amu'i marai 'omesuri na'i wabwa tari oru dangi. 'Iraaui rongoiusuri ana'i rau gasi beriai abena maraigu pwari'iraaui noni do 'a tahi aho'i. 'Onaa rai haua o'asi, mai ta'aa di'u baaniai pwari'i na haua ga'u na'i na'o.”
65 Mia Paelat 'a o'ani 'iniraau, “Moi waa'i tara'i sae hehei'oi agu'i mamoi 'ari 'omesuri na'i wabwa suriai here namou 'adoma'inia do 'a ga'i goro.” 66 Marau 'ari narau pono ha'ababauai maanai wabwa marau nuga'i sae hehei'oi 'anai 'omesuria. Marau nugaai maho na'iei 'anai 'iraraa do 'onaa ta sae nai raba tahangia.

*27:10 27:9-10 Sakaraea 11:12-13; Jeremaea 19:32-69