28
Jisas 'A Tahi Aho'i
(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Murinai dangi ni mamaro, na'i wa'aria i dangi sade, 'ia Meri ni Magdala mia nata Meri, raru 'ari 'anai 'omesiai wabwa. Rarugu 'asu'a ma to'o'a i kae nunu raha, 'inia 'e enjel ana Araha God 'a dio mai baaniai aro ma hugesiai hau baaniai maanai wabwa ma heinagu na'i hungana. Ni hauraena tari auru na'i 'u'una 'a wadora'i 'onaai mararea mana bwana ana 'a mamaahui di'u 'onaai tagai 'abe. 'Iraau sae hehei'oi narau 'omesuri na'i wabwa rau mamaa'u marau 'idi'idi marau dionga'i narau dadao 'onaai sae na mae.
Mana enjel 'a o'ani 'inirarua rua urao, “Murui abu mamaa'u. 'Au 'iraraa muru boi siba 'inia Jisas nara rabua na'i dadaahoro. 'Iia 'a ai'a awa 'ini, 'a bwani suruta'e aho'i 'onaai 'unua ana mau na'i na'o. Murui boi mamurui re'iai dora na dadao ga'u iei. Hoita, murui aho'i raurau mamurui maania tanaraaui rongoiusuri ana'i o'ani, ‘'Ia Jisas 'a tahi'a aho'i. 'Iia 'ai na'o 'ari Galili 'ini'amou. Na'i 'isi namoigu sadoia na'iei.’ Naasi maho nau boi 'inia 'anai 'unua tana'amurua.”
Mararu 'eba aho'i raurau ha'i mamaa'u. Ma'ata raru wa'ewa'e di'u ro'u. Raru 'eba 'ari 'anai maaniai tarohasi tanaraaui rongoiusuri. Rarugu 'asu'a mararu heito'oi beia Jisas mia o'ani 'inirarua, “Maia.” Raru 'ari wou mararu topira'i ruru auru mararu dau na'i uwana mararu ha'arahesia. 10 Mia Jisas 'a o'ani, “Murui abu mamaa'u. Murui 'ari mamurui maania tanaraaui do'oragu'i, rai 'ari Galili. Na'i 'isi naraigu sadoiau na'iei.”
Saemaua Adaa'i Jiu Rau Haa i Pwari'i
11 Na'i 'oha na rua uraosi raru 'ari 'anai 'omaa, tara'i nei 'iniraaui sae hehei'oi narau 'omesuri na'i wabwa rau 'ari beiraaui Na'ohadaa'i Piriisi marau maania tanaraau i taha na to'o. 12 Miraau Na'ohadaa'i Piriisi ma tara'i saemaua ro'u, rau rurugoni. Rau 'adoma'i aratara 'anai ha'a-karekareraaui sae hehei'oi narau 'omesuriai wabwa 'iniai kae ha'a. 13 Rau 'unuraau mai sae hehei'oi 'isi 'anai horiraau marau o'ani, “Moi ha'arangasia do 'iraau rongoiusuri ana'ia Jisas rau boi waa i abena na'i rodo 'oha mou mauru. 14 'Ai abui ta'aabemoou. 'Onaa 'ia Paelat 'ai rongoa domou mauru na'i 'ohasi, 'i'ameu nameigu mamaani ha'a-odoodoa tanaa neina bwa'i taesu'a momoou.” 15 Miraaui sae hehei'oi rau daa i ha'a marau 'ari narau maaniai mamaanisi 'onaai 'unua ada tanaraau. I mamaanisi 'a 'adarara 'ari beiraaui Jiu. Tari dangini ra mamaania mau.
'Ia Jisas 'A Ha'a-'u'uriraaui
Rongoiusuri 'Iniai Kae Tagora
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Buka Tatau'aro 1:6-8)
16 'Iraaui ta'i tangahuru mana ta'i rongoiusuri rau hano 'anai Galili. Rau 'ari na'i hungahunga na 'ia Jisas 'a 'unua dorai 'ari na'iei. 17 Na'i 'oha rau re'ia Jisas, rau ha'arahesia. Ma'ata tara'i nei 'iniraau rau ai'a taraa hinihini do 'ia Jisas naasi.
18 Mia Jisas 'a boi beiraau ma o'ani, “'Ia God 'a 'unua do 'inau wai marungi'i mwani mareho hako na'i aro mana ano. 19 Naasi moi hura'a suria hako i marewana mamoi taroha'iniau tanaraaui sae marai ha'i rongoiusuri agu'i. Moi bwareomaearaau na'i atana Ama mana Gare mana Hi'ona Maea. 20 Moi ha'ausuriraau marai araisuri'i hako i Ha'atora nau haa'i tana'amou. Mamoi 'iraraa do 'inau wai awa tarau bei'amou tari 'oha nai hakoi marewana.”