5
Ra'i Adaro Nara Bwauniai Sae
(Matiu 8:28-34; Luk 8:26-39)
'Ia Jisas miraaui rongoiusuri ana'i rau taha wou na'i nata bataraui bwera i Galili marau 'oto na'i dora ra 'unua 'iniai Gerasa. 2-3 Ma na'i 'oha rau dio baaniai ora, 'e sae na adaro 'a bwaunia 'a boi 'anai heisadoi beia Jisas. Saesi 'agu hura'a mai baaniai dora na awa iei, suri'i wabwa nara toringi'i ei sae mae. Me 'iniai wetewete di'u ana, rei'uaa ra ho'osia 'ini'i arihau mara ai'a bwara tanaai mosi'i. 'A ragoi 'oha ra ho'osiai uwana mana rimana 'ini'i arihau ma momosi'i moi. Ma ai'a ta sae ro'u 'ai wetewete 'anai ha'amanataa. Dangi mana rodo 'a hano hairiu suri'i wabwa mana hungahunga. 'A awaawara ma ha'amaaraai abena 'ini'i hau.
Hoita, saesi 'a bwane re'ia mau hura'a Jisas sisiri mai adaau ma bwane 'eba 'anai heisadoi beia. 'A taha wou beia ma topira'i ruru tanaa. 7-8 Mia Jisas 'a ha'atee o'ani, “Adaro, 'oi hura'a baaniai saeni!” Mana saesi 'agu awara raha o'ani, “'Ei Jisas, garena God ororiu ara'a! 'O raba 'uaauni? Na'i atana God 'au ha'angoni'o, 'oi abui ha'a-mama'aiau!”
Mia Jisas 'a songa'iniai saesi, “'Iatei atamu?”
Mia aramia, 'a o'ani, “Atagu 'ia Kae Ruruha, 'inia meu rago di'u.” 10 Mia ha'angonia wetewete a Jisas do 'ai abui taariraau hura'a baaniai dorasi.
11 Ma na'i bobonai abaaba gaarangiraau, ra'i mwane boo nara suasua 'isi. 12 Miraaui adaro 'isi ra bonga'inia Jisas o'ani, “'Oi ha'ataari'ameu siri suri'i boo 'isi 'anai awa suri'i.” 13 Mia Jisas 'a ha'awateraau mana adaro 'isi ra hura'a baaniai saesi mara siri'a suri'i mwani boo 'isi. Mana boo 'isi ra 'eba dio suriai ahana mara rege dio na'i wai mara dodo hako.
14 Miraaui nei ra 'omesuri'i boo 'isi rau 'eba 'ari na'i 'omaa ma na'i suri'i mwani dora ro'u 'anai taroha'iniai tarohasi. Mana mwani sae hako ra boi 'anai 'omesiai maho na to'o. 15 Mana 'oha ra boi beia Jisas, ra re'iai sae na adaro ra bwaunia ga'u. 'A goro'a mana aidangina 'a odo-odo aho'i ma ho'o bwana'a, 'a heinagu papaku moi. Miraaui sae ra mamaa'u hako. 16 Miraaui nei rau re'i'i maho 'isi, rau maania 'ari taha na to'o tanaai saesi mana boo 'isi. 17 Miraaui saenai dorasi rau bonga'inia Jisas do'ai hura'a baaniai dora adaau.
18 'Oha 'ia Jisas 'a ta'e aho'i na'i ora, na sae na adaro ra bwaunia ga'u ani 'a ha'angonia wetewete do rarui ta'i hano.
19 Mia Jisas 'a ha'atee o'ani 'iniai saesi, “'Au ai'a rabasia do'oi hano beiau, ma'ata 'oi 'ari 'omaa amua beiraaui sae amu'i. Ma'oi 'unua tanaraau taha 'ia Araha God na haua tana'o mana heita'ahi ana tana'o.” 20 Naasi mana saesi 'a hura'a ma 'ari na'i Provensi Dekapolis. 'A maania tanaraau hakoi mwani sae taha na 'ia Jisas 'a haua tanaa mana mwani sae 'isi ra heimwaota'i di'u 'inia.
'E Gare Urao Ana Jaeras
Mana Urao Na Adoiai 'Abu Raha
(Matiu 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 'Ia Jisas miraaui rongoiusuri ana'i rau ta'e aho'i 'ari nata aba 'iniai bwera i Galili. 'Oha na siri wou na'i one, 'a ragoi sae ra rurugoni mai beia. 22 Ma'e sae na boi 'anai re'ia Jisas na atana 'ia Jaeras. 'Iiasi 'e na'otara na'i ruma ni ha'arahesi 'anai 'omaasi. 'A boi ma topiruru auru tanaa Jisas. 23 'A ha'angonia wetewete, 'a ha'atee o'ani, “Jisas, ni gare urao agua 'a gaarangi mae'a. 'Oi boi karohia maai goro aho'i.” 24 Mia Jisas 'agu hano beia Jaeras 'anai 'ari ruma ana. Ma'e kae ruruhai sae ra hano haisuri mara ha'asu'isu'ia.
25 Ma na'i ruruhasi, 'e urao na awa iei na adoiai 'abu raha, ma'e ta'i tangahuru mana rua harisi na hako'a. 26 'A rongomaata'i di'u suri'i 'oha 'iraaui dokita ra bonasiai ha'ahakoa baania i daohasi. Mana uraosi ai'a gere goro moe'a, 'agu daoha raha di'u wou. Mana gere ha'a ana'i ra hako mamata 'iniai tahariraau. 27 Na uraosi 'a bwane rongoai taroha 'inia Jisas. Naasi ma 'ariwou na'i murina na'i 'uruhanai kae ruruhasi ma karohiai to'oni ana. 28 'A 'iraraa haaria do 'onaa 'ai karohia moi to'oni ana Jisas ma 'a ga'i goro aho'i baaniai daoha na adoiasi. 29 Ma na'i 'oha na karohia na 'abu 'a papaku ma arunga 'iraraa do 'iia 'a goro'a. 30 Ma na'i ro'u 'ohasi, 'ia Jisas 'a 'iraraa do ni mena ni ha'atahi 'a hura'a baania. Ma rihota'i ma songa'iniraaui mwane sae 'isi o'ani, “'Ia tei 'ini'amou na karohiai to'oni agua?”
31 Miraaui rongoiusuri ana'i rau ha'atee o'ani 'inia, “'A 'ua na'o songa'inia 'inia mo'o na karohiai to'oni amuasi? 'A bwarai 'iraraa tei na karohi'o! 'O ai'a 'iraraai rago anai sae na ra ha'a-su'isu'i'osi?”
32 Mia Jisas 'a wanawana hairiu 'anai re'ia tei na karohiai to'oni ana. 33 Mana uraosi 'a 'iraraai maho na to'o tanaa. 'A boi ha'i-'idi'idi 'inia 'a mamaa'u, 'a topira'i ruru auru tanaa Jisas ma maania hako tanaai daoha na sadoia ma 'inia ro'u i karohia anai to'oni ana. 34 Mia Jisas 'a ha'atee o'ani 'iniai uraosi, “Ina, i hinihinimu na ha'agorohi'o aho'i! 'O bwa'i rongomaata'i'a. 'Oi 'ariwou dadara'a!”
35 Na'i 'oha na 'ia Jisas 'a ha-hadahada mau, ra'i sae ra boi baaniai ruma ana Jaeras marau o'ani 'inia Jaeras, “Ni gare amua 'a hako'a. 'Oigu abu 'unua'ai ha'ausurisi 'anai 'ari!”
36 'Ia Jisas 'a rongo'i mareho narau maani'isi ma o'ani 'inia Jaeras, “'Oi abui mamaa'u, 'oi hinihini moi!”
37 'Ia Jisas 'a ai'a rabasia do tanei ro'u 'anai hano beia, ma'ata 'ia moia Pita, 'ia Jems, mea Jon do'orana Jems. 38 Rau 'ari wou ruma ana Jaeras marau rongoraaui sae nara boi 'anai ada'imae 'iniai garesi. 39 Na'i 'oha 'ia Jisas 'a siriwou na'i ruma 'a ha'atee o'ani 'iniraau, “Ni 'uaana namou angi 'inia? Na garesi ai'a mae, 'iia 'a mauru moi.” 40 Mana mwane sae hako ra da'ata'inia Jisas. 'Ia Jisas 'a 'unua tanaraaui mwane sae 'isi do rai hura'a baaniai ruma. Maagu wairaruai amana mana inanai garesi, beiraaui oru rongoiusuri anasi marau 'ari na'i ahii na awa iei garesi. 41-42 Mia Jisas 'a dau na'i rimanai garesi ma ha'atee o'ani na'i ha'atee ana, “Talitha, koum!” I 'ado'ado 'anai ha'ateesi 'a o'ani, “Gere urao, suruta'e!” Ma na'i moi 'ohasi, na garesi 'a suruta'e magu hahano. Miraau hako rau heimwaota'i di'u. 43 'Ia Jisas 'a ha'atee wetewete tanaraau do rai abui taroha'inia ro'u tanaa ta nei 'iniai mahosi. Ma ha'atee o'ani, “Moi haua tanaa ta mahoingau.” Mana gare uraosi, ni harisina 'e ta'i tangahuru mana rua.