6
Ra 'Utaia Jisas Na'i 'Omaai Nasaret
(Matiu 13:53-58; Luk 4:16-30)
'Ia Jisas 'a hura'a baaniai 'omaasi bei'i rongoiusuri ana'i marau 'ari Nasaret, 'omaa na raha ara'a iei. Ma na'i dangi ni mamaro 'a siri na'i ruma ni ha'arahesi ma ha'ausurirai noni. Ma ragoi noni ra goni mai 'anai bahurongoa. Ma na'i 'oha ra rongo'i ha'ausuringa'i ana'i, rau heimwaota'i di'u maraugu ha'atee heiheia o'ani, “Romwane! 'A he'ua na 'irara'i 'ini'i maho 'inia mo'osi? 'E sae haaria moi na'i 'omaani naasi, ma 'a he'ua na aidangi di'u 'iniasi? Ma to'oraa he'uai mena na haa'i 'ini'i ha'abu'oahu 'isi? 'Iia 'e kapentaa moi, gare ana Meri, do'oradaau a Jems, Josep, Jiudas mea Saemon. Me 'iraaui asina'i rau awa ro'u moi 'ini.”
Naasi rau 'itaa Jisas marau ai'a raba hinihinia.
Mia Jisas 'a ha'atee o'ani 'iniraau, “I rarabea ra ha'ahoua suri'i mwani dora hako. Na'i moi 'omaa ana miraaui sae ana'i naraugu ai'a.” Ma 'ini ai'a hinihinia adaau a Jisas, ai'a ragoi ha'abu'oahu na haa'i na'i 'omaasi. Mia nugaai rimana moi hungadaau taringai nei ra daoha mara goro aho'i baani'i daoha nara sadoira. 'Ia Jisas 'agu heimwaota'i di'u 'iniraaui sae na'i 'omaa ana, 'inia rau ai'a hinihinia.
Jisas 'A Ha'ataariraau Hura'a Ta'i Tangahuru
Mana Rua Ha'ataari Ana
(Matiu 10:5-15; Luk 9:1-6)
Ma na'i muri, 'ia Jisas 'a hano hairiu suri'i 'omaa 'anai ha'ausurirai noni. Ma'e ta'i 'oha, 'a soiraau goni ta'i tangahuru mana rua rongoiusuri ana. Ma ha'atee o'ani 'iniraau, “'E waira rua ma wai ha'ataaria hura'a 'ari suri'i 'omaa. Ma wai haa tana'amoui mena 'anai taari'i hura'ai adaro baanirai sae. Na'i 'oha moi hura'a, abu tanei 'ini'amou 'ai waa ta huai bredi ma'ua anga ni 'aariha, ma'ua ha'a. Moi matai waa'i 'a'abi amoo'i mamoi siri suri'i sandol amoo'i. Ma'ata mou abui waa'a ro'u ta to'oni. 10 'Oha moi siri wou na'i ruma nara ha'a-maoto'amou na'iei, moi awa hatara'i na'iei tari 'oha moi hura'a baaniai dorasi. 11 Mana 'oha moi taha wou ta dora na rau bwa'i raba ha'amaoto'amou mana rongo'i taha mou hadanga'ini'i, moi hura'a baaniai 'omaasi. Ma moi tarohi'i kahua baani'i uwamoo'i, 'e ha'abasu tanaraau do'ia God 'ai ha'a-mama'airaau.”
12 Me 'iraaui rongoiusuri rau hura'a marau taroha'iniai ha'atee ana God tanaraaui mwane sae, rau o'ani, “Mou rihosi baani'i ora-ora'amoo'i.” 13 Marau taari'i hura'a mwani adaro marau tarohiraau mwani nei ra daoha 'iniai rumu mara goro aho'i baani'i daoha nara sadoira.
Na Mae Na Haa Jon Bwareomaea
(Matiu 4:1-12; Luk 9:7-9)
14 Na'i 'ohasi, 'ia Herod Antipas na Mwaeraha na'i Galili, 'a rongo'i mwani taroha 'ini'i taha 'ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau haa'i. 'Inia na taroha 'a 'adarara hako 'ari suriai mwane dora. Tara'i sae ra 'unua do 'ia Jisas naasi 'ia Jon Bwareomaea na tahi aho'i baaniai mae. 'Inia do naia na to'o mena 'inia 'anai haa'i ha'abu'oahu. 15 Ma tara'i nei ro'u ra 'adoma'inia do 'ia Elaija ma'ua 'e ta'i 'iniraaui Rarabea ni 'ohaani mau. 16 Ma na'i 'oha 'ia Herod 'a rongo'i maho ra 'unu'i 'inia Jisas, 'a o'ani, “'Ia Jon Bwareomaea nara horosia'ai 'u'una ani, na suruta'e aho'i baaniai maesi.”
17-20 'Inia na'i na'o, 'ia Herodias raru ha'iwai a Pilip, do'orana Herod. 'A 'ari wou mia Herod 'agu asihura moi ma waina'a Herodias. Naasi 'ia Jon Bwareomaea 'a taringai 'unua tanaa Herod do 'a ai'a odo-odo do'ai wainai urao ana do'orana!
Hoita, mia Herodias 'a taesu'a di'u 'ana Jon ma raba ngahuia maagu bwara tanaa. 'Inia 'ia Herod 'a maguguta'i ngahuia 'inia 'a 'iraraa do 'ia Jon 'e sae na maea ma odo-odo na'i maana God. Naasi 'ia Herod 'a 'unua tanaraaui sae hehei'oi do rai waia Jon marai nugaa na'i rumaniho'o, 'inia 'a raba ha'atahia baania Herodias. 'Ia Herod 'a wa'ewa'e 'oha na bahurongo'i mamaani na haa'i a Jon, rei'uaa na ha'a-heingahui'i maho 'isi na'i 'adoma'ina.
21 'E ta'i 'oha, 'ia Herod 'a hauai kae ngaungau 'anai 'adoma'i aho'isiai 'oha na huta. Ma ari'ahuraau hako mai saemaua ana'i, 'iraaui na'otara na'i ruruhai hehei'oi, miraau hakoi na'otara na'i Galili. Na'i 'ohasi, 'ia Herodias 'agu sadoiai 'oha goro 'anai ngahuia Jon. 22 Na'i 'oha na to'o i ngaungau, 'e gere urao, garena Herodias, 'a siri mai mao 'anai ha'a-reirei'araau. Mia Herod miraau hakoi sae na'i rumasi rau wa'ewa'e 'anai reireia. Mia Herod 'agu o'ani 'iniai gere uraosi, “Wai haua tana'o namoiwou ta mareho 'oi 'irisia. 23 Wai duruduru tana'o 'inia ta aba 'iniai dora nau marungia 'onaa 'o 'irisia.”
24 Mana gere uraosi 'a hura'a, ma 'ari songa'inia inana, 'a o'ani, “Nanae, 'e taha wai ha'angonia?”
Mana inana 'a o'ani, “Ni bwauna Jon Bwareomaea!”
25 Mana gere urao 'a hasi hura'a ma 'ari aho'i beia Herod ma ha'atee o'ani, “'Inau 'au rabasia do'oi haua'a mai tanaaui bwauna Jon Bwareomaea na'i ta rabo'o papaheta'a.”
26 Na Mwaeraha 'a ahutotou di'u. Ma ha'a-heingahuia na'i 'ado'adona, 'inia 'a ai'a raba horosiai 'u'una Jon. Ma bwara'a ro'u tanaai ura bwarasiai taha na gere uraosi 'a ha'angonia na'i maadi sae rago. 27 Naasi 'ia Herod 'a ha'ataariai sae hehei'oi moi 'ohasi 'ari rumaniho'o 'anai horosiai 'u'una Jon. 28 Mana sae hehei'oi 'a horosiai 'u'una, 'a nugaai bwauna na'i rabo'o papaheta'a ma haua tanaai gere urao, mana gere uraosi 'a waa 'ari tanaa inana.
29 'Oha 'iraaui rongoiusuri ana'ia Jon ra rongoa, raugu boi waai abena marau nugaa na'i wabwa.
Jisas 'A Hanganiai Rima Merui Mwane
(Matiu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
30 'Oha 'iraaui Ha'ataari rau aho'i mai baaniai 'aariha adaau, rau maani'i tanaa Jisas mwani maho rau haa'i mana mwani maho rau ha'ausuriraaui sae 'ini'i. 31 Me 'iniai rago anai sae nara boi beia Jisas ma ra aho'i, 'ia Jisas mana ha'ataari ana'i rau bwarabwara'a di'u marau ai'a to'o madoraa 'anai ngau mana haa'i tara'i maho he'ete'i ro'u. Mia Jisas 'a ha'atee o'ani 'iniraau, “Gau ma gai 'ari ta dora na bwa'i ta sae nai awa na'iei ma gai gere mamaro ga'u.”
32 Naasi, marau ta'e na'i ora, rau 'ari na'i dora na ai'a sae awa iei. 33 Miraaui sae rau 'irararaau'ai hano adaausi, marau hano baani'i 'omaa adaa'i. Rau 'eba hatare 'anai dora na 'ia Jisas mana rongoiusuri ana'i narau hano 'ana, marau ataha na'i na'o 'iniraau. 34 'Oha 'ia Jisas 'a dio baaniai ora, 'a re'iai kae ruruhai saesi ma ta'ahiraau di'u, 'inia rau 'ome ha'a-ta'ata'ahi 'onaai'i siip nara ai'a to'o sae 'anai 'omesuri'i. Ma ragoi maho na ha'ausuriraau 'ini'i.
35 Ma su'urahi'a 'iraaui rongoiusuri ana'i rau boi beia marau o'ani 'inia, “'A orea di'u'a naani, mana dorani, 'a ai'a ruma'a. 36 Ni 'uaana na'o ai'a ha'a-taariraaui sae 'ini marai hura'a suri'i 'omaa 'isi 'anai hori 'adaau mahoingau?”
37 Mia Jisas 'a aramiraau o'ani, “'I'amou namoi ha'i 'adaau mahoingau!” Marau o'ani 'inia, “'E taha na mei hanganiraau 'inia? Horihorinai ta'i sae na'i ta'i harisi maigui arari 'anai hori bredi 'ada'i mwani sae 'ini!”
38 'Ia Jisas 'a ha'atee o'ani 'iniraau, “Moi sadoiai siha huai bredi na beiraaui sae 'isi.”
Mana 'oha rau 'iraraa, rau 'unua tanaa o'ani, “'E rima gere huai bredi ma'e rua ii'a.”
39 Mia Jisas 'a 'unua tanaraaui rongoiusuri 'anai ha'a-heinaguraaui sae na'i mwani hahaarisi marai hoairaau suri'i ruruha. 40 Miraaui sae ra heinagu suri'i ruruha, tara'i ruruha ra'i ta'i 'arangi sae, ma tara'i nei rima tangahuru. 41 Mia Jisas 'a dauai rima huai bredi mana rua ii'asi. 'A wana ara'ai aro ma ha'atee ha'agorohia God 'inia. Ma uubi'i bredi 'isi mana ii'a ma haa'i tanaraaui rongoiusuri ana'i 'anai ha'atora'ini'i tanaraaui sae.
42 'Iraau hako rau ngau masu 43 mana mahoingau narau ngau tahi'i rau si'o ha'ahonua 'iniai ta'i tangahuru mana rua abira. 44 'A 'onaai rima merui saemwane narau ngau masu hako na'i dangisi.
Jisas 'A Hahano Na'i Hunganai Wai
(Matiu 14:22-33; Jon 6:15-21)
45 Na'i moi muri 'ia Jisas 'a o'ani 'iniraaui rongoiusuri ana'i, “Moi ta'e na'i ora mamoi gaau na'i na'o 'ari nata batarau, mamoi siri na'i 'omaai Betsaeda. 'Inau wai awa ga'u.” Naasi mia Jisas 'a awa moi beiraaui sae 'isi tari 'oha na ha'ahanoriraau aho'i hako 'ari suri'i 'omaa adaa'i. 46 'Oha na ha'a-taariraau hakoi sae, 'a ta'eha na'i hungahunga 'anai ha'arahesi.
47 Ma su'urahi'a mia Jisas 'a awa mau na'i hungahunga mana rongoiusuri ana'i rau 'ari wou taha na'i 'ubutanai wai. 48 'Ia Jisas 'a re'iraaui rongoiusuri ana'i do rau tau'aro raha di'u 'anai haruta suaai ro'a raha. 'Ari wou me 'iia 'a 'ari beiraau na'i wa'aria, 'a hahano na'i hunganai wai ma gaarangi hano di'uraau'a. 49 Ma na'i 'oha 'iraaui rongoiusuri ana'i rau re'iai hahano ana Jisas na'i hunganai wai rau 'adoma'inia do 'e anoa marau awaawara. 50 Rau kae mamaa'u di'u 'oha rau re'ia, mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “'Ai abui ta'aabemoou! 'Inau moia Jisas na! Moi abui mamaa'u.” 51 Ma ta'e ara'a beiraau na'i ora mana ro'a 'a papaku'a. Miraau na rongoiusuri ra kakuta'aai ahudaa'i. 52 Ra pwapwakui 'adoma'idaa'i 'inia rau ai'a raroma-tarihana do'a to'o mena 'anai haa'i ha'abu'oahu, 'onaai 'oha na hanganiraau ani rima merui mwane.
Jisas 'A Ha'agorohira Aho'i Sae
Ra Daoha Na'i Genesaret
(Matiu 14:34-36)
53 'Ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau haruta 'ari nata batarau marau 'oto na'i dora ra 'unua 'iniai Genesaret marau ha'ahunaai ora adaau na'i 'isi. 54 'Oha rau dio baaniai ora, 'iraaui sae ra 'ome 'iraraa Jisas. 55 Naasi, marau 'eba 'ari suri'i mwani 'omaa na'i dorasi marau taroha'iniai boi ana Jisas. Marau suru'i'i sae ra daoha suri'i bwea marau waa'i 'ari na'i dora na 'ia Jisas 'ai taha suri'i. 56 Ta 'omaa he'ua nai 'ari ei, 'iraaui sae ra waa'i mai moe'a i sae adaa'i nara daoha mara nuga goni'i na'i ta'i dora a'ora. 'Iraaui sae daoha rau bonga'inia Jisas dorai karohia moi gaonai to'oni tewa ana. 'Iraaui nei rau haua o'asi rau goro aho'i baani'i daoha ra to'iraau.