11
Jisas 'A Taha Siri Na'i Jerusalem
(Matiu 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
'Oha 'ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau gaarangia wou i Jerusalem, rau 'omesia 'ari 'omaai Betfeis mana Betani gaarangiai hungahungai 'Oliv. Mia Jisas 'a ha'a-taarirarua i rua rongoiusuri 'anai 'ari na'o. 'A o'ani 'inirarua, “Murui hano mamurui 'ari nai 'omaa 'ariani. Ma na'i 'oha murui taha siri wou, murui re'iai garei dongki nara ho'osia. Na garei dongkisi ai'a ta sae mau nai ta'e na'i hungana. Naasi murui wagasia ma murui waia mai tanaau. Ma 'onaa ta sae nai songa'ini'amurua 'inia tei na 'unua tana'amurua do murui waiai mwamwaasi, murui o'ani 'inia, ‘'Ia Araha na rabasia ma'ai ha'ataaria aho'i raurau moi mai.’ ”
'Oha raru ataha wou, raru re'iai dongki ra ho'osia na'i bobonai maraaruma. Raru 'ariwou ma raru tahamora wagasia, ma ra'i sae nara ura 'isi ra o'ani 'ini'ararua, “Eei! 'A 'ua na muru wagasia 'inia i mwamwaasi?” Mararu 'unu'i maho 'ia Jisas 'a 'unu'i tanararua, maraugu watea tanararuai dongki ma raru hano beia.
'Oha raru ataha aho'i beia Jisas, raru rahi'i tara'i to'oni bo hura'a adaru'i ma raru nuga'i na'i hunganai mwamwaasi. Mia Jisas 'a heinagu ara'a na'i hungana. Ragoi sae ra haa'i bwana bo hura'a adaa'i mara haari'i 'ari suriai tara. Ma tara'i sae ra 'ari mara tabari'i hasi'ei nara hahaa'a mara haari'i hahaadi na'i tara. Mana sae ra na'o mana nei na'i murina Jisas raugu awaawara, rau o'ani,
“Ha'a-aneanea God!
Araha God, 'oi ha'agorohia mo'o na'o ha'ataaria mai!
10 God 'oi ha'agorohia mo'oni na boi 'anai mwaeraha agaau
'onaai wauwa ameeu a Deved!
Ha'a-aneanea God na'i aro!”* 11:9-10 Psalm 118:25-26; 148:1
11 'Ia Jisas 'a taha wou i Jerusalem ma siri na'i Ruma Maea ana God ma wanasi'i hako 'ari mwane maho na'i rarona. 'Iia ai'a awa orea, ma 'ari'a i Betani beiraaui rongoiusuri ana'i, 'inia 'a su'urahi'a.
Jisas 'A Ha'atee Orohuniai Hasi'ei
Nara 'Unua 'Iniai Fig
(Matiu 21:18-19)
12 'Oha rau aho'i mai baaniai Betani na'i nata dangi, 'ia Jisas 'a hioro. 13 Ma re'ia 'ari urunai hasi'ei ra 'unua 'iniai fig. Rei'uaa na 'iraraa do'a ai'a tari mau i madoraa 'adaaui fig 'anai hungu, 'a 'ariwou 'anai 'ome'ome hua na'iei. 'Inia 'a 'iraraa do na fig 'ai hungu ma'ata'a 'onaa na to'o rawa. Ma na'i 'oha na 'ariwou gaarangi, 'a 'omesia do nai'i moi rawa na re'i'i. 14 Naasi mia Jisas 'a ha'atee orohuniai hasi'eisi, 'a o'ani, “'Ogu bwa'i hungu'a ro'u ta 'oha!” Miraaui rongoiusuri ana'i rau rongo'i hakoi maho na 'unu'isi.
Jisas 'A Taariraaui Sae
Baaniai Ruma Maea Ana God
(Matiu 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 'Oha rau ataha wou i Jerusalem, 'ia Jisas 'a siriwou na'i dora a'ora na'i maanai Ruma Maea ma taraawa'a taariraau hura'a i sae ra horihori mara raoraonga'i na'iei. 'A rihota'ini'i tebol 'anai ori-orisi ha'a mana baba ni heheinagu adaa'i nei ra raoraonga'i waibora. 16 Mia Jisas 'a ha'a-abu'i sae nara raba tahahoro bei'i maho na'i kae dora a'ora na'i maanai Ruma Maea. 17 Maagu ha'ausuriraaui sae o'ani, “Ra usua o'ani na'i Usu-usu Maea, 'ia God 'a o'ani, ‘Na ruma agua 'e ruma ni ha'arahesi adaau hakoi mwane noni suriai marewana.’ Mi'amou mou ha'i dorani bainihu 'inia nadaaui sae beriberi!” 11:17 Aisaea 56:7; Jeremaea 7:11
18 Miraau na Na'ohadaaui Piriisi mana Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses, rau rongo to'oana marau taraawa'a siba herehere 'anai ngahuia Jisas. Ma'ata rau magugu ro'u, 'inia ra ragoi sae ra heimwaota'i di'u 'iniai ha'ausuringa'i ana'i.
19 Ma na'i su'urahi, 'ia Jisas miraaui rongoiusuri ana'i raugu hura'a aho'i baaniai Jerusalem.
Hinihini Mana Ha'arahesi
(Matiu 21:20-22)
20 'Oha rau 'ari wou suriai tara na'i haho'oanai nata dangi, rau re'iai hasi'ei na ha'atee orohunia ania Jisas 'a nugu'a. 21 Mia Pita 'a hasi 'adoma'i aho'isia ma o'ani 'inia Jisas, “Ha'ausuri, 'ome! Na hasi'ei na'o ha'atee orohunia 'ani 'a nugu'a!”
22 Mia Jisas 'a o'ani, “Moi hinihinia God! 23 'Inau wai 'unua ha'a-momori tana'amou: 'Ia tei nai hinihini ma bwa'i 'adoma'i heiruarua'a, 'ai matai o'ani 'iniai hungahungani, ‘'Oi sara baaniai dorani ma'oi hura'ai asi!’ Na maho nai 'unuasi 'ai to'o'a 'onaai 'irisia anasi. 24 Tarana naasi nau 'unua 'inia tana'amou, do 'oha moi ha'angonia ta maho na'i ha'arahesi, moi hinihini do 'ia God 'a bwane haua'a tana'amou. Maigu haua tana'amoui taha mou 'irisia. 25 Ma na'i 'oha moi ha'arahesi, 'onaa mou taesu'a 'ana tanei, moi 'adoma'i nugasia ga'u, neina Amamoou na'i aro 'ai 'adoma'i nugasi'amou ro'u 'ini'i maho ta'a'i na mou haa'i. 26 Ma 'onaa mou bwa'i 'adoma'i nugasia, 'ia God na awai aro 'a bwa'i 'adoma'i nugasi'i ro'u i ora-ora'a amoo'i.”
'Iraaui Saemaua Adaa'i Jiu Ra Ai'a
Hinihinia Do 'Ia Jisas 'A Boi Baania God
(Matiu 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Mana 'oha rau ataha ro'u mai na'i Jerusalem, 'ia Jisas 'a taha ro'u siri na'i Ruma Maea ana God. 'Iraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraau Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses ma tara'i saemaua ro'u rau boi beia, 28 marau songa'inia, “'Oi 'unua tana'ameu, 'iatei na 'unua tana'o do'oi matai haa'i mareho 'isi?”
29 Mia Jisas 'a aramiraau o'ani, “Wai matai aramiai heisonga'i amoou 'onaa moi aramia ro'u i heisonga'i nawai haua tana'amou. 30 'Ia tei na 'unua tanaa Jon 'anai bwareomaearaaui noni? 'Ia God ma'ua inoni?”
31 Miraau hadahada haariraau hairiu o'ani, “'E taha nagai 'unua? 'Inia 'onaa nagai 'unua do'ia God, 'iia 'ai 'unua o'ani, ‘Ma 'ua namou ai'a hinihinia 'inia Jon?’ 32 Ma 'onaa nagai 'unua do 'iraau moi inoni nara 'unua tanaa, ra gasi taesu'a inoni.” Rau 'unua o'asi, 'inia rau mamaa'usiraaui sae na rau hinihinia do'ia Jon 'e huunai rarabea.
33 Miraau aramia o'ani, “Meu ai'a 'iraraa.”
Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Nau bwa'i rangasia ro'u tana'amou 'iatei na 'unua tanaau do wai matai haa'i mareho 'isi.”

*11:10 11:9-10 Psalm 118:25-26; 148:1

11:17 11:17 Aisaea 56:7; Jeremaea 7:11