14
'E Ha'aradorado 'Anai Ngahuia Jisas
(Matiu 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Ma'e rua dangi na mau maraigu ha'ato'oa 'e rua rongo. 'Etana 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau mana ruanai rongo ra 'unua 'iniai Rongo 'ini Bredi nara ai'a dorari'i beiai draebam.
Hoita, 'iraau na Na'ohadaa'i Piriisi miraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses, rau siba herehere do neina 'iraaui sae rai abui 'iraraai madoraa rai daua Jisas 'anai ha'amaesia. Rau o'ani, “Gai abui daua suri'i dangi nagau haai rongo, 'inia 'iraau sae ra gasi ha'ato'oa ta ha'agogoru.”
'E Urao Na Ringisiai Rumu
Na'i Bwauna Jisas Na'i Betani
(Matiu 26:6-16; Luk 22:3-6; Jon 12:1-8)
'Ia Jisas 'a awa na'i 'omaai Betani na'i ruma ana Saemon. 'Ia Saemon 'e sae na adoia ga'ui daoha ra 'unua 'iniai lepa. Na'i 'oha rau ngau, 'e urao na siri mai beiai gere huai wai 'ome goro na honu 'ini rumu na hori bwara ma si'ini goro. 'A tahangia ma ringisia na'i bwauna Jisas.
Mana haru tara'i sae na'i rumasi rau taesu'a 'anai uraosi marau ha'atee hairiu o'ani, “'Ei, 'a 'ua na ha'agata'inia 'inia i rumusi? 'A ga'i raonga'inia, mana ha'a 'ana 'a ga'i 'a'auhiraau 'inia i pohara. Na rumusi ra ga'i horia 'iniai oru 'arangi korai ha'a madara!” Maraugu taraawa'a ha'atee ha'ata'aiai uraosi.
Mia Jisas 'agu o'ani 'iniraau, “Nigaa! 'A 'ua na mou ha'atee ha'ata'aia 'inia? 'Iia 'a haua tanaau i here na goro. 'Iraaui pohara rai awa tarau moi bei'amou, mamoi matai 'a'auhiraau na moi wou ta madoraa. Me 'inau 'au bwa'i awa tarau bei'amou. Na uraoni 'a hauai here na goro tanaau. 'A ha'aagauai abegu 'anai 'oha rai toringiau. Wai 'unua ha'a-momori tana'amou: Suri'i mwane dora na'i marewana narai taroha'inia ei Taroha Goro, rai maaniai taha na haua i uraoni, marai 'adoma'inia aho'i.”
10 Mia Jiudas Iskariot, 'e ta'i 'iniraaui rongoiusuri ana'ia Jisas, 'a 'ari beiraaui Na'ohadaa'i Piriisi ma 'unua do 'iia 'ai 'a'auhiraau 'anai sadoia ta here narai matai daua 'inia Jisas. 11 Na'i 'oha narau rongoa do'ai 'a'auhiraau, rau wa'ewa'e di'u. Marau duruduru tanaa dorai taharia. Ma na'i 'ohasi, 'ia Jiudas 'a taraawa'a sibasiba madoraa goro 'anai usuha'inia Jisas tanaraau.
Jisas 'A Ngau Beiraaui Rongoiusuri Ana'i
(Matiu 26:17-30; Luk 22:7-23; Jon 13:21-30)
12 Na'i dangi tahamora 'ini'i dangi nara ha'ato'oai Rongo 'ini Bredi nara ai'a dorari'i beiai draebam, ra ngahui'i tara'i garei siip 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau. Ma na'i dangisi, 'iraaui rongoiusuri ana'ia Jisas rau boi songa'inia o'ani, “Na'i hei na'o rabasia do mei ha'aagaua iei ngaugoni 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau?”
13 Mia Jisas 'agu o'ani 'iniai waira rua 'ini'i rongoiusuri ana'i, “Murui hano ma murui 'ari na'i kae 'omaai Jerusalem. Ma na'i 'oha na murui ataha wou, murugui heisadoi beia ta sae nai suru'iai bei wai. Ma na'i 'oha murui re'ia, murui suria na'i dora nai 'ari iei. 14 Na'i 'oha nai siri na'i ruma, murui songa'iniai sae na to'oraai rumasi. Murui o'ani, ‘I Ha'ausuri ameeu 'a raba 'iraraa, na hei ahii nai matai ngau iei beiraaui rongoiusuri ana'i 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau?’ 15 Na sae na to'oraai rumasi, 'aigu wai'amurua ta'eha 'anai 'omesiai ahii nara bwane ha'a-arataraa mana mwani maho ra bwane agau. Na'isi na murui ha'aagauhi'i ei mwane mareho.”
16 Miraruai rua rongoiusuri raru 'ari ma raru 'omesia dona mwani maho ra to'o 'onaai bwane 'unua ana Jisas tanararua. Mararu ha'aagauai ngaugoni 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau na'i rumasi. 17-18 'Oha 'ia Jisas miraaui rongoiusuri ana'i rau ngau goni na'i su'urahisi, 'ia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “'Inau wai 'unua ha'a-momori tana'amou: 'E ta'i abe 'ini'amou namou ngau beiau 'ini, nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu.” 19 'Oha na 'ia Jisas 'a 'unua o'asi, 'iraaui rongoiusuri rau arunga ta'aa. 'E nei ma o'ani 'inia Jisas, “'A 'ua? 'O 'adoma'inia do 'inau gasi?”
20 Mia Jisas 'a aramiraau o'ani, “'E abe 'ini'amou moi, 'ia mo'o miri ta'i toha'iniai dorai bredi na'i ta'i rabo'oni. 21 Ha'amomori. 'Inau i Garei Inoni, wai mae 'onaai ha'arangasia ada na'i Usu-usu Maea. Ma'ata, ha'arohaia di'u a mo'o nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu! 'A ga'i goro tanaa 'onaa 'a ga'i bwa'i huta!”
22 Na'i 'oha na rau ngau, 'ia Jisas 'a dauai huai bredi. 'A ha'atee ha'agorohia God 'inia ma uubia. 'A haua tanaraaui rongoiusuri ana'i ma o'ani, “Naani abegu. Moi daua mamoi ngaua.”
23 Mia Jisas 'a dauai panikeni waen. 'A ha'atee ha'agorohia God 'inia ma haua tanaraaui rongoiusuri ana'i ma o'ani, “Moi gonohia.” Miraau hako rau gono.
24 Maagu o'ani ro'u 'iniraau, “Naani 'abugu 'anai ha'a-'o'oriai duruduru haoru ana God. 'Ai ahe 'iniraaui mwani noni rago. 25 Nau wai 'unua ha'a-momori tana'amou: 'Augu bwa'i gonohia'a ro'u ta waen tari 'oha wai gonohiai waen haoru na'i dora ni heimarungi ana God.”
26 Miraau suru'iai gana marau hura'a 'anai hungahungai 'Oliv.
Pita 'A Duruduru Tanaa Jisas
(Matiu 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraaui rongoiusuri ana'i, “'I'amou hako moi nugasiau mamoi hora baaniau. 'Ai 'onaai 'unua ada na'i Usu-usu Maea o'ani,
‘'Ia God 'ai ha'amaesiai 'omesuri siip,
miraaui siip rai 'adarara!’* 14:27 Sakaraea 13:7
28 Ma'ata na'i 'oha wai suruta'e aho'i, wai 'ari na'i na'o 'ini'amou na'i Galili. Na'i 'isi nagaigui heito'oi ei.”
29 'Ia Pita 'agu ha'atee raha o'ani, “Rei'uaa na 'iraau rongoiusuri amu'isi rai nugasi'o, me 'inau 'au bwa'i moe'a!”
30 Mia Jisas 'a aramia o'ani, “Pita, wai 'unua tana'o ha'a-momori: De'eni rodo i kua 'a bwa'i tataraoke ha'arua mau, mi'oe 'oi bwani tohe ha'a-oru do'o ai'a mataiau.”
31 Mia Pita 'a tohe baabau ma o'ani, “'Inau, rei'uaa nawai mae bei'o, mau bwa'i 'unua moe'a do'au ai'a matai'o!” Miraau hakoi rongoiusuri rau ha'atee o'asi ro'u.
Jisas 'A Ha'arahesi Na'i Getsemanii
(Matiu 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 'Ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau taha na'i dora nara 'unua 'iniai Getsemanii, maagu o'ani 'iniraau, “Moi heinagu mamasi 'ini 'oha wai ha'arahesi.” 33 Ma waia Pita, Jems mea Jon. Na'i 'ohasi 'ia Jisas 'a arunga ta'aa mana 'adoma'ina 'a kuhi, 34 maagu o'ani 'iniraaui waira orusi, “Na ahutotou nau haa 'a raha di'u, mau gaarangi maesia. Moi awa na'i 'ini mamoi rarai beiau.”
35-36 Ma gere sara wou baaniraau ma topira'i ruru aurui ano ma ha'arahesi, “Ama, 'onaa 'ai mwada'u, ma'ai abui to'o o'asi tanaau! Mama, bei'o ai'a maho nai bwara tana'o, 'oi abui wateau 'anai siri na'i rongomaata'ini. Ma'ata 'ai abui suriai hei'irisigu, me 'ai suriai hei'irisimu.”
37 'A aho'i mai ma re'iraaui waira oru, rau poru mauru moi. Mia Jisas 'a o'ani 'inia Pita, “Saemon, i'oe 'o mauru moi? 'O bwa'i gere matai rarai beiau suria ta ta'i 'aoa moi? 38 Moi rarai mamoi ha'arahesi neina moi abui ahoda na'i 'oha moi siri na'i heiohongi. Ra wetewete i 'adoma'imoo'i 'anai ha'isuri'i maho ra odo-odo, mana abemoo'i naragu maemae'a.”
39 Mia Jisas 'a aho'i 'ari ma haa ro'u mau i ta'i ha'arahesi. 40 'Oha na aho'i ro'u ma re'iraaui waira oru rau poru mauru moi. Ni maadaa'i ra hihi'a di'u 'iniai mamauru'a. 'A ha'arairaau ma kakui ahudaau 'iniai taha rai 'unua tanaa.
41 'Ia Jisas 'a aho'i 'ari ro'u 'ini ha'arahesi ma na'i 'oha na boi aho'i beiraau, 'a o'ani 'iniraau, “Mou mauru mamou mamaro mau? 'A goro'a ga'u! Na madoraa na rai usuha'iniau i Garei Inoni tanaraaui noni ta'a'i, naani'a! 42 'Ome, 'ia mo'o nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu 'a boi'a. Moi ura ara'a magai 'ari beiraau.”
Ra Boi 'Anai Daua Jisas
(Matiu 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43 'Oha na 'ia Jisas 'a ha-hadahada mau, 'ia Jiudas, 'e ta'i 'iniraaui rongoiusuri ana'ia Jisas, 'a taha mai beiai ruruhai sae. Ra waa'i mai naihi mana hasi'ei 'anai heingahu. 'Iraaui Na'ohadaa'i Piriisi mana Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses ma tara'i saemaua ro'u ra ha'a-taariraau mai. 44 Mia Jiudas 'a bwane hauai ha'a-aratara tanaraau o'ani, “'Ia mo'o nawai ngoonia, naasi na moi dau ha'agorohia mamoi waia.”
45 Naasi, mia Jiudas 'a 'ari odo-odo beia Jisas ma ha'atee o'ani tanaa, “Ha'ausuri” ma ngoonia. 46 Miraaugu daua 'anai waia. 47 Ma na'i 'ohasi, 'e ta'i 'iniraaui rongoiusuri na awa gaarangiraau, 'a rahiai naihi ana ma taba taahiai karinganai sae tatau'aro anai Na'ohadaaui Piriisi. 48 Mia Jisas 'a ha'atee o'ani tanaraau, “'A 'ua? Mou 'adoma'inia do 'inau 'e sae hehere ta'aa na mou boi 'inia bei'i naihi mana hasi'ei 'anai heingahu 'anai dauau? 49 'A 'ua namou ai'a bwani dauau 'inia na'i Ruma Maea ana God? 'Ado dangi na'i 'isi'a nau ha'ausuri na'iei. Ma'ata, mareho namougu hauanisi, 'e ha'ato'oa moi mareho nara bwane usua 'iniau na'i Usu-usu Maea! Naia na mou boi dauau o'ani 'iniani.”
50 Miraaui rongoiusuri rau nugasia'a Jisas marau hora hako baania.
51 Ma'e sae haoru, na suria Jisas. 'Iia 'a ho'owa'a 'iniai tahangai bwana mamae. Mana 'oha rau bonasiai daua, 52 'a ahodai bwana ana ma hora ha'i wa'aroko.
Jisas Ra Waia Tanaai Na'ohadaaui Piriisi
(Matiu 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)
53 Marau waia Jisas 'ari na'i ruma anai Na'ohadaaui Piriisi. Miraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses ma tara'i saemaua ro'u na rau awa na'i Kansol, rau goni mai hako na'i dorasi. 54 Mia Pita 'a haisuri ha'atau moi. 'A siri na'i raronai dora a'ora na'i maanai rumasi ma heinagu na'i bobonai 'eu. 'A waari'u beiraaui sae hehei'oi nara 'omesuriai Ruma Maea ana God.
55 Hoita, na'i raronai ruma, 'iraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraaui haru saemaua narau awa ro'u na'i Kansol ra bonasia do rai sadoia ta mamaani 'anai subunia 'inia Jisas marai hiiri ha'amaesia 'inia. Miraau ai'a sadoia ta maho 'anai ha'ahunia 'inia. 56 'Inia, rei'uaa nara ragoi nei ra haa'i mamaani pwari'i 'ana Jisas, me ni mamaani adaa'i ra ai'a ta'isada. 57 Ra ura ara'a ro'u tara'i nei ma ra haua ro'u i pwari'i. Rau o'ani, 58 “'I'ameu meu rongoa do 'ai kaiai Ruma Maea ana God 'iraaui sae rau tau'aronasi. Ma 'unua do 'ai ha'a-urasia aho'i ta nei haoru na'i moi oru dangi, 'e nei na bwa'i sae nai matai tau'arona!” 59 Ma'ata na mamaani adaa'i ra he'ete'i hairiu mau.
60 Mana Na'ohadaaui Piriisi 'a ura ara'a na'i maadaaui sae 'isi, ma ha'atee o'ani tanaa Jisas, “'A 'ua? 'O bwa'i haua ta heiarami 'ini'i mareho ra ha'ahuni'o 'ini'isi?”
61 'Ia Jisas 'a papaku ma ai'a 'unua ta ta'i ha'atee. Mana Na'ohadaa'i Piriisi 'a songa'inia o'ani ro'u, “'A 'ua? I'oe naasi Ha'atahi, garena God?” 62 Jisas 'a aramia o'ani, “'Io. 'Inau! 'Inau, na Garei Inoni, moi re'iau mau, 'oha wai heinagu na'i dora ororiu na'i aba odona God Aba odona God: Dorasi 'a ha'ata'inia do 'ia Jisas 'ai heimarungi goni beia God. Beiraaui sae ni Jiu “aba odo” 'e dora hauasa ma ra ha'ahouai sae na awa ei. huunai mena. Wai aho'i mai hungadi rorodo na'i aro!”
63 Mana Na'ohadaaui Piriisi 'a karia i to'oni ana haaria 'anai ha'ata'iniai 'ado'adona doni mareho na haua Jisas 'a ta'aa di'u. Ma o'ani, “Gaugu bwa'i sibania'a ro'u ta sae 'anai ha'ahunia 'inia ta maho ro'u. 64 Naia mou rongoa'a haarimoousi, 'a ha'atee ha'ata'aia God! Mou 'adoma'i he'ua?”
Marau aramia o'ani, “'A arari do rai ha'amaesia!” 65 Maraugu ngisuai abena, ma tara'i nei rau bibii bwarasiai maana marau rubu'ia 'ini'i rimadaa'i marau ha'atee o'ani, “'Oi 'unua tana'ameu mo'o na rubu'i'osi! 'Inia i'oe 'e rarabea, nita?” Ma na'i 'ohasi na sae hehei'oi nara 'omesuriai Ruma Maea ana God rau waia marau hidaria ro'u.
Pita 'A Tohea Jisas
(Matiu 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)
66 Na'i mau 'oha ra hiiria Jisas, 'ia Pita 'a heinagu mau na'i dora a'ora na'i maanai ruma. Na'i 'ohasi 'e gere urao na tau'aro tanaai Na'ohadaaui Piriisi 'a boi. 67 'Oha na 'omesiai wawaari'u ana Pita na'i 'eu, 'a wana wetewete 'inia ma o'ani, “I'oe ro'usi beia Jisas ni Nasaret!”
68 Me 'iia 'a o'ani 'inia, “'O pwari'i na! Nau ai'a 'iraraai maho na'o 'unuasi!” Mia Pita 'a suruta'e ma gere hura'a wou na'i maanai bara, mana kua 'a tataraoke.
69 Mana gere uraosi 'a 'omesia ro'ua Pita, ma ha'atee o'ani tanaraaui sae rau awa 'isi, 'a o'ani, “'E ta'i abe 'iniraau ro'u naasi!” 70 Mia Pita 'a o'ani ro'u, “Ai'a, 'inau ai'a!”
'A ai'a orea miraaui sae rau ura na'isi rau o'ani ro'u 'inia Pita, “Ha'amomori, i'oe 'e ta'i ro'u 'iniraau. Meu 'iraraa do i'oe 'e sae ni Galili ro'u.”
71 'Ia Pita 'a tohe baabau 'a o'ani, “Ha'amomori beia God! 'Inau ai'a 'iraraa mora a mo'o namou 'unuasi! 'Onaa wai pwari'i 'ia God 'ai ha'a-mama'aiau!”
72 Na'i mau madoraasi mana kua 'a ruana'ai tataraoke. Mia Pita 'agu 'adoma'i aho'isi'i ha'atee na 'unu'i a Jisas tanaa, 'a o'ani, “Na kua 'a bwa'i tataraoke ha'arua mau, ma'oi 'unua ha'a-oru'a do 'o ai'a 'iraraau.” 'A 'adoma'i aho'isia magu angi.

*14:27 14:27 Sakaraea 13:7

14:62 Aba odona God: Dorasi 'a ha'ata'inia do 'ia Jisas 'ai heimarungi goni beia God. Beiraaui sae ni Jiu “aba odo” 'e dora hauasa ma ra ha'ahouai sae na awa ei.