15
Ra Waia Jisas Tanaa Paelat
(Matiu 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Na'i mau haho'oa ta'aa, 'iraaui saemaua na'i Kansol rau goni aho'i hako marau hauai ta'i 'ado'ado 'iniai here rai haa 'ana Jisas. Naasi marau ho'osi'i rimana Jisas marau waia 'ari tanaa Paelat, na Primia 'anai Provens. Mia Paelat 'a songa'inia Jisas o'ani, “'A 'ua? I'oe naasi mwaeraha adaaui Jiu?”
Jisas 'a aramia o'ani, “Naia na'o 'unuasi.”
Miraaui Na'ohadaa'i Piriisi rau subunia 'ini'i mwani maho ta'a'i. Naasi mia Paelat 'a songa'inia aho'i ro'ua Jisas, 'a o'ani “'O rongo'i maho rau subuni'o 'ini'isi? 'A 'ua? 'A bwa'i maho na'oi 'unua?”
Mia Jisas 'agu ai'a 'unua'a ta ta'i ha'atee mia Paelat 'a heimwaota'i di'u.
Paelat 'A Hiiria Jisas
(Matiu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
'Ado harisi, 'oha 'iraaui Jiu ra ha'ato'oai rongo 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau, 'ia Paelat 'a matai ha'awatea tanaraau ta sae narai 'irisia ma'ai ha'ahura'ahia baaniai rumaniho'o. Hoita, na'i madoraa narau hiiria Jisas, ra'i sae nara awa na'i rumaniho'o, 'inia rau ngahu ha'amaesi'i sae na'i madoraa na rau bonasia ha'ahakoai heimarungi adaaui Rom. Ma'e ta'i 'iniraau naasia Barabas. Miraaui Jiu rau boi 'anai ha'angonia Paelat do'ai ruhasia ta sae 'onaai bwane hahaua ana. Mia Paelat 'a o'ani 'iniraau, “'A 'ua? Mou 'irisia dowai ruhasiai mwaeraha amooui Jiu?” 10 'Ia Paelat 'a ha'atee o'asi suria 'a bwane 'iraraa do 'iraaui Na'ohadaa'i Piriisi rau waia maia Jisas suria rau kakawa 'omesia 'iniai rago anai sae nara ta'ahia.
11 Miraaui Na'ohadaa'i Piriisi rau ha'angoniraau wetewete inoni dorai 'unua tanaa Paelat 'anai ruhasia Barabas, 'ia Jisas 'ai abu. 12 Mia Paelat 'a songa'iniraau hakoi noni o'ani, “Mawai ha'ahe'uaa mo'o na mou 'unuasi do 'iia 'e mwaeraha amooui Jiu?”
13 Marau awara o'ani, “Rabu ahita'inia na'i dadaahoro!”
14 Mia Paelat 'a songa'iniraau o'ani, “'Iniai 'uaana? 'E 'ino he'ua na haa?”
Marau awara raha ro'u o'ani, “Rabu ahita'inia na'i dadaahoro!”
15 Mia Paelat 'a ruhasia Barabas, suria 'a rabasia do 'ai aroi ahudaa'i. Ma 'unua tanaraaui sae hehei'oi ana'i dorai rohoa Jisas 'iniai hasiwaro baabau marai waia hura'a 'anai rabua na'i dadaahoro.
'Iraaui Hehei'oi Ra Haikou 'Inia Jisas
(Matiu 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Miraaui hehei'oi rau waia Jisas siri na'i kae ruma raha ana Paelat. Marau 'unuraau ro'u hako mai sae hehei'oi na'i ruruha adaau. 17 Marau ha'ato'onia Jisas 'onaai mwaeraha 'iniai to'oni tewa wangawanga. Marau nugaa na'i bwauna i hihiiri bwau nara haa 'iniai waroraraki. 18 Marau ha'atotooa, rau o'ani, “Ha'aasaai mwaeraha adaaui Jiu!” 19 Rau rubu'iai bwauna 'iniai hasi'ei, rau ngisuai abena marau topira'i ruru tanaa do rau ha'ahoua. 20 Na'i 'oha rau ha'ada'ada'a hako 'inia rau rahia aho'i to'oni wangawanga narau ha'ato'onia 'inia marau ha'ato'onia aho'i 'iniai to'oni ana maraugu waia 'ari 'anai rabua na'i dadaahoro.
Ra Rabu Ahita'inia Jisas Na'i Dadaahoro
(Matiu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 'Oha rau 'ari wou suriai tara na'i Jerusalem, rau heisadoi beiai sae na atana 'ia Saemon. 'Iia 'e sae ni 'omaai Saerin me 'iiasi 'e amana Aleksanda mea Rufas. 'Agu boi baaniai dora na gere ha'atau baaniai 'omaasi ma riutaha mai ro'u na'i tarasi. 'Iraau hehei'oi rau ha'a-'usu'usua do 'ai suru'iai dadaahoro baania Jisas. 22 Rau waia Jisas 'ari na'i dora ra 'unua 'iniai Golgota mana 'ado'ado 'ana, “'E Dora ni Korai Bwau Sae.” 23 Marau haua tanaai waen ra doraria 'iniai merisini na ra 'unua 'inia “myrrh” 'anai ha'amaadidi'i dora ra maata'i. Mia Jisas 'a ai'a raba gonohia. 24 Miraaui sae hehei'oi rau rabu ahita'inia Jisas na'i dadaahoro. Rau gaasi ha'ara 'anai sadoia tei 'iniraau nai to'ora'i to'oni ana'i. 25 Mana'i madoraa 'onaai angi siwa na'i haho'oa na rau rabu ahita'inia Jisas na'i dadaahoro. 26 Mara usuai usu-usu na'i baba mara nugaa na'i bwaunai dadaahoro 'anai ha'ata'iniai taha na ha'atari'aa. Rau usua o'ani,
MWAERAHA ADAAUI JIU
27 Ma'e waira rua sae beriberi narau rabu ahita'inirarua ro'u suri'i dadaahoro. Ta nei na'i aba odo 'inia Jisas ma ta nei na'i aba maha. 28 'A to'o o'asi do 'ai to'o ha'a-momori taha na ra usua na'i Usu-usu Maea, “'Iraaui sae ra 'unua do 'iia 'e ta'i abe 'iniraaui sae hehere ta'aa.”* 15:28 Tara'i Baebol bwani ra'a ai'a to'oraai tatara 'e 28.
29 Miraaui sae ra taha horo 'isi rau ha'atee ha'ata'aia, rau arabwau 'ini ha'atotooa marau o'ani, “Mmm naasi, i'oe na'o 'unua ani do'oi kaiai Ruma Maea ana God ma'oi matai ha'a-urasia aho'i na'i raronai oru dangi. 30 'Onaa 'o to'o mena o'asi, 'o ga'i ha'atahi'o haari'o ma 'oi dio mai baaniai dadaahorosi.”
31 'Iraau ro'u na Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses miraau Na'ohadaa'i Piriisi rau haikou 'inia. Rau ha'atee hairiu o'ani, “Sae he'ete'i 'a matai ha'atahi'i, me 'iia 'a bwa'i matai ha'atahia haaria. 32 'A 'ua? Naia naasi Ha'atahi, mwaeraha adaaui Jiu? 'Onaa gai 'omesiai dio mai ana baaniai dadaahoro ma gaigu hinihini'i ha'atee ana'i.”
Mana waira rua ra rabu ahita'ini'ararua beia Jisas, raru ha'atee ha'ata'aia ro'u.
Na Mae Ana Jisas
(Matiu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Ma na'i angi ta'i tangahuru mana rua na'i dangisi, 'a kuhi bwarasiai kantri hako tari na'i angi oru. 34 Na'i angi oru abaidangi 'ia Jisas 'a totoro o'ani na'i ha'atee ana, “'Elai, 'Elai, lama sabaktani?” Na 'ado'ado 'anai ha'ateesi, 'a o'ani, “God agua! God agua! 'Ini 'uaana na'o gagata'iniau 'inia?”
35 Ma tara'i nei nara ura gaarangi, rau rongoai awara o'asi ana marau o'ani, “'Ei, 'a kukua Elaija.” 36 Ma 'eba i ta'i sae ma dauai mareho na matai omi'i wai, ma ha'ahonua 'iniai waen mahai. 'A nugaa na'i hasi'ei ma taranga'inia ara'a tanaa Jisas do 'ai gonohia. Mana saesi 'a o'ani, “Gai 'ome'ome ga'u 'onaa na 'ia Elaija 'ai boi 'anai ha'adiohia baaniai dadaahoro.”
37 Mia Jisas 'a totoro magu mae.
38 Mana bwana ubu-ubu'a nara rohe bwarasia 'iniai dora maea na'i Ruma Maea ana God, 'a maakari heihoa, taraawa'a bo ta'eha ma dio. 15:38 Bwanasi ra rohea bwarasiraaui sae baaniai ahii na maea di'u. Ta'i 'iraau Piriisi moi nara matai siri na'iei. 39 Na'i 'ohasi 'e na'otara adaaui sae hehei'oi na ura na'i maanai dadaahoro ana Jisas. Mana 'oha na re'iai mae na haua, 'agu ha'atee o'ani, “Ha'amomori, 'ia mo'oni huunai garena God!”
40-41 Ma tara'i urao ra suria Jisas ara'a mai na'i Jerusalem. Rau awa gere ha'atau moi baaniai dadaahoro maraugu wanawana 'ari. Tara'i nei beiraau, 'ira a Meri ni Magdala, 'ia Salome, mea Meri inana gere Jems mea Joses. Waira orusi rau bwane suria mau mai a Jisas 'anai 'a'auhia na'i madoraa na tatariori na'i Galili.
Josep Ni 'Arimatea 'A Aoraa Jisas
Na'i Wabwa
(Matiu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42 Ma 'ari wou 'anai su'urahi'a mana dangi ni mamaro 'a gaarangi. Miraau na Jiu rau ha'aagau 'anai dangi hauasa adaausi. 43 Naasi ma'e sae na atana 'ia Josep ni 'Arimatea, 'a taha beia Paelat. 'Iiasi 'e ta'i sae na'i Kansol na rau hiiriasi a Jisas. Me 'iia 'e sae nara ha'ahoua. 'Iia 'a to'oraai 'adoma'i heitotori 'iniai madoraa na 'ia God 'ai marungiraaui inoni ana'i. Ma rei'uaa na mamaa'u, me 'iia 'a taha beia Paelat ma o'ani 'inia, “Mwaeraha, 'inau 'au raba rahia dioi abena Jisas baaniai dadaahoro. 'A 'ua? 'A goro moi?” 44 Mia Paelat 'a o'ani, “'A 'ua? 'Ia Jisas 'a mae'a?” Ma soiai bwauodo adaaui sae hehei'oi na re'iai mae ana Jisas ma songa'inia. 45 Na'i 'oha na sae hehei'oisi 'a 'unua tanaa do'ia Jisas 'a mae'a, 'ia Paelat 'agu ha'awatea Josep 'anai rahia dioi abena Jisas baaniai dadaahoro. 46 Mia Josep 'a horiai bwana mamaahui, ma rahia dioi abena Jisas. Naasi 'a ho'ua 'iniai bwana, magu aoraa na'i wabwa ra 'eria na'i abenai kae hau. Naasi mara hugesia ro'u wou i kae hau bwarasiai maanai wabwasi. 47 Ma na'i 'ohasi, 'ia Meri ni Magdala mea Meri inana Joses raru awa ro'u 'isi ma raru re'iai dora na ra aoraa na'iei abena Jisas.

*15:28 15:28 Tara'i Baebol bwani ra'a ai'a to'oraai tatara 'e 28.

15:38 15:38 Bwanasi ra rohea bwarasiraaui sae baaniai ahii na maea di'u. Ta'i 'iraau Piriisi moi nara matai siri na'iei.