16
Jisas 'A Tahi Aho'i
(Matiu 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Murinai dangi ni mamarosi, 'ia Meri ni Magdala, 'ia Salome mea Meri inana Jems rau 'ari hori'i waiwai nara dorari'i 'iniai hasi'ei sisi'ini 'anai nuga'i na'i abena Jisas. Mana'i wa'aria na'i dangi sade, na'i 'oha na sina 'agu taraawa'a ara'a, rau 'ari na'i wabwa nara aoraa ieia Jisas. Na'i 'oha narau 'a'ari wou mau, rau heisosonga'i hairiu o'ani, “'Ia tei nai 'a'auhigaau 'anai hugesiai hau baaniai maanai wabwa?” Na'i 'oha naraugu ataha wou na'i dorasi, rau 'omesia doni kae hau raha di'usi ra bwane hugesia'a. Na'i 'oha naraugu siri wou na'i wabwa, rau re'iai sae na heinagu na'i aba odo. Mana saesi 'e sae haoru na to'oni 'iniai to'oni mamaahui. Miraau kae mamaa'u di'u.
Mana saesi 'a o'ani 'iniraau, “Moi abu mamaa'u! 'Au 'iraraa mou 'ome 'inia Jisas ni Nasaret nara rabua na'i dadaahoro. 'Agu ai'a awa'a 'ini, 'inia 'ia God 'a ha'a-suruta'ea aho'i baaniai mae. 'Ome! Naani dora ra aoraa iei abena. Moi aho'i 'ari mamoi maania tanaa Pita miraaui haru tara'i rongoiusuri ro'u o'ani, ‘'Ia Jisas 'ai na'o 'ari Galili 'ini'amou ma moigui sadoia na'iei 'onaai bwane 'unua ana tana'amou.’ ”
'Oha rau hura'a baaniai wabwa, rau hora ha'i 'idi'idi 'iniai mamaa'u. Rau ai'a maania ro'u tanaa ta nei, 'inia rau mamaa'u di'u.* 16:8 Tara'i kopi bwani 'iniai bukani ra hako moi na'i tatara 'e waru. Na'i muri ra a'oia wou tatara 'e siwa 'ari tari tatara 'e 20.
Jisas 'A Ha'ata'i Tanaraaui Nei Ra Suria
(Matiu 28:9-10, 16-20; Luk 24:13-49; Jon 20:11-23; Buka Tatau'aro 1:6-8)
Na'i haho'oa na'i dangi sadesi, 'oha 'ia Jisas 'a suruta'e aho'i baaniai mae, 'a ha'ata'i tanaa Meri ni Magdala na'i na'o, i urao na 'ia Jisas 'a taariai biu adaro baania ani. 10 'Ia Meri 'a 'ari beiraaui sae haguhagu goro ana'ia Jisas, na rau ahutotou marau angi. 'A maania tanaraaui ha'ata'i ana Jisas tanaa. 11 Ma na'i 'oha rau rongoa do 'ia Meri 'a re'ia Jisas, do 'a suruta'e aho'i baaniai mae, rau ai'a hinihinia.
12 'E ta'i 'oha ro'u 'ia Jisas 'a ha'ata'i tanaai rua rongoiusuri 'oha raru bwabwahe ha'atau baaniai 'omaa. Na'i 'ohasi raru ai'a 'ome 'iraraa Jisas 'inia na 'omehana 'a orisi. 13 'Oha raru aho'i mai, raru maania tanaraaui tara'i rongoiusuri ro'u, me 'iraau ai'a hinihinirarua ro'u.
14 Ma ha'ata'i ha'ahako tanaraaui ta'i tangahuru mana waira ta'i rongoiusuri ana na'i 'oha rau ngau goni. Ma ha'atee wetewete tanaraau 'inia ra baabaui tahingadaa'i. 'Inia rau ai'a hinihini'i mamaani adaa'i sae na ra re'ia Jisas do 'a tahi aho'i. 15 Miagu o'ani ro'u 'iniraau, “Moi hura'a suri'i mwane dora na'i marewana, mamoi taroha'inia hura'ai Taroha Goro tanarai mwani noni hako. 16 'Iatei nai hinihiniai Taroha Goro maai bwareomaea, 'ai to'oraai tahi tarau beia God. Mana nei na bwa'i hinihini, 'ia God 'ai hiiri ha'a-mama'aia marai gaasia na'i dora ni rongomaata'i. 17 'Irai sae ra hinihini, 'ia God 'ai haua tanaraaui mena 'anai hau'i mwani ha'abu'oahu. Ma rai taari'i adaro 'iniai atagu, marai matai ha'atee 'ini'i mwani ha'atee he'ete'i hairiu na ra ai'a 'irara'i mau. 18 Rei'uaa rai daa'i mwaa ta'a'i ma'ua gonohi'i maho mamaesi'i ma ra bwa'i maesi'i. Ma rai nuga'i rimadaa'i na'i hungadi sae daoha marai goro aho'i.”
Jisas 'A Ara'ai Aro
(Luk 24:50-53; Buka Tatau'aro 1:9-11)
19 'Oha 'ia Jisas 'a maani'i hako tanaraaui rongoiusuri mareho 'isi, mia God 'a waia'a ara'ai aro ma heinagu na'i aba odona God. 20 Miraaui rongoiusuri ana'i rau hura'a suri'i mwani 'omaa 'anai taroha'iniai Taroha Goro. Mia Araha 'a awa beiraau 'anai 'a'auhiraau. Rau hau'i mwani ha'abu'oahu 'iniai mena ana, ma naasi 'a ha'ata'inia doni mareho narau taroha'ini'i ra ha'a-momori.

*16:8 16:8 Tara'i kopi bwani 'iniai bukani ra hako moi na'i tatara 'e waru. Na'i muri ra a'oia wou tatara 'e siwa 'ari tari tatara 'e 20.