ܐܓܪܬ‌ܐ ܩܕܡܝܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܩܘܪ̈ܢܬܝܐ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ، ܩܸܪܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܥܲܡ ܣܘܼܣܬܹܢܝܼܣ ܐܲܚܘܿܢܵܐ، ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘ ܩܘܿܪܲܢܬܘܿܣ، ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܡܩܘܼܕܫܹܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܦܝܼܫܹܐ ܩܸܪܝܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، ܘܥܲܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܒܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ ܩܵܪܝܼ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܡܵܪܵܝܗ‌ܝ ܘܡܵܪܲܢ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܫܟܪܬ‌ܐ
ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܔ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܝܼܹܗ ܦܝܼܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܥܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܒܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ، ܒܟܠܔ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܒܟܠܔ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ. ܘܣܵܒܵܒ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܘܝܼܬܵ‌ܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܒܗܸܟ̃ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵ‌ܐ ܟܲܕ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܒܸܬ ܡܲܩܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܠܔ ܚܲܪܬܵ‌ܐ، ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܕܠܵܐ ܠܵܘܡܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܓܲܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡ ܒܪܘܿܢܹܗ، ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܲܢ.
ܦܘܠܓ݂̈ܐ ܓܘ ܥܕܬ‌ܐ
10 ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܕܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܲܙܓܸܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ، ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܠܵܓܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܚܵܕܹܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܘܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܚܲܕ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܒܚܲܕ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ. 11 ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܡܘܼܚܒܸܪܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܟܠܵܐܹܐ، ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܩܲܪ̈ܵܨܘܼܝܵܬܹ‌ܐ، 12 ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ، ܕܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ: ”ܐܵܢܵܐ ܬܵܒܥܵܢܵܐ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܝܼܘܸܢ،“ ܘܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܬܵܒܥܵܢܵܐ ܕܐܵܦܲܠܘܿ ܝܘܸܢ،“ ܘܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ”ܐܵܢܵܐ ܬܵܒܥܵܢܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܝܘܸܢ،“ ܘܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܬܵܒܥܵܢܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܝܘܸܢ.“
13 ܩܵܡܘܿ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܠܝܼܥܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؟ ܝܲܢ ܦܵܘܠܘܿܣ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ ܝܲܢ ܒܫܸܡܵܐ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܦܝܼܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܡܝܼܕܹܐ؟ 14 ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܥܡܸܕ ܠܝܼ ܠܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܣܦܘܿܣ ܘܠܓܵܐܝܼܘܿܣ، 15 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܐܵܡܹܪ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܥܡܝܼܕܵܐ ܒܫܸܡܝܼ. 16 ܘܡܘܼܥܡܸܕ ܠܝܼ ܐܘܼܦ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ. ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܕܟ݂ܵܪܵܐ ܐܸܢ ܡܘܼܥܡܸܕܵܐ ܝܘܸܢ ܠܐܢܵܫܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ. 17 ܣܵܒܵܒ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܫܘܼܕܪܸܢܹܗ ܕܡܲܥܡܸܕܸܢ ܐܸܠܵܐ ܕܡܲܟܪܸܙܸܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ، ܠܵܐ ܒܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܒܘܼܛܠܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ.
ܡܫܝܚܐ ܚܟ݂ܡܬ‌ܐ ܘܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ
18 ܡܲܟܪܲܙܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܙܩܝܼܦܵܐ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܵܢܝܼ ܕܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܠܲܢ ܕܝܼܘܲܚ ܦܝܵܫܵܐ ܦܘܼܪܩܹܐ، ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇. 19 ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ:
ܒܸܬ ܡܲܚܪܸܒܸܢ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ، ܘܒܸܬ ܒܲܛܠܸܢ ܦܲܪܡܲܝܬܵ‌ܐ ܕܦܲܪ̈ܡܝܼܵܢܹܐ. ܐܫܥܝܐ 29‏:14
20 ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܟܝܼܡܵܐ؟ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܦܪܵܐ؟ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܕܵܪܘܿܫܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ؟ ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵ‌ܐ؟ 21 ܣܵܒܵܒ ܒܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܲܕ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܹܗ، ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܕܒܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵ‌ܐ ܦܲܪܸܩ ܠܐܵܢܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼ. 22 ܣܵܒܵܒ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ، ܘܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܛܥܵܝܵܐ ܠܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ، 23 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܘܲܚ ܒܘܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܚܝܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ، ܬܘܼܪܩܵܠܵܐ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵ‌ܐ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 24 ܐܝܼܢܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪܝܹܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ، ܡ̣ܢ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܝܠܹܗ ܘܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، 25 ܣܵܒܵܒ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܟܝܼܡܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܘܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ.
26 ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܸܪܝܹܐ. ܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ ܒܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܘܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ، ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܗܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ. 27 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܠܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܡܲܢܟܸܦ ܠܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ، ܘܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܠܙܲܒܘܼܢܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܡܲܢܟܸܦ ܠܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ. 28 ܘܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܟܘܼܦܹ̈ܐ ܘܡܘܼܣܠܝܼܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ، ܘܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܗܸܟ̃ ܡܸܢܕܝܼ، ܕܒܲܛܸܠܔ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. 29 ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܒܹܕ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ. 30 ܘܒܝܲܕ ܦܘܼܠܚܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. 31 ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:
ܗ̇ܘ ܕܥܵܒܹܕ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ، ܒܡܵܪܝܵܐ ܥܵܒܹܕ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ. ܐܪܡܝܐ 9‏:24

1:19 ܐܫܥܝܐ 29‏:14

1:31 ܐܪܡܝܐ 9‏:24