ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

Go!
epub3: aii.epub
PDF
Browser Bible
Crosswire Sword module
More formats to read or download...

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 21 Feb 2024 from source files dated 29 Jan 2022

eBible.org certified