ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܐܦܣܝ̈ܐ
1
ܡܘܕܥܢܘܬ‌ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܐܵܦܸܣܘܿܣ، ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܒܘܪ̈ܟܬ‌ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܒܡܫܝܚܐ
ܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܒܲܪܸܟ݂ ܠܲܢ ܒܟܠܔ ܒܘܼܪܟܬܵ‌ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵ‌ܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܡܫܝܼܚܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܝܼܹܗ ܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ، ܕܗܵܘܲܚ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܘܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ. ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܫܝܼܡ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܵܝܫܲܚ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܫܵܦܹܪ ܠܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ، ܕܦܵܐܹܫ ܚܩܝܼܪܵܐ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܫܵܦܵܩܲܬܹܗ ܕܫܘܼܦܸܟ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܲܢ ܒܝܲܕ ܡܘܼܚܸܒܵܐ، ܕܒܝܼܹܗ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܕܸܡܹܗ، ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܓܢܵܗܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܘܼܬܪܵܐ ܕܫܵܦܵܩܲܬܹܗ، ܗ̇ܝ ܕܡܘܼܙܝܸܕܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܒܟܠܔ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܘܒܟܠܔ ܦܲܪܡܲܝܬܵ‌ܐ. ܘܡܘܼܕܸܥ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܐܪܵܙܵܐ ܕܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ، ܘܐܲܝܟ݂ ܕܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ، 10 ܕܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܛܝܼ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܕܡܸܠܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܕܡܲܬܸܒ݂ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܘܕܒܐܲܪܥܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، 11 ܗ̇ܘ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܝܼܹܗ ܗܘܹܐ ܠܲܢ ܝܵܪ̈ܘܿܬܹ‌ܐ، ܟܲܕ ܦܝܼܫ ܠܲܢ ܪܫܝܼܡܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ، 12 ܕܐܲܚܢܲܢ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܩܵܡ ܗܵܘܹܐ ܠܲܢ ܗܹܒ݂ܝܼ ܒܡܫܝܼܚܵܐ، ܗܵܘܲܚ ܩܵܐ ܚܸܩܪܵܐ ܕܫܘܼܒ݂ܚܹܗ. 13 ܘܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܫܪܵܪܵܐ، ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܒܝܼܹܗ ܦܝܼܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܚܝܹܐ ܚܵܬܡܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܘܼܘܸܠܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، 14 ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܪܲܗܒ݂ܘܼܢܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܲܢ، ܒܐܵܗܵܐ ܩܵܘܠܵܐ ܕܙܒ݂ܝܼܢܲܢ ܝܼܠܹܗ ܕܗܵܘܲܚ ܕܝܼܹܗ ܠܡܲܐܣܘܼܩܹܐ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ.
ܫܟܪܬ‌ܐ ܘܨܠܘܬ‌ܐ
15 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܒܘܼܬ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܘܼܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܟܸܣ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، 16 ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܫܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܫܲܟܘܼܪܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܸܕܟ݂ܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܨܠܵܘܵܬ‌ܝܼ̈، 17 ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܵܒܵܐ ܕܫܘܼܒ݂ܚܵܐ، ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܘܕܓܸܠܝܵܢܵܐ، ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ، 18 ܕܦܵܝܫܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܗ ܥܲܝܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܐܸܠܘܼܗ̇ ܩܸܪܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ، ܘܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܥܘܼܬܪܵܐ ܕܚܸܩܪܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܒܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، 19 ܘܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܦܸܪܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܒܝܼܲܢ، ܐܲܚܢܲܢ ܕܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ، ܐܲܝܟ݂ ܕܦܵܠܹܚ ܒܚܲܝܠܹܗ ܓܲܒܵܪܵܐ، 20 ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܦܠܸܚ ܠܹܗ ܒܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܒܫܡܲܝܵܐ، 21 ܥܸܠܸܠܔ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܪܹ̈ܝܫܵܢܹܐ، ܘܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ، ܘܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܡܵܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ، ܘܥܸܠܸܠܔ ܡ̣ܢ ܟܠܔ ܫܸܡܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ، ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܵܬܹ‌ܐ. 22 ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܪܹܝܫܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܥܹܕܬܵ‌ܐ، 23 ܕܝܼܠܵܗ̇ ܦܲܓ݂ܪܹܗ، ܘܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܠܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܡܵܠܹܐ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܒܟܠܔ ܐܘܼܪܚܵܐ.