ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܓܠܛܝ̈ܐ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܠܝܼܚܵܐ، ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܒܝܲܕ ܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܥܲܡܝܼ ܝܢܵܐ، ܠܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܓܵܘ ܓܵܠܵܛܝܼܵܐ: ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܲܢ̈ ܕܦܲܨܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ. ܐܸܠܹܗ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.
ܠܝܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ
ܥܲܓ̰ܘܼܒܹܐ ܝܘܸܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܩܠܝܼܒ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩܪܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܬܒܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܚܲܕ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܦܪܝܼܫܵܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܢܵܐ ܘܒܵܥܝܼ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܐܲܚܢܲܢ ܝܲܢ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܡܲܟܪܸܙ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܐܚܹܪܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܟܪܸܙ ܠܲܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܵܘܹܐ ܡܘܼܚܪܸܡܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܡܝܼܪܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܘܼܦ ܐܵܕܝܼܵܐ، ܐܸܢ ܚܲܕ ܡܲܟܪܸܙ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܐܚܹܪܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܵܘܹܐ ܡܘܼܚܪܸܡܵܐ. 10 ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܘܸܢ ܕܥܵܒ݂ܕܹܢ ܪܵܙܝܼ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܝܲܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ؟ ܝܲܢ ܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܘܸܢ ܕܫܵܦܪܹܢ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ؟ ܐܸܢ ܗܸܫ ܓ̰ܲܪܒܸܢ ܗܘܵܐ ܠܸܫܦܵܪܵܐ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܒܵܣ ܠܹܐ ܗܵܘܹܝܢ ܗܘܵܐ ܪܹܓܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ.
ܕܐܟ݂ܝ ܦܘܠܘܣ ܗܘܐ ܠܗ ܫܠܝܚܐ
11 ܒܵܥܹܝܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܘܼܟܪܸܙ ܠܝܼ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، 12 ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܠܦܵܐ ܐܸܠܝܼ ܒܝܲܕ ܐܢܵܫܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܝܼ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 13 ܫܡܝܼܥܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܲܝܝܼ̈ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܒܝܗܘܼܕܵܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܵ‌ܐ ܟܘܼܡܸܪܝܼ ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܓ̰ܘܼܪܸܒ ܠܝܼ ܕܛܲܠܩܸܢ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇. 14 ܘܪܵܒܵܐ ܡܘܼܢܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܒܬܵܘܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܒܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬ‌ܝܼ ܕܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܝܼܝܼ، ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܝܼ، ܘܪܵܒܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܒܣܲܦܝܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ‌ܝܼ̈. 15 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܦܵܪܹܫ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܟܹܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܝܼ ܘܩܵܡ ܩܵܪܹܐ ܠܝܼ ܒܫܵܦܵܩܲܬܹܗ، ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ 16 ܕܓܵܠܹܐ ܒܪܘܿܢܹܗ ܒܝܼܝܼ، ܕܡܲܟܪܸܙܸܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܓܵܘ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ ܡܸܠܟܵܐ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܥܲܡ ܐܢܵܫܵܐ، 17 ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܐܣܝܼܩ ܠܝܼ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܚܵܙܹܝܢ ܗܘܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܗܘܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܝܼ ܠܐܵܪܵܒܝܼܵܐ ܘܕܝܼܪܝܼ ܡܸܢܕܪܸܫ ܠܕܲܪܡܣܘܿܩ. 18 ܗ̇ܝܓܵܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܣܝܼܩ ܠܝܼ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܝܼ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ. 19 ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܠܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ. 20 ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܢܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܵܐ، ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܕܲܓܘܼܠܹܐ. 21 ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܝܼ ܠܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܕܩܝܼܠܝܼܩܝܼܵܐ. 22 ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܒܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܕܓܵܘ ܝܼܗܘܼܕ. 23 ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܗܘܵܘ ܫܡܝܼܥܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ: ”ܗ̇ܘ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܪܵܕܹܦ ܗܘܵܐ ܠܲܢ، ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܠܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܠܡܲܚܪܘܼܒ݂ܘܼܗ̇.“ 24 ܘܫܲܒܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܼܝܼ.