ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ
1
ܡܘܕܥܢܘܬ‌ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ، ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܥܲܡ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܘܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ، ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܨܠܘܬ‌ܐ ܘܫܟܪܬ‌ܐ
ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܠܐܲܠܵܗ‌ܝܼ ܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܕܕܵܟ݂ܪܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܟܠܹܗ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܹܐ ܦܲܪܦܸܠܸܢ ܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܲܪ̈ܦܲܠܝܵܬ‌ܝܼ، ܥܲܠܔ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܗܲܠܔ ܐܵܕܝܼܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܚܵܬܸܪܓ̰ܲܡܥ ܝܼܘܸܢ ܒܐܵܗܵܐ: ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܡܲܟܡܸܠܔ ܠܹܗ ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܵܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܵܫܒܹܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܓܵܘ ܠܸܒܝܼ ܝܬܘܿܢ. ܐܸܢ ܒܐܸܣܘܼܪܹ̈ܐ، ܘܐܸܢ ܒܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܓ̰ܘܼܘܵܒ ܘܒܡܲܩܘܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ، ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܝܼ ܒܫܵܦܵܩܲܬ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠܝܼ، ܟܡܵܐ ܟܹܐ ܪܲܚܪܸܚܸܢ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܲܚܪ̈ܲܚܝܵܬܹ‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܨܠܘܿܬ‌ܝܼ، ܕܚܘܼܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܵܐܹܕ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܒܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܘܒܟܠܵܗ̇ ܦܲܪܡܲܝܬܵ‌ܐ، 10 ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ، ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܕܸܟ݂ܝܹܐ ܘܕܠܵܐ ܠܵܘܡܵܐ ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، 11 ܘܡܸܠܝܹܐ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܘܠܚܸܩܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.
ܐܠܝ ܠܚܝܐ ܡܫܝܚܐ ܝܠܗ
12 ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܥܹܝܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܘܸܡ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܣܬܵ‌ܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܝܼܗܘܵܘ. 13 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܵ‌ܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܩܲܨܪܵܐ ܘܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܐܣܝܼܪܵܐ ܒܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ ܒܘܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ. 14 ܘܣܵܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܒܡܵܪܲܢ ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܓ̰ܘܼܪܐܲܬ ܒܫܸܫܠܵܬ‌ܝܼ̈ ܘܩܘܼܫܕܸܪܗܘܿܢ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ. 15 ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܟܪܸܙܝܼ ܒܘܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܚܸܠܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܡܲܩܲܪܵܨܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ. 16 ܐܲܢܹܐ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܕ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܠܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܓ̰ܘܼܘܵܒ ܒܘܼܬ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ، 17 ܐܵܢܝܼ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܡܲܩܲܪܵܨܘܼܬܵ‌ܐ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܵܐ ܒܕܸܟ݂ܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܟܲܕ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܒܸܬ ܡܲܙܝܸܕܝܼ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܠܐܸܣܘܼܪ̈ܝܼ. 18 ܒܵܣ ܡܘܼܕܝܼ؟ ܟܠܔ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܵܘܝܵܐ، ܒܟܠܔ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ، ܐܸܢ ܒܡܲܚܙܲܝܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܵܐ، ܐܸܢ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܘܸܢ، ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܸܬ ܚܵܕܹܝܢ، 19 ܣܵܒܵܒ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܩܘܼܘܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܝܼ ܒܦܲܪ̈ܦܲܠܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܗܲܝܲܪܬܵ‌ܐ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 20 ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܩܸܘܝܵܐ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܠܹܐ ܢܵܟ݂ܦܹܢ ܒܗܸܟ̃ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܓ̰ܘܼܪܐܲܬ، ܐܲܝܟ݂ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܘܐܘܼܦ ܐܵܕܝܼܵܐ، ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܚܩܝܼܪܵܐ ܓܵܘ ܦܲܓ݂ܪܝܼ، ܐܸܢ ܒܚܲܝܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܒܡܵܘܬܵ‌ܐ. 21 ܣܵܒܵܒ ܐܸܠܝܼ ܠܸܚܵܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܠܸܡܝܵܬܵ‌ܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܠܹܗ. 22 ܐܸܢ ܚܵܝܹܝܢ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܝܼ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܓܲܒܹܝܢ، ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ. 23 ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܡܘܼܠܝܸܨܵܐ ܡ̣ܢ ܬܸܪܘܵܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ. ܫܲܗܘܘܼܬܹ‌ܐ ܝܘܸܢ ܠܫܲܢܘܼܝܹܐ ܘܠܹܗܘܵܝܵܐ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇. 24 ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܝܫܹܢ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ. 25 ܒܐܵܗܵܐ ܚܵܬܸܪܓ̰ܲܡܥ ܝܼܘܸܢ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܒܸܬ ܦܵܝܫܹܢ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܥܲܡ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܡܲܩܘܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܩܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، 26 ܩܵܐ ܕܙܵܝܕܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܝܼ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܵܘܹܝܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ. 27 ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܹܝܡܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܚܵܫܚܵܐ ܠܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܕܐܸܢ ܐܵܬܹܝܢ ܘܚܵܙܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܫܵܡܥܹܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ، ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܟܸܠܝܹܐ ܩܸܘܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܪܘܼܚܵܐ، ܒܚܕܵܐ ܓܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ، 28 ܘܠܵܐ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܒܘܼܬ ܗܸܟ̃ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܩܵܝܡܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܒܸܬ ܛܵܠܩܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܬ ܦܵܪܩܝܼܬܘܿܢ، ܘܐܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇. 29 ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܕܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ. 30 ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܪ ܗ̇ܘ ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܝܼ، ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܸܫ ܒܝܼܝܼ ܝܠܹܗ.