ܟܬܒ݂ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ
1
ܝܫܘܥ ܒܐܣܩܐ ܠܫܡܝܐ
ܝܵܐ ܬܹܐܘܿܦܝܼܠܵܐ، ܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܝܼ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܘܠܡܲܠܘܼܦܹܐ، ܗܲܠܔ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܐܣܩܵܐ ܠܫܡܲܝܵܐ، ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܓܘܼܒܝܵܝ ܠܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ، ܡܘܼܚܙܝܼܵܐ ܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܡܘܼܣܒܸܬ ܠܹܗ ܒܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܒܸܚܙܵܝܹܗ ܝܗܘܵܘ، ܘܗ̇ܘ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܒܘܼܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܟܲܕ ܓ̰ܡܝܼܥܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܵܐ ܪܵܚܩܝܼܬܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܣܦܘܿܪܘܼܢ ܠܩܵܘܠܵܐ ܕܒܵܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܝܼ. ”ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܘܼܥܡܸܕ ܠܹܗ ܒܡ̈ܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܥܡܝܼܕܹܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.“ ܘܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ”ܡܵܪܲܢ، ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܕܸܪܸܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܠܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ؟“ ܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܝܼܩܘܼܡܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܵܒܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܝ ܠܹܗ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ. ”ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܐܸܠܝܼ، ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܓܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܝܼܗܘܼܕ، ܓܵܘ ܫܵܡܪܝܼܢ، ܘܗܲܠܔ ܡܲܪ̈ܙܵܢܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.“ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܲܢܹܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܐܣܩܵܐ ܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܒܸܚܝܵܪܵܐ، ܘܡܘܼܟܸܣ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܥܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ. 10 ܘܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܒܸܚܝܵܪܵܐ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܘܒܸܚܙܵܝܹܗ ܒܹܐܣܵܩܵܐ، ܗܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܪܹܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܚܘܵܪܹ̈ܐ ܟܸܠܝܹܐ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ. 11 ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܝܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܓܠܝܼܠܵܝܹ̈ܐ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܟܸܠܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܘܒܸܚܝܵܪܵܐ ܒܫܡܲܝܵܐ؟ ܐܵܗܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܐܣܩܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܫܡܲܝܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܠܫܡܲܝܵܐ.“
ܓܒܝܬ‌ܐ ܕܡܬܝܐ
12 ܗ̇ܝܓܵܗ ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡܐܲܝܟ݂ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܪ̈ܒ݂ܝܼܥܵܝܹܐ ܕܡܝܼܠܵܐ. 13 ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܥܸܠܝܼܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܘܘܼܗ̇: ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ، ܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܝܲܥܩܘܿܒ݂، ܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ، ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܬܐܘܿܡܵܐ، ܘܡܲܬܲ‌ܝ، ܒܲܪ ܬܘܼܠܡܲܝ، ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܲܠܦܲܝ، ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܛܲܢܵܢܵܐ، ܘܝܼܗܘܼܕܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂. 14 ܐܲܢܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܚܕܵܐ ܓܵܢܵܐ ܨܲܠܘܼܝܹܐ، ܥܲܡ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܘܥܲܡ ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ.
15 ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܓܵܘ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܸܢܝܵܢܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: 16 ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܒܘܼܬ ܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܠܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܕܬܵܡܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ. 17 ”ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܲܢ، ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܣܵܗܡܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.“ 18 ܐܵܗܵܐ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܙܒ݂ܝܼܢܹܗ ܚܲܩܠܵܐ ܒܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ، ܘܬܵܡܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܦܵܬܹܗ ܠܐܲܪܥܵܐ، ܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܲܥܝܘܼ̈ܗ‌ܝ. 19 ܟܠܔ ܚܲܕ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܝܗ‌ܝ ”ܚܩܲܠܔ ܕܡܵܐ،“ ܘܡܲܥܢܵܝܘܼܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ”ܚܲܩܠܵܐ ܕܕܸܡܵܐ.“ 20 ”ܣܵܒܵܒ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ:
ܗܵܘܝܵܐ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܹܗ ܚܵܪܵܒܵܐ، ܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܥܵܡܹܪ ܓܵܘܘܼܗ̇، ܘܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܫܵܩܹܠܔ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܹܗ. ܡܙܡܘܪܐ 69‏:25؛ 109‏:8 21 ”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܓܲܒܲܚ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܕܗܘܝܼܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡܲܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘܲܢ، 22 ”ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܐܣܩܵܐ ܠܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܲܢ. ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܣܵܗܕܵܐ ܥܲܡܲܢ ܠܩܝܵܡܬܹܗ.“
23 ܓܘܼܒܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܪܹܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܝܵܘܣܸܦ ܒܲܪ ܫܲܒܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܝܘܼܣܛܘܿܣ، ܘܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܡܲܬܝܼܵܐ. 24 ܨܘܼܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܠܸܒܵܐ ܕܟܠܔ ܚܲܕ. ܡܲܚܙܝܼ ܠܲܢ ܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܓܘܼܒܝܹܗ ܝܘܸܬ، 25 ”ܕܫܵܩܹܠܔ ܠܐܵܗܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܠܐܵܗܵܐ ܫܠܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡܸܢܘܼܗ̇ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܕܘܼܟܹܗ.“ 26 ܘܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܦܸܫܟܵܐ، ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܡܲܬܝܼܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕܸܥܣܲܪ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ.

1:20 ܡܙܡܘܪܐ 69‏:25؛ 109‏:8