ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܝܗܘܕܐ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܪܹܓܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂، ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܩܸܪܝܹܐ، ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܦܝܼܫܹܐ ܢܛܝܼܪܹܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܙܵܝܕܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.
ܕܝܢܬ‌ܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܡܚܠܛܢ̈ܐ
ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ، ܚܘܼܦܸܛ ܠܝܼ ܕܟܵܬܒܹܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܫܲܪܘܼܟܹܐ ܝܘܲܚ ܒܝܼܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܕܟܵܬܒܹܢ ܗܘܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܲܪܥܸܫܸܢ ܗܘܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ ܒܘܼܬ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܝ ܕܗܲܪ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܣܘܼܦܝܼܬܵ‌ܐ ܠܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ. ܣܵܒܵܒ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܪܫܝܼܡܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܕܝܵܢܬܵ‌ܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܒܛܸܫܘܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ، ܕܫܘܼܚܠܸܦ ܠܗܘܿܢ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܠܫܪܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܣܪܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܵܪܝܵܐ، ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܲܢ. ܒܵܥܹܝܢ ܕܡܲܕܟܸܪܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܦܸܢ ܕܝܕܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ، ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܘܼܪܸܩ ܠܹܗ ܠܛܵܝܸܦܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܗܵܕܵܐ ܛܘܼܠܸܩ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ. ܡܢܝܢܐ 14‏:29‏-30 ܘܐܵܢܝܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܛܝܼܪܗܘܿܢ ܠܪܹܝܫܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܐܸܠܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܵܐ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܐܲܢܹܐ ܚܘܼܡܝܵܝ ܠܹܗ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ، ܐܣܝܼܪܹܐ ܒܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ، ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ. ܒ ܦܛܪܘܣ 2‏:4 ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܘܼܦ ܣܕܘܿܡ ܘܥܵܡܘܿܪܵܐ ܘܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܵܝܗ‌ܝ ܣܘܼܦܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܠܫܪܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ ܘܠܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ؛ ܐܲܢܹܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܢܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪܝܼ ܒܕܝܼܘܵܢ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. ܒܪܝܬ‌ܐ 19‏:1‏-24 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܢܹܐ ܚܵܠܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܹ̈ܐ ܫܲܚܬܘܼܢܹܐ ܝܢܵܐ ܠܦܲܓ݂ܪܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܲܣܠܘܼܝܹܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܒܸܓܕܵܦܵܐ ܥܲܠܔ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠܔ ܪܹܝܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܗܘܵܐ ܡܲܩܪܘܼܨܹܐ ܥܲܡ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܒܘܼܬ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ، ܠܵܐ ܩܘܼܫܕܸܪܹܗ ܕܡܲܝܬܹ‌ܐ ܗܘܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܕܵܦܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢܟܸܣ ܠܘܼܟ݂.“ 10 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܓܕܵܦܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠܔ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼ؛ ܘܠܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܲܪܡܝܼ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܝܘܵܬܹ̈‌ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ، ܒܐܲܢܹܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܪܸܒܹܐ. 11 ܘܵܝ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܵܐܹܝܢ، ܒܪܝܬ‌ܐ 4‏:3‏-9 ܘܪܚܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪ ܚܸܠܛܵܐ ܕܒܸܠܥܵܡ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ؛ ܡܢܝܢܐ 22‏:1‏-35 ܘܛܠܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܒܡܵܪܘܿܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܩܘܿܪܚ. ܡܢܝܢܐ 16‏:1‏-35 12 ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܲܟܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܡܸܫܬܘܼܝܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܸܫܬܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܟܹܐ ܡܲܣܒܸܥܝܼ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܕܠܵܐ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ. ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܠܘܼܒܠܹܐ ܒܦܵܘܚܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܬܸܫܪܝܼܢ ܕܠܵܐ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ، ܬܲܪܬܹܝ ܓܵܗܹ̈ܐ ܡܝܼܬܹ‌ܐ، ܫܠܝܼܓܹܐ ܡ̣ܢ ܥܸܩܪܵܐ، 13 ܠܲܦܹ̈ܐ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܡܵܐ، ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܢܟܸܦܬܵܝܗ‌ܝ ܒܓܸܒܘܼ، ܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܹ̈ܐ، ܕܩܵܬܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܘܼܕܪܵܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܕܚܸܫܟܵܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. 14 ܐܘܼܦ ܚܢܘܿܟ݂، ܗ̇ܘ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܕܵܡ، ܢܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗܵܐ، ܡܵܪܝܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܪܸ̈ܒܘܵܬܹ‌ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼ̈ܗ‌ܝ، 15 ”ܕܕܵܐܹܢ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܘܡܲܢܟܸܣ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܕܥܵܘܠܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܘܒܘܼܬ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ.“ 16 ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܛܸܡܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܘܩܵܒ݂ܠܵܢܹ̈ܐ؛ ܒܸܪܚܵܛܵܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬܪ ܫܲܗܘܲܬܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܦܘܼܡܵܝܗ‌ܝ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ، ܘܟܹܐ ܚܵܩܪܝܼ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܩܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܝܗ‌ܝ.
ܚܒܪ̈ܐ ܕܡܪܥܫܬ‌ܐ
17 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ، ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܗܘܼܡܙܸܡܹܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܒܝܲܕ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، 18 ܕܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܒܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܐܚܵܪ̈ܵܝܹܐ ܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ ܡܲܣܚܸܪ̈ܵܢܹܐ ܘܒܸܬ ܪܵܚܛܝܼ ܒܵܬܪ ܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܕܓܵܢܵܝܗ‌ܝ. 19 ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܒܪܝܼ ܦܘܼܪ̈ܫܘܼܢܝܹܐ، ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܝܢܵܐ، ܠܲܝܬ ܪܘܼܚܵܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ. 20 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ، ܒܢܹܝܡܘܼܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܨܲܠܹܝܡܘܼܢ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ. 21 ܢܛܘܿܪܘܼܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. 22 ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܒܫܸܟܘܼܬܵ‌ܐ ܝܢܵܐ. 23 ܘܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܦܲܪܩܘܼܢ، ܟܲܕ ܒܸܓ̰ܢܵܒ݂ܵܝ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ؛ ܘܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܲܚܙܹܝܡܘܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܡ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ، ܟܲܕ ܒܸܣܢܵܝܵܐ ܐܘܼܦ ܨܘܼܕܪܵܐ ܠܘܼܟܸܢܬܵ‌ܐ ܒܟܝܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ.
ܒܘܪܟܬ‌ܐ
24 ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܡܵܨܹܐ ܢܵܛܹܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܢܦܵܠܬܵ‌ܐ ܘܡܲܟܠܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡ ܚܸܩܪܹܗ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܘܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ، 25 ܐܸܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ، ܗܵܘܹܐ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ، ܘܪܲܒܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܚܲܝܠܵܐ، ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ، ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܲܢ، ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ، ܐܘܼܦ ܐܵܕܝܼܵܐ، ܘܗܲܠܔ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.

1:5 ܡܢܝܢܐ 14‏:29‏-30

1:6 ܒ ܦܛܪܘܣ 2‏:4

1:7 ܒܪܝܬ‌ܐ 19‏:1‏-24

1:11 ܒܪܝܬ‌ܐ 4‏:3‏-9

1:11 ܡܢܝܢܐ 22‏:1‏-35

1:11 ܡܢܝܢܐ 16‏:1‏-35