ܟܬܒ݂ܐ ܕܓܠܝܢܐ
1
ܡܘܕܥܢܘܬ‌ܐ
ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܲܕܘܼܥܹܐ ܠܥܲܒ݂ܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܘܵܠܹܐ ܝܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܡܘܼܕܸܥ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܲܕ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܠܟܸܣ ܥܲܒ݂ܕܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܗ̇ܘ ܕܣܗܝܼܕ ܠܹܗ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ. ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܩܵܪܹܐ ܘܠܐܵܢܝܼ ܕܫܵܡܥܝܼ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܢܵܛܪܝܼ ܠܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܓܵܘܘܼܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܠܹܗ.
ܫܠܡ̈ܐ ܘܫܘܒ݂ܚܐ
ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܠܫܒܲܥ ܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܐܵܣܝܼܵܐ: ܫܵܦܵܩܲܬ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܠܵܡܵܐ، ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ، ܘܕܝܼܗܘܵܐ، ܘܕܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ؛ ܘܡ̣ܢ ܫܒܲܥ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܩܲܕܡ ܬܪܘܿܢܘܿܣ ܕܝܼܹܗ، ܘܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܣܵܗܕܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ، ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܪܹܝܫܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܠܲܢ ܘܩܵܡ ܫܵܪܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܵܬܲܢ̈ ܒܕܸܡܹܗ، ܘܩܵܡ ܥܵܒܹܕ ܠܲܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ، ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܵܒܘܼܗ‌ܝ؛ ܐܸܠܹܗ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ. ܗܵܐ، ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܥܢܵܢܹ̈ܐ، ܘܟܠܔ ܥܲܝܢܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܝܵܐ ܠܹܗ، ܘܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܕܟ̰ܪܝܼܙ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܬܵܥܙܝܼ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. ܗܹܐ، ܐܵܡܹܝܢ. ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܐܵܠܲܦ ܘܬܵܘ،“ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ، ”ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ، ܘܕܝܼܗܘܵܐ، ܘܕܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܐܲܚܝܼܕ ܟܠܔ.“
ܚܙܘܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܐܵܢܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܐܲܚܘܿܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܲܪܝܼܟܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܒܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܘܒܚܡܵܠܬܵ‌ܐ ܕܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܥܲܠܔ ܓܵܙܲܪܬܵ‌ܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܦܵܛܲܐܡܘܼܢ، ܒܘܼܬ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܝܼܫܘܿܥ.
ܟܬܒ݂ܐ ܕܓܠܝܢܐ
10 ܒܪܘܼܚܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܘܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪܝܼ ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܵܠܵܐ ܕܫܝܼܦܘܿܪܵܐ، 11 ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܟܬܘܿܒ݂ ܠܹܗ ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܘܫܲܕܸܪܹܗ ܠܫܒܲܥ ܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ: ܠܐܵܦܸܣܘܿܣ، ܘܠܣܡܘܿܪܢܵܐ، ܘܠܦܲܪܓܵܡܘܿܣ، ܘܠܬܹܐܘܿܛܝܼܪܵܐ، ܘܠܣܲܪܕܝܼܣ، ܘܠܦ̮ܝܼܠܵܕܲܠܦ̮ܝܼܵܐ ܘܠܠܵܕܝܼܩܝܼܵܐ.“ 12 ܘܕܝܼܪܝܼ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܡܝܼ، ܘܟܲܕ ܕܝܼܪܝܼ، ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܫܒܲܥ ܡܢܵܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ، 13 ܘܒܒܹܝܦܲܠܓܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܫܒܲܥ ܡܢܵܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܒܕܡܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ، ܕܢܝܐܝܠܔ 7‏:13 ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܥܵܒܵܝܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܙܘܼܢܵܪܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܒܨܲܕܪܹܗ. 14 ܪܹܝܫܹܗ ܘܟܵܘܣܹܗ ܚܘܵܪܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܡܪܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܬܲܠܓܵܐ، ܘܥܲܝܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܠܵܗܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. 15 ܘܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܠܢܚܵܫܵܐ ܡܘܼܒܪܸܩܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܨܘܼܪܸܦܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܘܼܢܵܐ، ܘܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܩܵܠܵܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ ܪܵܒܵܐ. 16 ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܒܸܦܠܵܛܵܐ ܝܗܘܵܐ ܣܲܝܦܵܐ ܚܲܪܝܼܦܵܐ ܕܬܪܹܝ ܦܘܼܡܹ̈ܐ، ܘܦܵܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܕܒܲܗܪܸܢ ܒܟܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ. 17 ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܝܼ ܐܸܠܹܗ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܝܼ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬܵ‌ܐ. ܘܗ̇ܘ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܥܲܠܝܼ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ، ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܐܚܵܪܵܝܵܐ 18 ”ܘܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ. ܡܝܼܬܵ‌ܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܐ، ܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ، ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܩܕܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵ‌ܐ ܘܕܫܝܘܿܠܔ. 19 ”ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܚܙܹܐ ܠܘܼܟ݂، ܘܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܗܕܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ. 20 ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܐܪܵܙܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ ܕܚܸܙܝܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܒܝܲܡܝܼܢܝܼ، ܘܫܒܲܥ ܡܢܵܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ: ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܫܒܲܥ ܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ ܝܢܵܐ، ܘܫܒܲܥ ܡܢܵܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܫܒܲܥ ܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ ܝܢܵܐ.

1:13 ܕܢܝܐܝܠܔ 7‏:13