ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ، ܠܓܵܐܝܼܘܿܣ ܡܘܼܚܸܒܵܐ، ܠܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܡܲܚܸܒܸܢ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ. ܡܘܼܚܸܒܝܼ، ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܝܘܸܢ ܕܡܲܢܬܹܝܬ ܒܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܘܗܵܘܹܝܬ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܓܵܢܘܼܟ݂ ܡܲܢܬܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇. ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐ ܠܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܘܼܟ݂، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܲܢ݇ܬ ܒܫܪܵܪܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܘܸܬ. ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ، ܕܫܵܡܥܹܢ ܕܝܵܠܕ݇ܝܼ̈ ܒܫܪܵܪܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܢܵܐ.
ܕܠܩܘܒ݂ܠܝܘܬ‌ܐ
ܡܘܼܚܸܒܝܼ، ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܝܘܸܬ ܒܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܘܸܬ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܝܼܢܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܩܲܕܡ ܥܹܕܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܘܼܟ݂. ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܐܸܢ ܡܲܦܫܸܛܸܬ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܣܡܵܐ ܠܹܗ. ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܫܸܡܹܗ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ، ܟܲܕ ܠܵܐ ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. ܒܵܣ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܲܢ ܕܡܲܫܪܲܚ ܠܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܕܗܵܘܲܚ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ. ܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܝܼܘܿܛܪܵܦܲܐܣ، ܕܒܵܥܹܐ ܗܵܘܹܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ، ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܲܒܘܼܠܲܢ. 10 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܸܢ ܐܵܬܹܝܢ، ܒܸܬ ܡܲܕܟܸܪܸܢ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ، ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܥܲܠܲܢ. ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܵܠܝܵܢܬܵ‌ܐ، ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܠܐܵܢܝܼ ܕܒܵܥܝܼ ܕܩܲܒܠܝܼ ܠܗܘܿܢ ܡܲܟܠܘܼܝܵܝ ܝܠܹܗ ܘܒܸܛܪܵܕܵܝ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܥܹܕܬܵ‌ܐ. 11 ܡܘܼܚܸܒܝܼ، ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬ ܕܵܡܝܵܢܵܐ ܠܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܐ ܠܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܘܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 12 ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܨܦܵܝܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܡܲܛܪܝܼܘܿܣ، ܘܐܘܼܦ ܫܪܵܪܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܘܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܘܲܚ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܘܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܕܣܵܗܕܘܼܬܲܢ ܫܪܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇.
ܫܠܡ̈ܐ ܕܚܘܬܡܐ
13 ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܒܵܥܹܝܢ ܕܟܵܬܒܹܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܒܸܕܝܘܼܬܵ‌ܐ ܘܒܩܵܠܵܡܵܐ. 14 ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܚܵܙܹܢܘܼܟ݂ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡܲܚ ܦܵܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܦܵܬܵ‌ܐ. 15 ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܘܼܟ݂. ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܒܝܼܵܗܒ݂ܘܼܟ݂ ܝܼܢܵܐ ܫܠܵܡܵܐ. ܗܲܒ݂ܠܔ ܫܠܵܡܵܐ ܠܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܕܬܵܡܵܐ ܫܸܡܵܐ ܒܫܸܡܵܐ.