ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܬܪܬܝ ܕܝܘܚܢܢ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ، ܠܡܝܲܩܲܪܬܵ‌ܐ ܓܘܼܒܝܼܬܵ‌ܐ ܘܠܝܵܠܕ݇ܘܼ̈ܗ̇، ܐܵܢܝܼ ܕܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܸܢܗܘܿܢ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܘܼܦ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܝܵܕܥܝܼ ܠܫܪܵܪܵܐ؛ ܣܵܒܵܒ ܫܪܵܪܵܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܼܲܢ ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܥܲܡܲܢ ܠܥܵܠܲܡ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܲܢ، ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܒܵܒܵܐ، ܒܫܪܵܪܵܐ ܘܒܚܘܼܒܵܐ.
ܫܪܪܐ ܘܚܘܒܐ
ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐ ܠܝܼ ܕܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܠܵܕ݇ܟ݂ܝ̈ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܒܫܪܵܪܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܲܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ. ܘܐܵܕܝܼܵܐ، ܝܵܐ ܡܝܲܩܲܪܬܵ‌ܐ، ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܟ݂ܝ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ. ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܸܢ ܡܸܢܵܟ݂ܝ ܕܡܲܚܸܒܲܚ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܚܘܼܒܵܐ، ܕܚܵܕܪܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ. ܐܲܝܟ݂ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ، ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܚܵܕܪܲܚ ܒܚܘܼܒܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܹ̈ܐ ܦܪܝܼܣ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܡܵܘܕܝܼ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܚܠܸܛܵܢܵܐ ܘܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ. ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܛܲܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܦܠܝܼܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ. ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܐܵܙܹܠܔ ܠܩܲܕܡܵܐ ܘܠܵܐ ܥܲܪܩܸܠܔ ܒܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܕܥܲܪܩܸܠܔ ܒܐܵܗܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܸܪܘܵܝ: ܒܵܒܵܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ. 10 ܐܸܢ ܚܲܕ ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܲܝܬܹ‌ܐ ܐܵܗܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܕܵܪܹܝܬܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܹܗ، 11 ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܕܕܵܪܹܐ ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܹܗ ܫܲܪܘܼܟܹܐ ܝܠܹܗ ܒܦܘܼܠܚܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ.
ܫܠܡ̈ܐ ܕܚܘܬܡܐ
12 ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܒܵܥܹܝܢ ܕܡܲܦܠܸܚܸܢ ܘܵܪܵܩܵܐ ܘܒܸܕܝܘܼܬܵ‌ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܗܲܡܙܸܡܲܚ ܦܵܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܦܵܬܵ‌ܐ، ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܓܡܸܪܬܵ‌ܐ ܚܲܕܘܼܬܲܢ. 13 ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܟ݂ܝ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܕܚܵܬܵܟ݂ܝ ܓܘܼܒܝܼܬܵ‌ܐ.