ܐܓܪܬ‌ܐ ܠܥܒ݂ܪ̈ܝܐ
1
ܐܠܗܐ ܗܘܡܙܡ ܠܗ ܒܝܕ ܒܪܘܢܗ
ܒܕܲܥܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܒܪܵܒܵܐ ܥܕܵܢܵܬܹ̈‌ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹ‌ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܚܵܪ̈ܵܝܹܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܲܢ ܒܝܲܕ ܒܪܘܿܢܹܗ، ܗ̇ܘ ܕܪܫܝܼܡ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܵܪܘܿܬܵ‌ܐ ܕܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ، ܘܐܘܼܦ ܒܝܼܹܗ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܫܲܦ̮ܩܵܐ ܕܫܘܼܒ݂ܚܹܗ، ܘܨܲܠܡܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܹܗ، ܡܘܼܩܘܹܐ ܠܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܗܹܡܸܙܡܵܢܹܗ. ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܩܵܡ ܕܲܟܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ، ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܫܸܡܵܐ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܠܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܝܗ‌ܝ.
ܒܪܘܢܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܡ̣ܢ ܡܠܐܟ݂̈ܐ
ܣܵܒܵܒ ܠܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܗܸܟ̃ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ:
”ܒܪܘܿܢܝܼ ܝܘܸܬ ܐܲܢ݇ܬ، ܐܵܢܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܵܡ ܡܲܠܸܕܸܢܘܼܟ݂“؟ ܡܙܡܘܪܐ 2‏:7
ܘܡܸܢܕܪܸܫ:
ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܐܸܠܹܗ ܒܵܒܵܐ، ܘܗ̇ܘ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܸܠܝܼ ܒܪܘܿܢܵܐ؟ ܒ ܫܡܘܐܝܠܔ 7‏:14؛ ܐ ܕܒܪܝܡܝܢ 17‏:13 ܘܡܸܢܕܪܸܫ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܕܸܪ ܒܪܘܿܢܹܗ ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܠܕܘܼܢܝܹܐ، ܐܵܡܹܪ:
ܕܐܸܠܹܗ ܣܵܓ݂ܕܝܼ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܙܡܘܪܐ 97‏:7 ܘܒܘܼܬ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܡܝܼܪܹܗ:
ܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܡܲܠܲܐܟ݂ܘܼ̈ܗ‌ܝ ܦܵܘܚܹ̈ܐ، ܘܥܵܒ݂ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹܗ ܠܵܗܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. ܡܙܡܘܪܐ 104‏:4 ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ:
ܬܪܘܿܢܘܿܣܘܼܟ݂، ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܝܼܠܹܗ، ܘܚܘܼܛܪܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܚܘܼܛܪܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܘܼܟ݂.
ܡܘܼܚܸܒ ܠܘܼܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܘܣܢܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܥܵܘܠܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܲܠܵܗܘܼܟ݂ ܡܫܝܼܚ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܡܸܫܚܵܐ ܕܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܼܟ݂. ܡܙܡܘܪܐ 45‏:6‏-7 10 ܘܡܸܢܕܪܸܫ:
ܐܲܢ݇ܬ، ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܡ̣ܢ ܒܪܵܫܝܼܬ ܫܘܼܬܐܸܣ ܠܘܼܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ، ܘܫܡܲܝܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܟ݂ ܝܼܢܵܐ.
11 ܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܚܵܪܒ݂ܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܦܵܝܫܵܢܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܒܵܠܝܼ؛
12 ܐܲܝܟ݂ ܥܵܒܵܝܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܛܵܥܦܹܬ ܠܗܘܿܢ؛ ܘܐܲܝܟ݂ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܫܲܚܠܸܦܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܘܸܬ، ܘܫܸܢܘܼ̈ܟ݂ ܠܹܐ ܬܵܝܡܝܼ. ܡܙܡܘܪܐ 102‏:25‏-27 13 ܐܝܼܢܵܐ ܠܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܗܸܟ̃ ܐܡܝܼܪܹܗ:
”ܝܬܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝܼ ܗܲܠܔ ܕܡܲܬܒܸܢ ܕܸܫ̃ܡܸܢܘܼ̈ܟ݂ ܟܘܼܒ݂ܫܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܟ݂“؟ ܡܙܡܘܪܐ 110‏:1 14 ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܬܹ‌ܐ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܫܘܼܕܪܹܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܸܠܡܲܬ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܗܕܝܼܪܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܝܵܪ̈ܘܿܬܹ‌ܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ؟

1:5 ܡܙܡܘܪܐ 2‏:7

1:5 ܒ ܫܡܘܐܝܠܔ 7‏:14؛ ܐ ܕܒܪܝܡܝܢ 17‏:13

1:6 ܡܙܡܘܪܐ 97‏:7

1:7 ܡܙܡܘܪܐ 104‏:4

1:9 ܡܙܡܘܪܐ 45‏:6‏-7

1:12 ܡܙܡܘܪܐ 102‏:25‏-27

1:13 ܡܙܡܘܪܐ 110‏:1