ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܦܝܠܡܘܢ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܵܐ، ܠܦܝܼܠܹܡܘܿܢ ܡܘܼܚܸܒܵܐ ܘܦܲܠܵܚܵܐ ܥܲܡܲܢ، ܘܠܐܲܦܝܵܐ ܚܵܬܲܢ، ܘܠܐܲܪܟܝܼܦܘܿܣ ܕܲܚܫܵܐ ܥܲܡܲܢ، ܘܠܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܟ݂، ܫܵܦܵܩܲܬ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܫܟܪܬ‌ܐ ܘܨܠܘܬ‌ܐ
ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܵܟ݂ܪܹܢܘܼܟ݂ ܒܨܠܵܘܵܬ‌ܝܼ̈ ܟܹܐ ܫܲܟܪܸܢ ܠܐܲܠܵܗ‌ܝܼ، ܟܲܕ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܘܼܟ݂ ܠܟܸܣ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܠܟܸܣ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، ܕܗܵܘܝܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܟ݂ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܒܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܓܡܝܼܪܬܵ‌ܐ ܠܟܠܔ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܓܵܘܲܢ ܒܡܫܝܼܚܵܐ. ܚܘܼܒܘܼܟ݂ ܩܵܡ ܡܲܚܕܹܐ ܠܝܼ ܘܝܵܗܒܹܠܔ ܠܝܼ ܠܸܒܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܸܒܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܢܝܸܚܹܐ ܒܝܼܘܼܟ݂، ܝܵܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ.
ܒܥܘܬ‌ܐ ܒܘܬ ܐܢܣܝܡܘܣ
ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܓ̰ܘܼܪܐܲܬ ܪܵܒܵܐ ܒܡܫܝܼܚܵܐ ܕܦܵܩܕܹܢܘܼܟ݂ ܡܸܢܕܝܼ ܕܘܵܠܹܐ ܝܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ، ܐܢܵܫܵܐ ܣܵܒ݂ܵܐ ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، 10 ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܒܘܼܬ ܒܪܘܿܢܝܼ ܐܵܢܹܣܝܼܡܘܿܣ، ܗ̇ܘ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܪܘܿܢܝܼ ܟܲܕ ܐܵܢܵܐ ܒܐܸܣܘܼܪܹ̈ܐ، 11 ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܕܲܥܒܲܪ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܘܐܘܼܦ ܐܸܠܝܼ. 12 ܡܲܕܘܼܪܹܗ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܠܸܒܝܼ. 13 ܒܵܥܹܝܢ ܗܘܵܐ ܕܚܲܡܹܝܢ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܝܼ، ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܝܼ ܡ̣ܢ ܓܹܒܘܼܟ݂ ܟܲܕ ܐܵܢܵܐ ܒܐܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ. 14 ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܹܢ ܗܘܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܘܼܟ݂، ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܛܵܒ݂ܬܘܼܟ݂ ܒܚܲܝܠܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܘܼܟ݂. 15 ܩܵܘܡܵܐ ܕܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܦܪܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܢܘܼܟ݂ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ، ܝܼܗܘܵܐ ܕܩܲܒܠܸܬ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ، 16 ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒ݂ܕܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܡܘܼܚܸܒܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܐܸܠܝܼ، ܘܟܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܒܡܵܪܲܢ. 17 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܸܢ ܟܹܐ ܚܵܫܒܹܬ ܠܝܼ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ، ܩܲܒܸܠܔ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܩܲܒܠܸܬ ܐܸܠܝܼ. 18 ܘܐܸܢ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܢܵܗܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܝܲܢ ܕܲܝܢܵܢܘܼܟ݂ ܝܼܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ، ܡܲܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܚܸܫܒܘܼܢܝܼ. 19 ܐܵܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܒܐܝܼܕܝܼ، ܒܸܬ ܦܵܪܥܹܢܘܼܟ݂. ܠܹܐ ܡܲܕܟܸܪܸܢܘܼܟ݂ ܕܐܘܼܦ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܕܲܝܢܵܢܵܐ ܝܘܸܬ ܐܸܠܝܼ. 20 ܗܹܐ ܐܲܚܘܿܢܝܼ، ܗܲܝܸܪܝܼ ܒܡܵܪܲܢ؛ ܡܲܚܕܝܼ ܠܸܒܝܼ ܒܡܫܝܼܚܵܐ. 21 ܚܵܬܸܪܓ̰ܲܡܥ ܝܼܘܸܢ ܕܒܸܬ ܫܵܠܡܹܬ ܐܸܠܝܼ، ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܟܲܕ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܐܘܼܦ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܸܢ. 22 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ، ܐܘܼܦ ܗܲܕܸܪ ܐܸܠܝܼ ܕܘܼܟܵܐ ܕܫܵܪܹܝܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܒܘܼܬ ܨܠܵܘܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܢ ܡܘܼܕܸܪܵܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.
ܫܠܡ̈ܐ ܕܚܘܬܡܐ
23 ܒܝܼܵܗܒ݂ܘܼܟ݂ ܝܼܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܐܲܦܵܦܪܵܐ، ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܥܲܡܝܼ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، 24 ܐܘܼܦ ܡܵܪܩܘܿܣ ܘܐܵܪܸܣܛܲܪܟ݂ܘܿܣ ܘܕܹܐܡܵܐ ܘܠܘܼܩܵܐ، ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܥܲܡܝܼ. 25 ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܡܹܝܢ.