ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܬܪܬ‌ܝ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܩܘܪ̈ܢܬܝܐ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܵܐ، ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘ ܩܘܿܪܲܢܬܘܿܣ، ܘܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܐܵܟ݂ܵܐܝܼܵܐ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܫܟܪܬ‌ܐ
ܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܵܒܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܵܒܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܲܢ ܠܸܒܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܘܼܠܨܵܢܲܢ̈، ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܝܵܗܒܲܚ ܠܸܒܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ، ܒܝܲܕ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܢܲܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܟܹܐ ܙܵܝܕܝܼ ܓܵܘܲܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܒܝܲܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܹܐ ܙܵܝܕܵܐ ܓܵܘܲܢ. ܐܸܢ ܦܵܝܫܲܚ ܡܘܼܠܝܸܨܹܐ، ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܝܫܲܚ ܡܘܼܠܝܸܨܹܐ. ܘܐܸܢ ܦܵܝܫܲܚ ܝܘܼܗܒܹܐ ܠܸܒܵܐ، ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܝܫܲܚ ܝܘܼܗܒܹܐ ܠܸܒܵܐ، ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܡܵܠܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܟܹܐ ܦܵܝܫܲܚ ܡܘܼܠܝܸܨܹܐ. ܘܗܹܒ݂ܝܼܲܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܘܝܼܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܬܘܿܢ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܢ̈، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܘܼܦ ܒܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܐܸܠܲܢ.
ܒܵܥܲܚ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܲܢ̈، ܒܘܼܬ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܬܦܝܼܩ ܠܹܗ ܒܝܼܲܢ ܓܵܘ ܐܵܣܝܼܵܐ، ܕܝܼܗܘܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܲܢ، ܗܲܠܔ ܕܩܛܝܼܥ ܠܲܢ ܗܹܒ݂ܝܼܲܢ ܐܘܼܦ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ، ܘܪܥܝܼܫ ܠܲܢ ܒܠܸܒܲܢ ܠܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܡܵܘܬܵ‌ܐ، ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܕܵܪܲܚ ܗܹܒ݂ܝܼܲܢ ܥܲܠܔ ܓܵܢܲܢ ܐܸܠܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܸܡ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ. 10 ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܦܲܨܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܘܒܸܬ ܦܲܪܸܩ ܠܲܢ. ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܗܹܒ݂ܝܼ ܒܝܼܹܗ ܕܒܸܬ ܦܲܪܸܩ ܠܲܢ ܡܸܢܕܪܸܫ، 11 ܒܗܲܝܲܪܬܵ‌ܐ ܕܨܠܵܘܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܢ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܪܵܒܵܐ ܒܸܬ ܫܲܟܪܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܢ ܥܲܠܔ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܲܢ ܒܨܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ.
ܦܘܠܘܣ ܫܚܠܘܦܐ ܚܙܘܩܝܗ
12 ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܲܢ: ܐܸܢܝܲܬܲܢ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܕܝܼܪܲܢ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ، ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵ‌ܐ ܘܒܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܒܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܐܢܵܫܵܝܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܐ ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 13 ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܩܵܪܹܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܦܲܪܡܹܝܬܘܿܢ. ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܦܲܪܡܹܝܬܘܿܢ ܒܡܸܠܝܘܼܬܵ‌ܐ، 14 ܐܲܝܟ݂ ܕܦܘܼܪܡܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܲܢ ܚܲܕܟ̰ܵܐ، ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܒܝܼܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܬ ܫܵܩܠܲܚ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ.
15 ܣܵܒܵܒ ܚܵܬܸܪܓ̰ܲܡܥ ܝܼܘܸܢ ܒܐܵܗܵܐ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܥܹܐ ܠܝܼ ܕܐܵܬܹܝܢ ܗܘܵܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܡܒܘܼܪܟܹܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ. 16 ܒܥܹܐ ܠܝܼ ܕܐܵܬܹܝܢ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܝܼ ܠܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ، ܘܡܸܢܕܪܸܫ ܕܵܝܪܹܢ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܡܲܦܫܸܛܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܠܝܼܗܘܼܕ. 17 ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܩܛܵܥܬܵ‌ܐ، ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܠܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵ‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ؟ ܝܲܢ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܘܐܵܡܪܹܢ: ”ܗܹܐ، ܗܹܐ، ܘܠܵܐ، ܠܵܐ؟“ 18 ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܝܠܹܗ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܲܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ”ܗܹܐ ܘܠܵܐ.“ 19 ܣܵܒܵܒ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܝܼ ܘܒܣܸܠܘܵܢܘܿܣ ܘܒܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ”ܗܹܐ ܘܠܵܐ،“ ܐܸܠܵܐ ܒܝܼܹܗ ܝܠܵܗ̇ ”ܗܹܐ“ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 20 ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܵܘܠܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܼܹܗ ܝܼܢܵܐ ”ܗܹܐ،“ ܘܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܐܵܡܪܲܚ ”ܐܵܡܹܝܢ“ ܠܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 21 ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܡܲܩܘܹܐ ܠܲܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܩܵܡ ܡܵܫܹܚ ܠܲܢ ܒܡܫܝܼܚܵܐ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ. 22 ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܚܵܬܡܹܗ ܥܲܠܲܢ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܪܘܼܚܹܗ ܕܗܵܘܹܐ ܪܲܗܒ݂ܘܼܢܵܐ ܓܵܘ ܠܸܒܲܢ.
23 ܐܵܢܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܥܲܠܔ ܓܵܢܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܒܵܥܹܝܢ ܗܘܵܐ ܚܵܣܟܹܢ ܗܘܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܥܠܲܡܬܵ‌ܐ، ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܕܝܼܪܝܼ ܠܩܘܿܪܲܢܬܘܿܣ. 24 ܠܵܐ ܣܵܒܵܒ ܒܵܥܲܚ ܗܘܵܘ ܕܥܵܒ݂ܕܲܚ ܗܘܵܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܦܵܠܚܲܚ ܗܘܵܘ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܚܲܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܩܸܘܝܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.