ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬ‌ܝ
1
ܝܘܒܠܐ ܕܒܝܬܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܠܘܩܐ 3‏:22‏-38
ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܝܼܣܚܵܩ؛ ܐܝܼܣܚܵܩ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂؛ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܼܗܘܼܕܵܐ ܘܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ؛ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܦܲܪܨ ܘܠܙܲܪܚ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܪ؛ ܦܲܪܨ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܚܸܨܪܘܿܢ؛ ܚܸܨܪܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܵܪܵܡ؛ ܐܵܪܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܲܡܝܼܢܵܕܵܒ݂؛ ܥܲܡܝܼܢܵܕܵܒ݂ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܢܸܚܫܘܿܢ؛ ܢܸܚܫܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܣܲܠܡܘܿܢ؛ ܣܲܠܡܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܒܵܥܲܙ ܡ̣ܢ ܪܵܚܵܒ݂؛ ܒܵܥܲܙ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܘܿܒ݂ܝܼܕ ܡ̣ܢ ܪܥܘܿܬ؛ ܥܘܿܒ݂ܝܼܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܝܼܫܲܝ؛ ܐܝܼܫܲܝ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܕܵܘܝܼܕ ܡܲܠܟܵܐ؛ ܕܵܘܝܼܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܫܠܹܝܡܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܘܿܪܝܼܵܐ؛ ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܪܚܸܒ݂ܥܲܡ؛ ܪܚܸܒ݂ܥܲܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܝܼܵܐ؛ ܐܲܒ݂ܝܼܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܵܣܵܐ؛ ܐܵܣܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܵܗܘܿܫܵܦܵܛ؛ ܝܵܗܘܿܫܵܦܵܛ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܪܵܡ؛ ܝܘܿܪܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܘܿܙܝܼܵܐ؛ ܥܘܿܙܝܼܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܬܵܡ؛ ܝܘܿܬܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܵܚܵܙ؛ ܐܵܚܵܙ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܚܹܙܲܩܝܵܐ؛ 10 ܚܹܙܲܩܝܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܡܢܲܫܹܐ؛ ܡܢܲܫܹܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܡܘܿܢ؛ ܐܲܡܘܿܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܫܝܼܵܐ؛ 11 ܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܘܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠܔ. ܒ ܡܠܟ̈ܐ 24‏:14‏-15؛ ܒ ܕܒܪܝܡܝܢ 36‏:10؛ ܐܪܡܝܐ 27‏:20 12 ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠܔ، ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܫܹܠܲܬܐܹܝܠܔ؛ ܫܹܠܲܬܐܹܝܠܔ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܙܘܼܪܒܵܒܹܠܔ؛ 13 ܙܘܼܪܒܵܒܹܠܔ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܝܼܘܿܕ؛ ܐܲܒ݂ܝܼܘܿܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܸܠܝܵܩܝܼܡ؛ ܐܸܠܝܵܩܝܼܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܥܵܙܘܿܪ؛ 14 ܥܵܙܘܿܪ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܙܵܕܘܿܩ؛ ܙܵܕܘܿܩ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܲܟܝܼܢ؛ ܐܲܟܝܼܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܹܠܝܼܘܿܕ؛ 15 ܐܹܠܝܼܘܿܕ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ؛ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܡܵܬܲܢ؛ ܡܵܬܲܢ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂؛ 16 ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܵܘܣܸܦ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ، ܕܡܸܢܘܼܗ̇ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܝܼܫܘܿܥ، ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ. 17 ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܗܲܠܔ ܕܵܘܝܼܕ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕ ܗܲܠܔ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠܔ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠܔ ܗܲܠܔ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ.
ܝܠܝܕܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܠܘܩܐ 2‏:1‏-7
18 ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܹܗ ܛܠܝܼܒܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܫܲܪܲܟܬܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܵ‌ܐ ܒܛܝܼܢܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ. 19 ܣܵܒܵܒ ܝܵܘܣܸܦ ܓܲܒ݂ܪܘܼܗ̇ ܟܹܐܢܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܡܲܢܟܸܦ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ، ܘܬܘܼܚܡܸܢܹܗ ܕܒܛܸܫܘܵܐ ܪܲܦܹܐ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇.
20 ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܝܵܘܣܸܦ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܲܟ݂ܬܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܛܝܼܢܵܐ ܒܝܼܘܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܝܠܹܗ. 21 ”ܒܸܬ ܗܲܨܠܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܒܸܬ ܩܵܪܹܝܬ ܫܸܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܲܪܸܩ ܠܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ.“
22 ܟܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܕܐܡܝܼܪܹܗ:
23 ܗܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܒܵܛܢܵܐ ܘܒܸܬ ܗܲܨܠܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܒܸܬ ܩܵܪܝܼ ܫܸܡܹܗ ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠܔ، ܐܫܥܝܐ 7‏:14 ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܫܩܵܐ: ”ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܲܢ.“
24 ܘܟܲܕ ܪܥܝܼܫ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ، ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܩܝܼܕܵܐ ܒܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܘܫܩܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ؛ 25 ܘܠܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܠܹܗ ܗܲܠܔ ܕܗܘܼܨܸܠܔ ܠܵܗ̇ ܒܪܘܿܢܘܼܗ̇؛ ܘܩܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܸܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ.

1:11 ܒ ܡܠܟ̈ܐ 24‏:14‏-15؛ ܒ ܕܒܪܝܡܝܢ 36‏:10؛ ܐܪܡܝܐ 27‏:20

1:23 ܐܫܥܝܐ 7‏:14