ܐܓܪܬ‌ܐ ܩܕܡܝܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ
1
ܗܡܙܡܢ ܕܚܝ̈ܐ
ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܪܵܫܝܼܬ، ܗ̇ܘ ܕܫܡܝܼܥ ܠܲܢ، ܗ̇ܘ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܥܲܝܢܲܢ̈، ܗ̇ܘ ܕܚܝܼܪܲܢ ܒܝܼܹܗ ܘܕܩܝܼܪܲܢ ܒܝܼܹܗ ܒܐܝܼܕܵܬܲܢ̈، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܐܲܢܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܓܸܠܝܹܐ، ܚܸܙܝܵܝ ܠܲܢ ܘܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܘܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ ܕܝܼܗܘܵܘ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܓܸܠܝܹܐ ܐܸܠܲܢ. ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܘܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܘܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡܲܢ؛ ܘܫܲܪܝܼܟܘܼܬܲܢ ܥܲܡ ܒܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܥܲܡ ܒܪܘܿܢܹܗ، ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܐܲܢܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܲܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܟܡܸܠܬܵ‌ܐ.
ܐܠܗܐ ܒܗܪܐ ܝܠܗ
ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܵ‌ܐ ܕܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܡܸܢܹܗ ܘܡܲܕܘܼܥܘܼܗ̇ ܝܘܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܗܪܵܐ ܝܠܹܗ ܘܠܲܝܬ ܒܝܼܹܗ ܗܸܟ̃ ܚܸܫܟܵܐ. ܐܸܢ ܐܵܡܪܲܚ ܕܐܝܼܬ ܠܲܢ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܒܚܸܫܟܵܐ، ܕܲܓܘܼܠܹܐ ܝܘܲܚ ܘܠܹܐ ܝܘܲܚ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܫܪܵܪܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܚܵܕܪܲܚ ܒܒܲܗܪܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗ̇ܘ ܒܒܲܗܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵ‌ܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܘܕܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܹܗ ܟܹܐ ܕܲܟܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܟܠܔ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ. ܐܸܢ ܐܵܡܪܲܚ ܕܠܲܝܬ ܠܲܢ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ، ܥܲܠܕܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܓܵܢܲܢ ܘܫܪܵܪܵܐ ܠܲܝܬ ܒܝܼܲܢ. ܐܸܢ ܡܵܘܕܲܚ ܒܚܛܝܼܵܬܲܢ̈، ܗ̇ܘ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܚܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܚܛܝܼܵܬܲܢ̈ ܘܕܲܟܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܥܵܘܠܵܐ. 10 ܐܸܢ ܐܵܡܪܲܚ ܕܠܹܐ ܝܘܲܚ ܚܸܛܝܹܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܘܼܗ‌ܝ ܝܘܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܕܲܓܵܠܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܗܹܡܸܙܡܵܢܹܗ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܝܼܲܢ.