3
ܝܘܡܐ ܕܡܪܢ
ܡܘܼܚܸܒܝܼ̈، ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܓܲܪܬܵ‌ܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ ܓܵܘ ܬܸܪܘܵܝ ܕܡܲܪܥܸܫܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܬܲܚܡܲܢܬܵ‌ܐ ܨܦܝܼܬܵ‌ܐ. ܒܵܥܹܝܢ ܕܕܵܟ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܗܘܼܡܙܸܡܹܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، ܘܠܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܘܦܵܪܘܿܩܲܢ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܝܕܹܥܡܘܼܢ ܐܵܗܵܐ، ܕܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܚܵܪ̈ܵܝܹܐ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܡܲܣܚܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܡܲܣܚܘܼܪܹܐ ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܗܘܲܬܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ. ܒܸܬ ܐܵܡܪܝܼ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܘܠܵܐ ܕܐܬܵܝܬܹܗ؟ ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܗܘܵܘ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ.“ ܐܝܼܢܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܒܵܥܝܼ ܕܡܲܢܫܝܼ ܕܫܡܲܝܹ̈ܐ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܸܪܝܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ، ܘܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܼܵܐ ܘܒܝܲܕ ܡ̈ܝܼܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܐܸܣܬܵ‌ܐ.ܒܪܝܬ‌ܐ 1‏:6‏-9 ܒܡ̈ܝܼܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܪܝܼܩܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܕܗ̇ܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܘܛܠܝܼܩ ܠܹܗ.ܒܪܝܬ‌ܐ 7‏:11 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܫܡܲܝܹ̈ܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܕܝܼܵܐ، ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܘܼܡܝܹܐ ܠܢܘܼܪܵܐ، ܢܛܝܼܪܹܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܘܕܛܠܵܩܵܐ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܚܸܒܝܼ̈، ܠܵܐ ܡܲܢܫܹܝܬܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܠܟܸܣ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܦܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܠܹܗ، ܘܐܲܠܦܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܝܢܵܐ.ܡܙܡܘܪܐ 90‏:4 ܡܵܪܝܵܐ ܠܹܐ ܥܲܪܩܸܠܔ ܒܩܵܘܠܹܗ، ܐܲܝܟ݂ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܟܹܐ ܦܲܪܡܝܼ ܠܵܗ̇ ܥܲܪܩܲܠܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܝܸܟ݂ ܒܹܐܢܹܗ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܒܵܥܹܐ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܛܵܠܹܩ، ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܒܵܥܹܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܬܲܘܸܒܝܼ.
10 ܐܝܼܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܹܢܵܒ݂ܵܐ، ܘܫܡܲܝܹ̈ܐ ܒܸܬ ܛܵܠܩܝܼ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ، ܘܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܚܪܸܒܹܐ ܒܢܘܼܪܵܐ، ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܒܝܼܘܼܗ̇ ܒܸܬ ܝܵܩܕܝܼ. 11 ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܚܪܸܒܹܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ؟ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܝܹܝܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܒܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، 12 ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܘܫܲܗܘܘܼܬܹ‌ܐ ܠܐܬܵܝܬܵ‌ܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܒܝܼܹܗ ܫܡܲܝܹ̈ܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܩܕܹܐ ܘܡܘܼܚܪܸܒܹܐ، ܘܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܫܪܹܐ ܒܢܘܼܪܵܐ. 13 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܝܟ݂ ܩܵܘܠܹܗ، ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܠܫܡܲܝܹ̈ܐ ܚܵܕܬܹ̈‌ܐ ܘܠܐܲܪܥܵܐ ܚܲܕܬܵ‌ܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇.ܐܫܥܝܐ 65‏:17؛ 66‏:22 14 ܒܵܣ ܡܘܼܚܸܒܝܼ̈، ܟܲܕ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܐܲܢܹܐ، ܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܒܚܲܝܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܚܹܐ ܕܠܵܐ ܠܲܟܵܐ ܘܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܘܒܫܠܵܡܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ، 15 ܘܚܫܘܿܒ݂ܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܒܹܐܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܦܸܪܣܲܬ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܘܿܢܲܢ ܡܘܼܚܸܒܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ. 16 ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܐܲܢܹܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܘܼܗ‌ܝ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܹܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܦܝܹܐ ܡܲܦܟ̰ܘܼܠܵܝ ܝܢܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܠܟܬܵܒܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܠܛܠܵܩܵܐ ܕܓܵܢܵܝܗ‌ܝ. 17 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܘܼܚܸܒܝܼ̈، ܟܲܕ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܐܲܢܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ، ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܠܘܼܒܠܹܐ ܒܝܲܕ ܚܸܠܛܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܫܵܡܛܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܘܕܠܵܐ ܢܵܦܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܘܝܼܬܵ‌ܐ. 18 ܐܝܼܢܵܐ ܓܲܪܘܸܣܘܼܢ ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܘܒܝܕܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܪܲܢ ܘܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܸܠܹܗ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܘܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ. ܐܵܡܹܝܢ.

3:5 ܒܪܝܬ‌ܐ 1‏:6‏-9

3:6 ܒܪܝܬ‌ܐ 7‏:11

3:8 ܡܙܡܘܪܐ 90‏:4

3:13 ܐܫܥܝܐ 65‏:17؛ 66‏:22