2
ܢܒ݂ܝ̈ܐ ܕܓܠ̈ܐ
ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܐܘܼܦ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܓܵܘ ܛܵܝܸܦܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܛܸܫܘܵܐ ܒܸܬ ܡܲܥܒܸܪܝܼ ܗܲܪ̈ܵܛܝܼܩܘܼܝܵܬܹ‌ܐ ܡܲܚܪܸ̈ܒ݂ܵܢܹܐ، ܐܘܼܦ ܒܸܬ ܣܵܪܒ݂ܝܼ ܠܡܵܪܵܐ ܕܙܒ݂ܝܼܢܵܝ ܠܹܗ، ܘܒܸܬ ܡܲܝܬ‌ܝܼ ܥܲܠܔ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܛܠܵܩܵܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ. ܘܪܵܒܵܐ ܒܸܬ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܒܵܬܪ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܘܒܸܬ ܡܲܝܬ‌ܝܼ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܥܲܠܔ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ. ܒܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵ‌ܐ ܒܝܲܕ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܨܢܝܼܥܹ̈ܐ، ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܬܲܓܵܪܘܼܬܵ‌ܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܘܵܢܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܛܠܵܩܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ. ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܚܣܝܼܟ݂ ܠܹܗ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܚܛܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܕܸܪܝܵܝ ܠܹܗ ܓܵܘ ܕܘܼܝܵܪܹ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ ܘܣܘܼܦܝܵܝ ܠܹܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ، ܚܘܼܡܝܹܐ ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ، ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܦܘܼܨܹܐ ܠܹܗ ܠܕܘܼܢܝܹܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵ‌ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܥܵܠܡܵܐ ܥܵܘܵܠܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܦܘܼܨܹܐ ܠܹܗ ܠܢܘܿܚ، ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ؛ ܒܪܝܬ‌ܐ 6‏:1‏–7‏:24؛ 8‏:18 ܘܐܸܢ ܕܝܼܢܵܝ ܠܹܗ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܣܕܘܿܡ ܘܥܵܡܘܿܪܵܐ ܘܡܘܼܚܕܸܪܵܝ ܠܹܗ ܠܩܸܛܡܵܐ، ܘܥܒ݂ܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܕܐܵܬ‌ܝܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܒܪܝܬ‌ܐ 19‏:24 ܘܐܸܢ ܦܘܼܨܹܐ ܠܹܗ ܠܠܘܿܛ ܙܲܕܝܼܩܵܐ، ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܠܝܸܨܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ ܕܫܵܡܛܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܒܪܝܬ‌ܐ 19‏:1‏-16، 21 ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ، ܓܵܢܹܗ ܙܲܕܝܼܩܬܵ‌ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸܪܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܒܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܒܸܫܡܵܥܵܐ، ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܡܵܪܝܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܲܨܹܐ ܡ̣ܢ ܓ̰ܘܼܪ̈ܵܒܹܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܙܵܕܥܝܼ ܡܸܢܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܒܸܬ ܚܲܡܹܐ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ، 10 ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܒܸܬܒܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܠܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܘܡܲܣܠܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. ܩܲܫܕܸܪ̈ܵܢܹܐ ܘܫܲܒ݂ܗܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܹܐ ܙܵܕܥܝܼ ܕܓܵܕܦܝܼ ܥܲܠܔ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ؛ 11 ܕܐܘܼܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ، ܕܝܼܢܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ ܘܒܘܼܫ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܠܹܐ ܡܲܝܬ‌ܝܼ ܕܝܼܘܵܢ ܕܓܘܼܕܵܦܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܢܹܐ ܡܝܘܼܩܪܹ̈ܐ ܩܲܕܡ ܡܵܪܝܵܐ. 12 ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܢܵܐ، ܕܦܝܼܫܹܐ ܒܸܪܝܹܐ ܠܨܲܝܕܵܐ ܘܠܛܠܵܩܵܐ، ܒܸܓܕܵܦܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠܔ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܦܲܪܡܝܼ ܠܗܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܛܵܠܩܝܼ ܒܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܓܵܢܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، 13 ܘܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ. ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܫܪܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܡܵܪܹܐ ܠܲܟܹ̈ܐ ܘܡܘܼܡܹ̈ܐ ܝܢܵܐ، ܡܲܒܣܘܼܡܹܐ ܒܚܸܠܛܸܢܝܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܫܬܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، 14 ܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ ܡܸܠܝܹܐ ܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ ܠܹܐ ܫܵܠܝܼ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ، ܥܲܠܕܘܼܝܹܐ ܓܵܢܵܬܹ̈‌ܐ ܠܵܐ ܩܸܘܝܹܐ، ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܡܸܠܝܵܐ ܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܠܵܘܛܬܵ‌ܐ. 15 ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܘܚܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܸܠܥܵܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܒܥܘܿܪ، ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ. 16 ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܢܟܸܣܵܐ ܒܘܼܬ ܥܵܘܠܹܗ ܒܝܲܕ ܚܡܵܪܵܐ، ܗܲܝܘܵܢ ܚܲܪܫܵܐ، ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܡܘܼܟܠܹܐ ܠܹܗ ܠܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܢܒ݂ܝܼܵܐ. ܡܢܝܢܐ 22‏:4‏-35 17 ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܥܲܝܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܠܵܐ ܡ̈ܝܼܵܐ ܝܢܵܐ، ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܠܘܼܒܠܹܐ ܒܒܘܼܪܲܢ. ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܕܚܸܫܟܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 18 ܣܵܒܵܒ ܟܲܕ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܚܬܵܪܹ̈ܐ ܕܒܲܛܝܼܠܘܼܬܵ‌ܐ، ܟܹܐ ܫܲܕܠܝܼ ܒܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܒܫܪܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ، ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܸܠܛܵܐ. 19 ܩܲܘܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܚܹܐܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܕܚܪܵܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ؛ ܣܵܒܵܒ ܐܢܵܫܵܐ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܝܠܹܗ ܠܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܓ݂ܵܠܹܒ ܐܸܠܹܗ. 20 ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܕܦܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܕ ܝܕܵܥܬܵܝܗ‌ܝ ܠܡܵܪܲܢ ܘܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܡܸܢܕܪܸܫ ܦܵܝܫܝܼ ܚܘܼܪܕܝܼܹܐ ܘܓ݂ܠܝܼܒܹܐ ܒܝܼܹܗ، ܚܲܪܬܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܣܪܝܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵܝܗ‌ܝ. 21 ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܠܵܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܡ̣ܢ ܟܲܕ ܝܕܝܼܥܵܐ ܠܗܘܿܢ ܩܵܠܒܝܼ ܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܣܘܼܦܝܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 22 ܘܩܘܼܘܸܡ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܬܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܟܲܠܒܵܐ ܕܝܼܪܹܗ ܠܓܸܣܝܼܬܹܗ، ܡܬܠ̈ܐ 26‏:11 ܘܚܙܘܼܪܬܵ‌ܐ ܣܚܝܼܬܵ‌ܐ ܠܓܲܪܡܲܠܬܵ‌ܐ ܕܓܵܘ ܛܝܼܢܵܐ.“

2:5 ܒܪܝܬ‌ܐ 6‏:1‏–7‏:24؛ 8‏:18

2:6 ܒܪܝܬ‌ܐ 19‏:24

2:7 ܒܪܝܬ‌ܐ 19‏:1‏-16، 21

2:16 ܡܢܝܢܐ 22‏:4‏-35

2:22 ܡܬܠ̈ܐ 26‏:11