ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܬܪܬܝ ܕܦܛܪܘܣ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܫܸܡܥܘܿܢ ܦܵܛܪܘܿܣ، ܪܹܓܵܐ ܘܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܐܵܢܝܼ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܝܲܕ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܘܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܕܝܼܠܵܗ̇ ܛܝܼܡܵܢܬܵ‌ܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܕܗ̇ܝ ܕܝܼܲܢ؛ ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܙܵܝܕܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ.
ܓܒܝܬ‌ܐ ܕܡܗܘܡܢ̈ܐ
ܒܗ̇ܝ ܕܚܲܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܕܸܚܠܲܬ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܒܝܲܕ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܕܩܸܪܝܲܚ ܠܹܗ ܒܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܘܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܹܗ، ܒܝܲܕ ܐܲܢܹܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܩܵܘܠܘܼ̈ܗ‌ܝ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܘܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܕܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ، ܟܲܕ ܥܪܝܼܩܹܐ ܡ̣ܢ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܕ ܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. ܘܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܚܲܦܛܘܼܢ ܒܟܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܲܙܝܸܕܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠܔ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܠܔ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܠܔ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܒ݂ܵܩܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܵܐ، ܘܥܲܠܔ ܕܒ݂ܵܩܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܵܐ ܚܡܵܠܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܠܔ ܚܡܵܠܬܵ‌ܐ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܥܲܠܔ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܚܲܒܬܵ‌ܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܠܔ ܡܲܚܲܒܬܵ‌ܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܚܘܼܒܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܕܝܼܠܵܝܵܬܹ̈‌ܐ ܗܵܘܝܼ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܙܵܝܕܝܼ، ܠܹܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܣܪܝܼܩܹܐ ܘܕܠܵܐ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܒܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕ ܠܲܝܬ ܒܝܼܹܗ ܐܲܢܹܐ ܕܝܼܠܵܝܵܬܹ̈‌ܐ، ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܚܵܙܹܐ ܪܸܚܩܵܐ، ܘܣܸܡܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܡܘܼܢܫܝܼܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ. 10 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ ܚܲܦܛܘܼܢ ܠܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܩܪܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܓܲܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܐܲܢܹܐ، ܗܸܟ̃ ܠܹܐ ܢܵܦܠܝܼܬܘܿܢ؛ 11 ܣܵܒܵܒ ܒܡܸܠܝܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܥܒ݂ܵܪܬܵ‌ܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܬܵ‌ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܘܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 12 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܲܪ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܕܟܸܪܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܔ ܐܲܢܹܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ، ܘܣܢܝܼܕܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܠܔ ܫܪܵܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 13 ܗܹܐ، ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܠܵܚܘܿܡܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܟܡܵܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܒܐܵܗܵܐ ܡܲܫܟܢܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܵܐ، ܕܡܲܪܥܸܫܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܕܟܲܪܬܵ‌ܐ، 14 ܣܵܒܵܒ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܫܲܠܚܸܢܹܗ ܡܲܫܟܢܝܼ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܵܡ ܡܲܕܸܥ ܠܝܼ. 15 ܘܒܸܬ ܚܲܦܛܸܢ ܕܐܘܼܦ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܡܵܘܬ‌ܝܼ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܵܟ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܐܲܢܹܐ.
ܚܩܪܐ ܕܡܫܝܚܐ
16 ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܕܸܥ ܠܲܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܘܐܬܵܝܬܵ‌ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܵܐ ܬܒܝܼܥ ܠܲܢ ܠܗܲܩܝܵܬܹ̈‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܦܲܢܕܹ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܥܲܝܢܲܢ̈ ܚܸܩܪܹܗ. 17 ܣܵܒܵܒ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܚܸܩܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܵܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܒܚܸܩܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܘܿܢܝܼ ܡܘܼܚܸܒܵܐ، ܒܝܼܹܗ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܝܼ.“ ܡܬ‌ܝ 17‏:5؛ ܡܪܩܘܣ 9‏:7؛ ܠܘܩܐ 9‏:35 18 ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܢܲܢ ܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܐܵܗܵܐ ܩܵܠܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܲܡܹܗ ܝܘܲܚ ܗܘܵܘ ܥܲܠܔ ܛܘܼܪܵܐ ܡܩܘܼܕܫܵܐ. 19 ܘܐܝܼܬ ܠܲܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܒܘܼܫ ܩܘܝܼܬܵ‌ܐ ܕܢܒ݂ܝܼܘܼܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܝ ܕܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܨܦܵܝܝܼ ܐܸܢ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܲܗܪܵܐ ܙܵܪܹܩ ܒܕܘܼܟܵܐ ܚܸܫܟܵܢܬܵ‌ܐ، ܗܲܠܔ ܕܒܲܗܪܸܢ ܝܵܘܡܵܐ ܘܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܙܵܪܹܩ ܒܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ. 20 ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܝܕܹܥܡܘܼܢ ܐܵܗܵܐ، ܕܗܸܟ̃ ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܵ‌ܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ. 21 ܣܵܒܵܒ ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܵ‌ܐ ܒܗܸܟ̃ ܥܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

1:17 ܡܬ‌ܝ 17‏:5؛ ܡܪܩܘܣ 9‏:7؛ ܠܘܩܐ 9‏:35