5
ܬܓܒܘܪܐ ܡܪܥܝܬ‌ܐ ܕܐܠܗܐ
ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܢܵܐ ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ ܚܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܣܵܗܕܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܫܲܪܝܼܟܵܐ ܒܚܸܩܪܵܐ ܕܗܕܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܵܐ: ܡܲܪܥܹܝܡܘܼܢ ܡܲܪܥܝܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܣܘܼܦܝܵܐ ܠܹܗ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܬܲܓܒܸܪܘܼܢ ܠܵܗ̇، ܠܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܲܝܠܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܪܸܙܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܩܵܐ ܩܢܵܝܬܵ‌ܐ ܫܸܚܬܵܢܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܘܼܦܝܹܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܡܲܪܥܝܼܬܵ‌ܐ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܪܵܥܝܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܵܐ، ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܚܸܩܪܵܐ ܕܠܹܐ ܟ̰ܵܡܹܟ̃. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ، ܫܠܘܿܡܘܼܢ ܠܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ، ܘܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܒ݂ܘܿܫܘܼܢ ܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܚܲܕ ܠܟܸܣ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܣܵܒܵܒ:
ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܩܵܐܹܡ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܫܲܒ݂ܗܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܫܵܦܵܩܲܬ ܠܡܲܟܝܼܟܹ̈ܐ. ܡܬܠ̈ܐ 3‏:34 ܒܵܣ ܡܲܟܸܦܘܼܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܕܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܡܲܪܸܡ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܥܕܵܢܵܐ ܚܫܝܼܚܬܵ‌ܐ. ܕܪܹܝܡܘܼܢ ܟܠܹܗ ܚܲܡܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܐܵܟܹܠܔ ܚܲܡ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܨܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܪܥܘܿܫܘܼܢ، ܣܵܒܵܒ ܕܸܫ̃ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܓܲܪܓܸܡܵܢܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܒܸܛܥܵܝܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܠܡܵܢܝܼ ܒܵܠܹܥ. ܩܘܼܡܘܼܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܹܗ، ܟܸܠܝܹܐ ܩܸܘܝܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܐܲܚܘܿܢܘܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܪ ܐܲܢܹܐ ܚܲܫܹ̈ܐ. 10 ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܫܵܦܵܩܲܬ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܩܵܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܚܸܩܪܹܗ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܵܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܫܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܒܸܬ ܡܲܟܡܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܩܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܚܲܠܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܲܬܐܸܣ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 11 ܐܸܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.
ܫܠܡ̈ܐ ܕܚܘܬܡܐ
12 ܒܝܲܕ ܣܸܠܘܵܢܘܿܣ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܚܵܫܒܹܢܹܗ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ، ܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܸܪܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܠܸܒܵܐ ܘܒܸܣܗܵܕܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܵܦܵܩܲܬ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܟܠܹܝܡܘܼܢ ܒܝܼܘܼܗ̇. 13 ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܓܵܘ ܒܵܒܹܠܔ، ܓܘܼܒܝܼܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܘܼܦ ܡܵܪܩܘܿܣ ܒܪܘܿܢܝܼ. 14 ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܫܠܵܡܵܐ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܢܫܘܼܩܬܵ‌ܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵ‌ܐ. ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܼܢܵܐ ܒܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܵܡܹܝܢ.

5:5 ܡܬܠ̈ܐ 3‏:34