ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܬܪܬܝ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܣܸܠܘܵܢܘܿܣ ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ، ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܬܹܣܵܠܘܿܢܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܫܟܪܬ‌ܐ ܘܨܠܘܬ‌ܐ
ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܫܲܟܘܼܪܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ، ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܟܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܲܪܘܘܼܣܹܐ ܝܠܹܗ، ܚܲܕ ܠܟܸܣ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܬ ܚܡܵܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܟܲܡܲܪ̈ܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܪ̈ܕܘܼܦܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܐܘܼܠܨܵܢܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܕܒܸܚܡܵܠܵܐ ܝܬܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܣܒܘܼܬܹ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܕܚܵܫܚܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܝ ܕܒܘܼܬ ܕܝܼܘܼܗ̇ ܓ̰ܲܢܓ̰ܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܵܪܹܥ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܡܲܠܝܘܼܨܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܢܵܐ، ܘܕܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܠܝܸܨܹܐ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܢܝܵܚܵܐ ܥܲܡܲܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܵܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟ݂ܘܼ̈ܗ‌ܝ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ، ܒܠܵܗܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܬܘܼܥܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܡܲܨܝܸܬ‌ܝܼ ܠܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ. ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܕܝܼܢܹܐ ܒܛܠܵܩܵܐ ܐܵܒܵܕܝܼܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܦܵܬܵ‌ܐ ܕܡܵܪܲܢ، ܘܡ̣ܢ ܚܸܩܪܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ، 10 ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܕܦܵܐܹܫ ܚܩܝܼܪܵܐ ܓܵܘ ܩܲܕܝܼܫܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܩܲܒܸܠܔ ܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܣܵܗܕܘܼܬܲܢ. 11 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܗܵܘܲܚ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܓܲܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ، ܘܡܲܟܡܸܠܔ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܲܝܠܹܗ ܟܠܔ ܢܝܼܫܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܠܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܘܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، 12 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܦܵܐܹܫ ܚܩܝܼܪܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܒܝܼܹܗ، ܐܲܝܟ݂ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܘܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.