ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ
1
ܟܪܘܙܘܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ
ܡܬ‌ܝ 3‏:1‏-12؛ ܠܘܩܐ 3‏:1‏-9، 15‏-17؛ ܝܘܚܢܢ 1‏:19‏-28
ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ: ܗܵܐ ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܐܝܼܙܓܲܕܝܼ ܩܲܕܡܘܼܟ݂ ܕܗܲܕܸܪ ܐܘܼܪܚܘܼܟ݂. ܡܠܐܟ݂ܝ ‏3‏:1
ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܕ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ”ܗܲܕܪܘܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܘܡܲܫܘܹܝܡܘܼܢ ܫܒ݂ܝܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ.“ ܐܫܥܝܐ 40‏:3
ܘܗ̇ܘ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܘܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܠܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ. ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܘܐܘܼܦ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܥܡܝܼܕܹܐ ܡܸܢܹܗ ܒܢܲܗܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܟܲܕ ܡܵܘܕܘܼܝܹܐ ܒܚܛܝܼܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ. ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡ̣ܢ ܣܲܥܪܵܐ ܕܓܘܼܡܠܹ̈ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܙܘܼܢܵܪܵܐ ܕܓܸܠܕܵܐ ܒܚܲܨܹܗ ܒ ܡܠܟ̈ܐ 1‏:8، ܘܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹܗ ܩܲܡܨܹ̈ܐ ܘܕܸܒ݂ܫܵܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܘܡܲܟܪܸܙ ܗܘܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܡܸܢܝܼ ܚܲܕ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܡܸܢܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܚܹܢ ܠܸܟܝܵܦܵܐ ܘܠܸܫܪܵܝܵܐ ܬܲܣܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܨܵܘܠܘܼ̈ܗ‌ܝ. ”ܐܵܢܵܐ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡ̈ܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܡܲܥܡܸܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.“
ܡܥܡܘܕܝܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 3‏:13‏-17؛ ܠܘܩܐ 3‏:21‏-22
ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܥܡܸܕܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܓܵܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ. 10 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܼܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵ‌ܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܢܵܐ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 11 ܘܩܵܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܒܪܘܿܢܝܼ ܡܘܼܚܸܒܵܐ ܕܒܝܼܘܼܟ݂ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܝܼ.“ ܐܫܥܝܐ 42‏:1
ܝܫܘܥ ܦܝܫܐ ܓ̰ܘܪܒܐ
ܡܬ‌ܝ 4‏:1‏-11؛ ܠܘܩܐ 4‏:1‏-13
12 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܒܲܪܝܼܵܐ. 13 ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܐܲܪܒܥܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܒܸܦܝܵܫܵܐ ܓ̰ܘܼܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ. ܘܥܲܡ ܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗܘܵܘ ܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܹܗ.
ܡܫܝܚܐ ܫܪܘܝܐ ܠܡܟܪܘܙܐ
ܡܬ‌ܝ 4‏:12‏-17؛ ܠܘܩܐ 4‏:14‏-15
14 ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕܸܪܝܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܓܠܝܼܠܵܐ، ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، 15 ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܬܘܼܡܸܡ ܠܹܗ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܘܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܬܲܘܸܒܘܼܢ، ܘܗܲܡܸܢܘܼܢ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ.“
ܐܪܒܥܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܐ
ܡܬ‌ܝ 4‏:18‏-22؛ ܠܘܩܐ 5‏:1‏-11
16 ܟܲܕ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܘܠܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ ܒܸܕܪܵܝܵܐ ܓܲܪ̈ܕܵܝܗ‌ܝ ܒܝܵܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ. 17 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬܪܝܼ ܘܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.“ 18 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܓܲܪ̈ܕܵܝܗ‌ܝ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ. 19 ܘܟܲܕ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܲܒ݂ܕܲܝ، ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ، ܘܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܬܲܪܘܼܨܹܐ ܓܲܪ̈ܕܵܝܗ‌ܝ. 20 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܩܸܪܝܵܝ ܠܹܗ، ܘܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܙܲܒ݂ܕܲܝ ܒܵܒܵܝܗ‌ܝ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܥܲܡ ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ ܕܒ݂ܝܼܩܹ̈ܐ ܒܗܵܩܵܐ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ.
ܝܫܘܥ ܦܠܘܛܐ ܫܐܕܐ ܓܘ ܟܦܪܢܚܘܡ
ܠܘܩܐ 4‏:31‏-37
21 ܟܲܕ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ، ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܘܼܦܹܐ. 22 ܘܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܣܵܒܵܒ ܡܲܠܸܦ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ، ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܦܪܹ̈ܐ. 23 ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܝܗ‌ܝ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ، ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: 24 ”ܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܡܸܢܲܢ، ܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ؟ ܐܬܹ‌ܐ ܠܘܼܟ݂ ܕܛܲܠܩܸܬ ܠܲܢ؟ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ، ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 25 ܢܓ̰ܝܼܘ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܫܬܘܿܩ، ܘܦܠܘܿܛ ܡܸܢܹܗ!“ 26 ܪܘܼܦܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ، ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܵܗ̇ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܦܠܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ.
27 ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ؟ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ! ܐܘܼܦ ܒܸܦܩܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܠܪ̈ܘܼܚܹܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ ܘܡܲܨܝܘܼܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܹܗ.“ 28 ܘܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܦܪܝܼܣ ܠܹܗ ܚܲܒܪܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ.
ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܪܒܐ ܡܪ̈ܝܥܐ
ܡܬ‌ܝ 8‏:14‏-17؛ ܠܘܩܐ 4‏:38‏-41
29 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ، ܟܲܕ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ، ܥܲܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ. 30 ܘܚܡܵܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܬܘܼܗ̇ ܝܗܘܵܐ ܚܲܡܚܲܡܬܵ‌ܐ، ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܘܼܬ ܕܝܼܘܼܗ̇. 31 ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܘܼܗ̇ ܘܡܘܼܩܸܡܵܐ ܠܹܗ، ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܚܲܡܬܵ‌ܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܚܸܠܡܲܬ.
32 ܘܒܪܲܡܫܵܐ، ܒܓܢܵܝܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܫܵܐ، ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܫܹܐܕܹ̈ܐ. 33 ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ. 34 ܘܒܘܼܣܸܡ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܪܝܼܥܹܐ ܒܡܲܪ̈ܥܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ ܗܘܵܘ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ. 35 ܘܒܨܲܦܪܵܐ، ܩܲܕܡ ܙܪܵܩܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ، ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܲܪܝܼܵܐ، ܘܬܵܡܵܐ ܨܲܠܹܐ ܗܘܵܐ.
ܝܫܘܥ ܡܟܪܘܙܐ ܓܘ ܡܬܘܬ̈‌ܐ ܘܡܕܝܢܬ̈‌ܐ
ܠܘܩܐ 4‏:42‏-44
36 ܘܛܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܹܗ. 37 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܛܥܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬܪܘܼܟ݂.“ 38 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܲܢ ܕܡܲܟܪܸܙܸܢ ܐܘܼܦ ܬܵܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ.“ 39 ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܟܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܦܲܠܘܼܛܹܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ.
ܕܟ݂ܝܬ‌ܐ ܕܚܕ ܓܪܒ݂ܢܐ
ܡܬ‌ܝ 8‏:1‏-4؛ ܠܘܩܐ 5‏:12‏-16
40 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܓܸܪܒ݂ܵܢܵܐ، ܒܪܝܼܟ ܠܹܗ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ، ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܒܝܼܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܸܢ ܒܵܥܹܝܬ، ܡܵܨܹܝܬ ܕܲܟܹܝܬ ܠܝܼ.“ 41 ܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ، ܦܘܼܫܸܛ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܘܕܩܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܘܸܢ، ܦܘܼܫ ܕܸܟ݂ܝܵܐ.“ 42 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܓܸܪܒܹܗ ܡܸܢܹܗ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕܘܼܟ݂ܝܵܐ. 43 ܘܩܲܫܝܵܐܝܼܬ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܩܵܡ ܫܲܕܸܪܹܗ، 44 ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܵܐ ܐܵܡܪܹܬ ܠܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܙܹܠܔ݇ ܘܡܲܚܙܝܼ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܠܟܵܗܢܵܐ ܘܡܲܩܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܕܲܟܲܝܬܘܼܟ݂ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ، ܠܣܵܗܕܘܼܬܵܝܗ‌ܝ.“ ܟܗ̈ܢܐ 14‏:1‏-32 45 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܦܪܝܼܣ ܠܹܗ ܠܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ، ܗܵܕܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܥܵܒܹܪ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܝܼܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ، ܘܐܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ.

1:2 ܡܠܐܟ݂ܝ ‏3‏:1

1:3 ܐܫܥܝܐ 40‏:3

1:6 ܒ ܡܠܟ̈ܐ 1‏:8

1:11 ܐܫܥܝܐ 42‏:1

1:44 ܟܗ̈ܢܐ 14‏:1‏-32