ܐܓܪܬ‌ܐ ܩܕܡܝܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܛܝܡܬܐܘܣ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ، ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ، ܘܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܹܒ݂ܝܼܲܢ، ܠܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܫܠܵܡܵܐ، ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܘܡܫܝܼܚܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ.
ܡܪܥܫܬ‌ܐ ܒܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܚܠܛܐ
ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܛܠܝܼܒ ܠܝܼ ܡܸܢܘܼܟ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܠܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ، ܕܦܵܝܫܹܬ ܓܵܘ ܐܵܦܸܣܘܿܣ، ܕܦܵܩܕܹܬ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܠܵܐ ܡܲܠܦܝܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ، ܘܠܵܐ ܡܲܨܝܸܬ‌ܝܼ ܠܗܲܩܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܠܬܲܫܥܝܼܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܬܝܵܡܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܡܲܒܪܝܼ ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ ܕܸܟ݂ܝܵܐ، ܘܐܸܢܝܲܬ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ، ܘܩܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ. ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܢܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܘܐܵܦܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܡܲܩܪܘܼܨܹܐ ܝܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܡܲܦܠܸܚ ܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ. ܐܘܼܦ ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܥܵܘܵܠܹ̈ܐ، ܠܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ، ܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ، ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ، ܠܥܵܨܝܼܹ̈ܐ، ܘܠܵܐ ܕܸܟ݂ܝܹ̈ܐ، ܠܡܵܚܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܒܵܘܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܡܵܚܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܸܡܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܠܩܵܛܠܵܢܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ، 10 ܠܙܲܢܵܝܹ̈ܐ، ܠܕܵܡܟ݂ܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܘܼܪ̈ܙܹܐ، ܠܓܵܢܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܠܕܲܓܵܠܹ̈ܐ، ܠܫܵܡܛܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܡܵܬܹ̈‌ܐ؛ ܘܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܐܸܢ ܐܝܼܬ، ܕܝܼܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܫܲܠܡܵܐ 11 ܕܐܲܝܟ݂ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܚܸܩܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܝܼܝܼ.
ܫܟܪܬ‌ܐ ܒܘܬ ܛܒ݂ܬ̈‌ܐ
12 ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܠܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܚܲܠܸܢܝܼ ܣܵܒܵܒ ܚܫܝܼܒܸܢܹܗ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܘܪܫܝܼܡܸܢܹܗ ܠܚܸܠܡܲܬ، 13 ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܓܵܕܦܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ، ܘܟܲܡܪܵܢܵܐ، ܘܨܲܥܪܵܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܲܕ ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܗܘܵܐ ܦܠܝܼܚ ܠܝܼ ܒܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. 14 ܘܙܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ ܥܲܠܝܼ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܡܵܪܲܢ، ܥܲܡ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 15 ܡܗܘܼܡܸܢܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܚܫܝܼܚܬܵ‌ܐ ܠܟܠܔ ܩܲܒܲܠܬܵ‌ܐ، ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܕܘܼܢܝܹܐ ܕܦܲܪܸܩ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܕܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ. 16 ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ، ܕܒܝܼܝܼ، ܗ̇ܘ ܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ، ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܙܹܐ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܒܹܐܢܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܒܸܬ ܗܲܡܸܢܝܼ ܒܝܼܹܗ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. 17 ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܵܐ، ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܵ‌ܐ، ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ، ܠܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܗܵܘܝܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ. 18 ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܣܲܦܘܼܝܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܘܼܟ݂، ܒܪܘܿܢܝܼ ܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ، ܐܲܝܟ݂ ܢܲܒܲܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܘܼܟ݂، ܕܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܦܵܠܫܹܬ ܦܠܵܫܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ، 19 ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܐܸܢܝܲܬ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܪܘܼܦܝܵܝ ܠܗܘܿܢ، ܘܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܠܦܵܐ ܚܪܝܼܩܬܵ‌ܐ. 20 ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܢܵܐ ܗܹܘܡܹܢܹܐܘܿܣ ܘܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܣܘܼܦܝܵܝ ܠܝܼ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܓܵܕܦܝܼ.