ܡܙܡܘܪ̈ܐ
ܣܸܦܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ
1
ܡܙܡܘܪ̈ܐ 1‏‐41
ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܒܡܸܠܟܵܐ ܕܒܝܼܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܕܝܼܪܹܗ،
ܘܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ،
ܘܒܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܲܣܚܸܪ̈ܵܢܹܐ ܠܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ؛
ܐܸܠܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܣܵܡܹܗ،
ܘܒܢܵܡܘܿܣܹܗ ܟܹܐ ܗܲܓܹܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܲܝܠܹܐ؛
ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܫܬܝܼܠܵܐ ܥܲܠܔ ܫܵܩ̈ܝܼܵܬܹ‌ܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ،
ܕܛܥܘܼܢܬܹܗ ܟܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܒܙܲܒ݂ܢܹܗ،
ܘܛܲܪܦܹܗ ܠܹܐ ܢܵܬܹܪ،
ܘܟܠܔ ܕܥܵܒܹܕ ܟܹܐ ܡܲܢܬܹ‌ܐ؛
ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ،
ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܸܒ݂ܢܵܐ ܝܢܵܐ ܕܟܹܐ ܕܲܪܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ،
ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܠܹܐ ܟܵܠܝܼ ܡܩܵܘܝܵܢܹ̈ܐ ܒܕܝܵܢܬܵ‌ܐ،
ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ؛
ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ،
ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܸܬ ܛܵܠܩܵܐ.