ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܝܥܩܘܒ݂
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܡ̣ܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂، ܪܹܓܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ: ܫܠܵܡܵܐ.
ܗܝܡܢܘܬ‌ܐ ܘܚܟ݂ܡܬ‌ܐ
ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܚܫܘܿܒ݂ܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܢܵܦܠܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܓ̰ܘܼܪ̈ܵܒܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܓ̰ܘܼܪܵܒܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܡܲܝܬܹ‌ܐ ܚܡܵܠܬܵ‌ܐ. ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܚܡܵܠܬܵ‌ܐ ܡܲܟܡܸܠܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܘܼܗ̇، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܘܟܵܡܝܼܠܔ، ܘܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܒܗܸܟ̃ ܡܸܢܕܝܼ. ܘܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ، ܛܵܠܹܒ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵ‌ܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܘܠܹܐ ܠܵܐܹܡ، ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܛܵܠܹܒ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܠܵܐ ܒܫܸܟܘܼܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܡ̇ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܒܫܸܟܘܼܬܵ‌ܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܠܲܦܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܝܠܹܗ، ܦܝܵܫܵܐ ܠܘܼܒܠܵܐ ܘܡܘܼܫܓܸܫܵܐ ܒܦܵܘܚܵܐ. ܠܵܐ ܚܵܫܹܒ݂ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܒܸܬ ܩܲܒܸܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܦܘܼܠܸܥܵܐ ܝܠܹܗ ܒܬܲܚܡܲܢܬܹܗ، ܘܫܓ݂ܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܘܼܗ‌ܝ.
ܡܣܟܢܘܬ‌ܐ ܘܝܘܬܪܢܐ
ܫܒ݂ܘܿܩ ܥܵܒܹܕ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ ܒܪܘܼܡܪܵܡܹܗ. 10 ܘܚܵܬܹܪ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܒܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܝܟ݂ ܦܸܩܚܵܐ ܕܓܸܠܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒܹܪ. 11 ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܙܵܪܹܩ ܫܸܡܫܵܐ ܒܚܸܡܹܗ ܡܲܩܕܵܢܵܐ ܘܡܲܒܪܸܙ ܠܓܸܠܵܐ، ܘܦܸܩܚܹܗ ܟܹܐ ܢܵܦܹܠܔ ܘܫܘܼܦܪܹܗ ܟܹܐ ܛܵܠܹܩ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܒܸܬ ܛܵܠܹܩ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܘܼܗ‌ܝ.
ܓ̰ܘܪ̈ܒܐ
12 ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܚܵܡܹܠܔ ܒܓ̰ܘܼܪ̈ܵܒܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܐܹܫ ܨܘܼܚܨܝܼܵܐ ܒܸܬ ܩܲܒܸܠܔ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܘܼܘܸܠܔ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܡܲܚܸܒܝܼ ܠܹܗ.
13 ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܢܵܫܵܐ ܦܵܐܹܫ ܓ̰ܘܼܪܒܵܐ، ܠܵܐ ܐܵܡܹܪ: ”ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܓ̰ܘܼܪܒܵܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ،“ ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܓ̰ܘܼܪܒܵܐ ܒܝܲܕ ܒܝܼܫܵܐ، ܘܠܹܐ ܓ̰ܲܪܸܒ ܠܐܘܼܦ ܚܲܕ، 14 ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܔ ܚܲܕ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܓ̰ܘܼܪܒܵܐ ܒܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܓܵܢܹܗ، ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܓܪܝܼܫܵܐ ܘܫܘܼܕܠܵܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ. 15 ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܲܗܘܲܬܬܵ‌ܐ ܒܵܛܢܵܐ ܟܹܐ ܗܲܨܠܵܐ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ؛ ܘܚܛܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵ‌ܐ، ܟܹܐ ܡܲܝܬܝܵܐ ܡܵܘܬܵ‌ܐ.
16 ܠܵܐ ܚܵܠܛܝܼܬܘܿܢ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈ ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ. 17 ܟܠܔ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܘܟܠܔ ܚܲܠܥܲܬ ܟܵܡܝܼܠܔ ܡ̣ܢ ܥܸܠܸܠܔ ܝܼܠܵܗ̇، ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܕܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܚܠܲܦܬܵ‌ܐ ܕܛܸܠܵܢܝܼܬܵ‌ܐ. 18 ܐܲܝܟ݂ ܕܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ، ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܫܪܵܪܵܐ، ܕܗܵܘܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܘܼܗ‌ܝ.
ܫܡܥܬ‌ܐ ܘܥܒ݂ܕܬ‌ܐ ܒܗܡܙܡܢ
19 ܝܕܹܥܡܘܼܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈ ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ، ܟܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܡܲܠܝܘܼܙܹܐ ܠܸܫܡܵܥܵܐ، ܥܲܪܩܘܼܠܹܐ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܥܲܪܩܘܼܠܹܐ ܠܸܟܪܵܒܵܐ، 20 ܣܵܒܵܒ ܟܲܪܒܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܲܝܬܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 21 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܪܲܦܹܝܡܘܼܢ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܗ̇ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܘܦܸܪܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܩܲܒܠܘܼܢ ܒܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܢܨܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗ̇ܝ ܕܟܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܦܲܪܩܵܐ ܠܓܵܢܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ. 22 ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܥܵܒ݂ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܫܵܡܥܵܢܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇، ܥܲܠܕܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. 23 ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܫܵܡܥܵܢܵܐ ܕܗܹܡܸܙܡܵܢ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܵܢܘܼܗ̇، ܟܹܐ ܕܵܡܹܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܵܬܹܗ ܓܵܘ ܢܵܘܪܵܐ، 24 ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܚܵܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܹܗ ܟܹܐ ܐܵܙܹܠܔ، ܘܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܡܲܢܫܹܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܗܘܵܐ. 25 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܓܲܫܸܩ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܟܵܠܹܐ ܒܝܼܹܗ، ܘܠܵܐ ܡܲܢܫܹܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܫܡܝܼܥܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܥܵܒ݂ܕܵܢܹܗ، ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. 26 ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܚܵܫܹܒ݂ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܙܲܒܛܸܢܹܗ ܠܸܫܵܢܹܗ، ܥܲܠܕܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܘܬܵܘܕܝܼܬܹܗ ܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ. 27 ܬܵܘܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܟ݂ܝܼܬܵ‌ܐ ܘܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܕܐܢܵܫܵܐ ܬܵܦܹܩ ܒܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ ܘܐܲܪ̈ܡܸܠܝܵܬܹ‌ܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܢܵܛܹܪ ܓܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܠܲܟܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܢܝܹܐ.