ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ
1
ܡܘܕܥܢܘܬ‌ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ، ܪܹܓܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܩܸܪܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܠܝܼܚܵܐ، ܘܓܘܼܒܝܵܐ ܠܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܩܘܼܘܸܠܔ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܘܼ̈ܗ‌ܝ ܓܵܘ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، ܒܘܼܬ ܒܪܘܿܢܹܗ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܡ̣ܢ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܐܢܵܫܵܝܵܐ ܓܹܒܵܐ، ܘܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܕܝܼܥܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܝܲܕ ܩܝܵܡܬܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܒܝܼܹܗ ܘܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܫܸܡܹܗ ܫܩܝܼܠܔ ܠܲܢ ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ ܕܩܵܪܲܚ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡܲܨܝܸܬ‌ܝܼ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܵܢܝܼ ܝܬܘܿܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪܝܹܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܓܵܘ ܪܗܘܿܡܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪܝܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ.
ܦܘܠܘܣ ܒܥܐ ܕܚܙܐ ܪܗܘܡܐ
ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܠܐܲܠܵܗ‌ܝܼ ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܘܼܡܙܸܡܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ. ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܝܼ ܒܝܲܕ ܡܲܟܪܲܙܬܵ‌ܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܒܪܘܿܢܹܗ، ܕܠܹܐ ܫܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܠܸܕܟ݂ܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܨܠܘܿܬ‌ܝܼ ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ. 10 ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܹܒ݂ܝܼ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܬܚܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܬܹܝܢ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 11 ܒܵܥܹܝܢ ܕܚܵܙܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܚܘܼܠܸܢܹܐ ܒܝܼܘܼܗ̇، 12 ܕܐܵܢܵܐ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ ܦܵܝܫܲܚ ܡܘܼܩܘܝܼܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܲܕ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. 13 ܒܵܥܹܝܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܕܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܝܼ ܒܠܸܒܝܼ ܕܐܵܬܹܝܢ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܘܼܦ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܠܝܼ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܓܵܘ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܠܔ ܐܵܕܝܼܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܡܘܼܟܠܝܼܵܐ. 14 ܕܲܝܢܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܠܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܘܠܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ، ܠܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܘܠܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ. 15 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܚܲܦܘܼܛܹܐ ܝܘܸܢ ܕܡܲܫܚܸܕܸܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܐܘܼܦ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܓܵܘ ܪܗܘܿܡܹܐ.
ܚܝܠܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ
16 ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܢܟ݂ܵܦܵܐ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܟܠܔ ܕܗܲܡܸܢ، ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܠܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ. 17 ܣܵܒܵܒ ܓܵܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܵ‌ܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܘܗܲܠܔ ܫܘܼܠܵܡܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:
ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܚܵܝܹܐ. ܚܒ݂ܩܘܩ 2‏:4
ܟܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠܔ ܒܢܝ̈ܢܫܐ
18 ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܵ‌ܐ ܟܲܪܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܹܗ ܥܵܘܠܵܐ ܘܟܦܘܼܪܝܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܚܢܵܩܘܼܗ̇ ܝܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܒܝܲܕ ܥܵܘܠܵܝܗ‌ܝ، 19 ܣܵܒܵܒ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܒܗ̇ܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܸܠܝܘܼܗ̇ ܝܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، 20 ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ، ܕܝܼܠܵܝܵܬܹ̈‌ܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܸܙܝܹܐ: ܚܲܝܠܹܗ ܐܵܒܵܕܝܼܢܵܝܵܐ، ܘܟܝܵܢܹܗ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܪܡܝܼܹܐ ܒܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܪܝܹܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܡܵܗܵܢܵܐ. 21 ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܚܩܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܠܵܐ ܫܘܼܟܸܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܣܦܝܼܩܹܐ ܒܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܚܘܼܫܟܸܢܹܗ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܠܵܐ ܦܲܪܡܝܼܵܢܵܐ. 22 ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܕܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܝܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ. 23 ܫܘܼܚܠܸܦ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܵ‌ܐ ܠܕܡܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܵܝܘܿܬܵ‌ܐ، ܠܕܡܘܼܬܵ‌ܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܛܲܝܪܹ̈ܐ، ܘܕܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܕܪܸ̈ܓ̰ܒܹܐ. 24 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܣܘܼܦܝܵܝ ܠܹܗ ܠܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܒܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܲܣܠܲܝܬܵ‌ܐ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܥܘܼܕܵܠܹܐ. 25 ܫܘܼܚܠܸܦ ܠܗܘܿܢ ܫܪܵܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܕܘܼܓܠܵܐ، ܘܣܓ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬ ܠܒܪܝܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒܵܪܝܵܢܵܐ، ܕܝܼܠܹܗ ܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ، ܐܵܡܹܝܢ. 26 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܣܘܼܦܝܵܝ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܡܲܢܟܸܦܵܢܹ̈ܐ. ܐܘܼܦ ܢܸܩܒ݂ܵܝ̈ܗ‌ܝ ܫܘܼܚܠܸܦ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܵܝܗ‌ܝ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܟܝܵܢܵܐ. 27 ܐܘܼܦ ܐܘܼܪ̈ܙܵܝܗ‌ܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܢܸܩܒܹ̈ܐ ܘܫܪܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܒܫܲܗܘܲܬܬܵ‌ܐ ܕܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܐܘܼܪ̈ܙܹܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܚܫܝܼܚܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܠܫܪܝܼܚܘܼܬܵܝܗ‌ܝ. 28 ܘܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܣܘܼܦܝܵܝ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ. 29 ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܸܠܝܹܐ ܥܵܘܠܵܐ، ܒܝܼܫܘܼܬܵ‌ܐ، ܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܲܚܸܠܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܩܸܛܠܵܐ، ܡܲܩܲܪܵܨܘܼܬܵ‌ܐ، ܦܸܠܡܵܐ، ܣܪܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ، 30 ܩܵܒ݂ܠܵܢܹ̈ܐ، ܣܵܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܨܲܥܪ̈ܵܢܹܐ، ܚܵܬܪ̈ܵܢܹܐ، ܫܲܒ݂ܗܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹ‌ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܡܲܨܝܸܬܵܢܹ̈ܐ ܠܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ، 31 ܕܠܵܐ ܦܲܪܡܲܝܬܵ‌ܐ، ܕܠܵܐ ܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܕܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ، ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. 32 ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܕܐܝܼܬ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܐܵܢܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܢܹܐ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ، ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܠܗܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܒܐܵܢܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܠܗܘܿܢ.

1:17 ܚܒ݂ܩܘܩ 2‏:4