ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܩܘܠܣܝ̈ܐ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ، ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܵܐ، ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܘܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܡܫܝܼܚܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܩܘܼܠܸܣܘܿܣ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ.
ܨܠܘܬ‌ܐ ܘܫܟܪܬ‌ܐ
ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܒܵܒܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܨܲܠܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܒܘܼܬ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܟܸܣ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܗܹܒ݂ܝܼ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܛܝܼܪܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ، ܗ̇ܝ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܫܡܝܼܥܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܫܪܵܪܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܛܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܝܟ݂ ܕܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܓܲܪܘܘܼܣܹܐ ܒܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܐܘܼܦ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܦܘܼܪܡܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܪܵܪܵܐ؛ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܠܝܼܦ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܦܵܦܪܵܐ، ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܡܘܼܚܸܒܵܐ ܒܪܹܓܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡܲܢ، ܗ̇ܘ ܕܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܘܼܦ ܩܵܡ ܡܲܕܸܥ ܠܲܢ ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܘܼܚܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ، ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܐܵܗܵܐ، ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܫܸܠܝܹܐ ܡ̣ܢ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܒܸܛܠܵܒܵܐ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܡܸܠܝܹܐ ܡ̣ܢ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ ܒܟܠܔ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܘܦܲܪܡܲܝܬܵ‌ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵ‌ܐ، 10 ܕܚܵܝܹܝܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܚܵܫܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܫܵܦܪܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܟܠܔ ܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܒܟܠܔ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܘܙܵܝܕܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، 11 ܘܕܒܟܠܔ ܚܲܝܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܚܘܼܠܸܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܲܒܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܘܼܒ݂ܚܹܗ، ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܡܵܠܬܵ‌ܐ ܘܡܲܪܝܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܒܹܐܢܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ، 12 ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܠܒܵܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܡܲܚܫܸܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܣܵܗܡܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܒܒܲܗܪܵܐ. 13 ܣܵܒܵܒ ܩܵܡ ܦܲܨܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܚܸܫܟܵܐ ܘܩܵܡ ܫܲܢܹܐ ܠܲܢ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܪܘܿܢܹܗ ܡܘܼܚܸܒܵܐ، 14 ܕܒܝܼܹܗ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ، ܕܝܼܠܹܗ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ.
ܥܠܝܘܬ‌ܐ ܕܡܫܝܚܐ
15 ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܡܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ، ܘܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹ‌ܐ. 16 ܣܵܒܵܒ ܒܝܼܹܗ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܸܪܝܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܫܡܲܝܵܐ ܘܒܐܲܪܥܵܐ، ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܬܪ̈ܘܿܢܘܿܣܹܐ ܘܐܸܢ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ، ܐܸܢ ܪܹ̈ܝܫܵܢܹܐ ܘܐܸܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܝܼܹܗ ܘܐܸܠܹܗ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܸܪܝܹܐ، 17 ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ، ܘܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܒܝܼܹܗ ܟܹܐ ܟܵܠܹܐ. 18 ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܪܹܝܫܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܕܝܼܠܹܗ ܥܹܕܬܵ‌ܐ. ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܫܘܼܪܵܝܵܐ، ܘܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܕܗܵܘܹܐ ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܟܠܔ. 19 ܣܵܒܵܒ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܕܒܝܼܹܗ ܥܵܡܪܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܟܵܡܝܼܠܘܼܬܵ‌ܐ، 20 ܘܒܝܼܹܗ ܣܲܙܓܸܪ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܠܓܵܢܹܗ، ܐܸܢ ܒܫܡܲܝܵܐ ܘܐܸܢ ܒܐܲܪܥܵܐ، ܒܝܲܕ ܥܒ݂ܵܕܬܵ‌ܐ ܕܫܠܵܡܵܐ ܒܕܸܡܹܗ ܕܫܘܼܦܸܟ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܙܩܝܼܦܵܐ. 21 ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܒܚܕܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܘܕܸܫ̃ܡܸܢܹ̈ܐ ܒܚܝܼܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ، 22 ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܩܵܡ ܣܲܙܓܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܲܕ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܘܬܹܗ، ܕܡܲܩܪܸܒ݂ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܘܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܘܕܠܵܐ ܠܵܘܡܵܐ، 23 ܐܸܢ ܒܫܪܵܪܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܟܸܠܝܹܐ ܩܸܘܝܹܐ ܠܒܸܢܝܲܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܪܵܚܩܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵ‌ܐ ܬܚܘܿܬ ܫܡܲܝܵܐ، ܘܕܐܵܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܹܗ.
ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܩܐ ܥܕܬ‌ܐ
24 ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܝܼ̈ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܡܲܟܡܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܦܲܓ݂ܪܝܼ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ، ܕܝܼܠܹܗ ܥܹܕܬܵ‌ܐ. 25 ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܕܡܲܩܪܸܒܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܡܸܠܝܘܼܬܵ‌ܐ، 26 ܐܪܵܙܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܛܸܫܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܕܵܘܪܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܠܩܲܕܝܼܫܘܼ̈ܗ‌ܝ. 27 ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܕܡܲܕܸܥ ܓܵܘ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܥܘܼܬܪܵܐ ܕܚܸܩܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܪܵܙܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܚܸܩܪܵܐ. 28 ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܡܲܟܪܸܙܲܚ ܠܹܗ، ܡܗܲܕܘܼܝܹܐ ܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܘܡܲܠܘܼܦܹܐ ܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܒܟܠܔ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ، ܕܡܲܩܪܸܒܲܚ ܟܠܔ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܟܵܡܝܼܠܔ ܒܡܫܝܼܚܵܐ. 29 ܠܐܵܗܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܥܲܡܠܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܕܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܼܝܼ ܒܚܲܝܠܵܐ.