ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ
1
ܐܠܗܘܬ‌ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܒܪܵܫܝܼܬ ܝܼܗܘܵܐ ܡܸܠܬܵ‌ܐ، ܘܗ̇ܘ ܡܸܠܬܵ‌ܐ ܝܼܗܘܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܡܸܠܬܵ‌ܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܒܠܵܐ ܕܝܼܹܗ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ. ܒܝܼܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ، ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܗܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܒܲܗܪܵܐ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ ܟܹܐ ܙܵܪܹܩ، ܘܚܸܫܟܵܐ ܠܹܐ ܓ݂ܵܠܹܒ ܐܸܠܹܗ.
ܝܘܚܢܢ ܘܣܗܕܘܬܗ ܒܘܬ ܡܫܝܚܐ
ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܘܼܕܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ. ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܗܲܡܸܢ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ. ܗ̇ܘ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܒܲܗܪܵܐ. ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܟܹܐ ܒܲܗܪܸܢ ܠܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ، ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ. 10 ܗ̇ܘ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ ܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ. 11 ܠܟܸܣ ܕܝܼܹܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܥܲܡܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܠܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. 12 ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܕܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܫܸܡܹܗ، ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، 13 ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ، ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܗܘܝܼܹܐ. 14 ܘܡܸܠܬܵ‌ܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܸܣܪܵܐ، ܘܫܪܹܐ ܠܹܗ ܒܓܵܘܲܢ، ܘܚܙܹܐ ܠܲܢ ܚܸܩܪܹܗ، ܚܸܩܪܵܐ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ، ܡܸܠܝܵܐ ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܪܵܪܵܐ. 15 ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܗܝܼܕ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܼܪܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܝܼܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܝܼܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܝܼ.“ 16 ܘܡ̣ܢ ܡܸܠܝܘܼܬܹܗ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܫܩܝܼܠܔ ܠܲܢ ܫܵܦܵܩܲܬ ܥܲܠܔ ܫܵܦܵܩܲܬ. 17 ܣܵܒܵܒ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܝܲܕ ܡܘܼܫܹܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܪܵܪܵܐ ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܗܒܹܐ. 18 ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗ‌ܝ، ܗ̇ܘ ܡܘܼܕܸܥ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ.
ܣܗܕܘܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ
ܡܬ‌ܝ 3‏:1‏-12؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:2‏-8؛ ܠܘܩܐ 3‏:15‏-17
19 ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟“ 20 ܗ̇ܘ ܡܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܣܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܫܝܼܚܵܐ.“ 21 ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܒܵܣ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ، ܐܹܠܝܼܵܐ ܝܘܸܬ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܠܵܐ، ܠܹܐ ܝܘܸܢ.“ ”ܗ̇ܘ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܝܘܸܬ؟“ ܡܠܐܟ݂ܝ 4‏:5؛ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 18‏:15‏، 18 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܠܵܐ.“ 22 ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟ ܐܡܘܿܪ ܐܸܠܲܢ ܕܝܵܗܒܲܚ ܓ̰ܘܼܘܵܒ ܠܐܵܢܝܼ ܕܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܐܸܠܲܢ. ܡܘܼܕܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ ܒܘܼܬ ܓܵܢܘܼܟ݂؟“ 23 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܐܵܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ: ’ܡܲܫܘܹܝܡܘܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ،‘ ܐܫܥܝܐ 40‏:3 ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ.“ 24 ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܫܘܼܕܪܹܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ، 25 ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܒܵܣ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܘܸܬ، ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܠܵܐ ܗ̇ܘ ܢܒ݂ܝܼܵܐ؟“ 26 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܐܵܢܵܐ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܘܸܢ ܒܡ̈ܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܟܸܠܝܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗ̇ܘ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܹܗ، 27 ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܝܼܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܚܹܢ ܕܫܵܪܹܝܢ ܬܲܣܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܨܵܘܠܘܼ̈ܗ‌ܝ.“ 28 ܐܲܢܹܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ، ܒܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܗܘܵܐ.
ܝܫܘܥ ܦܐܪܐ ܕܐܠܗܐ
29 ܘܠܝܵܘܡܵܐ ܕܒܵܬܪܹܗ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܫܵܩܹܠܔ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ. 30 ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܝܼܝܼ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܝܼ ܝܗܘܵܐ. 31 ”ܘܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܩܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܠܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ ܐܵܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܒܡ̈ܝܼܵܐ.“ 32 ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܗܝܼܕ ܠܹܗ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܪܘܼܚܵܐ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܢܵܐ ܘܒܸܫܪܵܝܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 33 ”ܘܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܝܼ ܐܸܠܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܪܸܢܹܗ ܕܡܲܥܡܸܕܸܢ ܒܡ̈ܝܼܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ: ’ܠܡ̇ܢ ܕܚܵܙܹܝܬ ܪܘܼܚܵܐ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܘܒܸܫܪܵܝܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܡܲܥܡܸܕ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.‘ 34 ”ܘܐܵܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܘܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“
ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܕܡܝ̈ܐ
35 ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ، 36 ܘܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܫܘܿܥ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 37 ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ. 38 ܕܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܒܵܬܪܹܗ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ؟“ ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܪܲܒܝܼ (ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܫܩܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ)، ܐܲܝܟܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܹܬ؟“ 39 ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܬܹܝܡܘܼܢ ܘܚܙܹܝܡܘܼܢ.“ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܘܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܐܲܪܒܲܥ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ. 40 ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ، ܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܝܼܗܘܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ. 41 ܐܵܗܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܲܢ ܠܡܫܝܼܚܵܐ.“ 42 ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ. ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܬ ܩܸܪܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ.“
ܝܫܘܥ ܒܩܪܝܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܘܠܢܬܢܐܝܠܔ
43 ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܐܵܙܹܠܔ ܠܓܠܝܼܠܵܐ. ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“ 44 ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܨܲܝܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ. 45 ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܠܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠܔ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܲܢ ܠܗ̇ܘ ܕܡܘܼܫܹܐ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܕܝܼܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ، ܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ.“ 46 ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠܔ: ”ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ ܦܵܠܹܛ ܡܸܢܕܝܼ ܛܵܒ݂ܵܐ؟“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ”ܬܵ‌ܐ ܘܚܙܝܼ.“ 47 ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠܔ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ: ”ܗܵܐ، ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܕܠܲܝܬ ܦܸܠܡܵܐ ܒܝܼܹܗ.“ 48 ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠܔ: ”ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܠܝܼ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܩܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܟܲܕ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ، ܩܵܡ ܚܵܙܹܢܘܼܟ݂.“ 49 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠܔ: ”ܪܲܒܝܼ، ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ.“ 50 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܩܵܡ ܚܵܙܹܢܘܼܟ݂ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ، ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܬ؟ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ.“ 51 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵ‌ܐ ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܘܒܸܨܠܵܝܵܐ ܠܟܸܣ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ. ܒܪܝܬ‌ܐ 28‏:12

1:21 ܡܠܐܟ݂ܝ 4‏:5؛ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 18‏:15‏، 18

1:23 ܐܫܥܝܐ 40‏:3

1:51 ܒܪܝܬ‌ܐ 28‏:12