ܐܓܪܬ‌ܐ ܩܕܡܝܬ‌ܐ ܕܦܛܪܘܣ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܛܪܘܿܣ، ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܓܵܘ ܦܘܼܢܛܘܿܣ، ܘܓܵܠܵܛܝܼܵܐ، ܘܩܵܦܵܕܘܿܩܝܼܵܐ، ܘܐܵܣܝܼܵܐ ܘܒܹܬܘܿܢܝܼܵܐ، ܕܝܼܢܵܐ ܓܘܼܒܝܹܐ ܒܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܒܡܩܲܕܲܫܬܵ‌ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ، ܕܡܲܨܝܸܬ‌ܝܼ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܪܝܸܣܹܐ ܒܕܸܡܹܗ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܙܵܝܕܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.
ܗܒ݂ܝ ܚܝܬ‌ܐ
ܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܒܥܘܼܬܪܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܘܼܗ‌ܝ ܩܵܡ ܡܲܠܸܕ ܠܲܢ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܕܗܵܘܹܐ ܠܲܢ ܗܹܒ݂ܝܼ ܚܵܝܬܵ‌ܐ ܒܩܝܵܡܬܵ‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܠܵܐ ܚܵܪܒ݂ܵܢܬܵ‌ܐ ܘܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܘܠܵܐ ܢܵܘܠܵܢܬܵ‌ܐ، ܕܝܼܠܵܗ̇ ܢܛܝܼܪܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܢܛܝܼܪܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܕܝܼܪܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܐܚܵܪܵܝܵܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܪܵܒܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܐܵܕܝܼܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ، ܐܸܢ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇، ܦܝܼܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܦܫܸܡܹܐ ܒܓ̰ܘܼܪ̈ܵܒܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܕܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗ̇ܝ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܛܝܼܡܵܢܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܨܘܼܪܸܦܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ، ܗܵܘܝܵܐ ܠܚܸܩܪܵܐ ܘܠܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܘܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܕܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܙܝܹܗ ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ؛ ܗ̇ܘ ܕܐܘܼܦ ܐܸܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܚܙܵܝܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܹܗ، ܘܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܚܩܝܼܪܬܵ‌ܐ ܕܠܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܠܵܛܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܝܼܠܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ. 10 ܗ̇ܘ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܘܨܘܼܚܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ، ܘܢܘܼܒܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، 11 ܨܲܚܨܘܼܝܹܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܘܒܐܲܝܢܝܼ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ، ܟܲܕ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ، ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܗܘܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܘܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܗܵܕܵܐ. 12 ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܠܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܕܝܼܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܐܡܝܼܪܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܲܕ ܐܵܢܝܼ ܕܡܘܼܟܪܸܙ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܘܼܕܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. ܐܘܼܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܟܹܐ ܫܲܗܘܸܬ‌ܝܼ ܠܸܚܝܵܪܵܐ ܒܐܲܢܹܐ.
ܗܘܝܡܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ
13 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܗܲܕܪܘܼܢ ܪܸܥܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐ، ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܪܥܝܼܫܹܐ، ܘܕܪܹܝܡܘܼܢ ܗܹܒ݂ܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܥܲܠܔ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܦܵܝܫܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 14 ܐܲܝܟ݂ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܡܲܨܝܸܬܵܢܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܕܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܒܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ ܕܠܵܐ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ. 15 ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗ̇ܘ ܩܵܡ ܓܲܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، 16 ܣܵܒܵܒ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ:
ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ. ܟܗ̈ܢܐ 11‏:44‏-45؛ 19‏:2 17 ܐܸܢ ܟܹܐ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܕܵܐܹܢ ܠܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܚܙܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܵܬܵ‌ܐ، ܒܵܣ ܒܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܚܹܝܡܘܼܢ ܚܲܝܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ، 18 ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܦܝܼܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܪܩܹܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܒܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܚܵܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ݂ܵܐ، 19 ܐܸܠܵܐ ܒܕܸܡܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܦܹܐܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܘܕܠܵܐ ܠܲܟܵܐ، 20 ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܘܼܒܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ. 21 ܒܝܼܹܗ ܟܹܐ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܸܩܪܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܗܹܒ݂ܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܝܼ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. 22 ܐܵܕܝܼܵܐ ܟܲܕ ܕܘܼܟ݂ܝܵܝ ܝܬܘܿܢ ܓܵܢܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܕܡܘܼܨܝܸܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܫܪܵܪܵܐ، ܕܡܲܚܸܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܵܐ ܒܚܙܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܵܬܵ‌ܐ، ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ ܡܲܚܸܒܘܼܢ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܵ‌ܐ. 23 ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܠܝܼܕܹܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ، ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܚܵܪܒ݂ܵܢܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܵܪܒ݂ܵܢܵܐ، ܒܝܲܕ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܚܵܝܬܵ‌ܐ ܘܦܵܝܫܵܢܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 24 ܣܵܒܵܒ:
ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܸܠܵܐ ܝܢܵܐ، ܘܟܠܹܗ ܚܸܩܪܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܦܸܩܚܵܐ ܕܓܸܠܵܐ؛ ܟܹܐ ܢܵܬܹܪ ܓܸܠܵܐ ܘܟܹܐ ܢܵܦܹܠܔ ܦܸܩܚܹܗ.
25 ܐܝܼܢܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. ܐܫܥܝܐ 40‏:6‏-8
ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܡܘܼܟܪܸܙܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

1:16 ܟܗ̈ܢܐ 11‏:44‏-45؛ 19‏:2

1:25 ܐܫܥܝܐ 40‏:6‏-8