ܐܓܪܬ‌ܐ ܩܕܡܝܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܣܸܠܘܵܢܘܿܣ ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܬܹܣܵܠܘܿܢܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.
ܫܟܪܬ‌ܐ ܒܘܬ ܗܝܡܢܘܬ‌ܐ ܕܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ
ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܒܸܕܟ݂ܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܲܚ ܒܨܠܵܘܵܬܲܢ̈. ܕܠܵܐ ܫܠܵܝܬܵ‌ܐ ܒܸܕܟ݂ܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܲܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܚܘܼܒܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܚܡܵܠܬܵ‌ܐ ܕܗܹܒ݂ܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ، ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܗ̇ܘ ܩܵܡ ܓܲܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܡܲܟܪܲܙܬܲܢ ܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܐܘܼܦ ܒܚܲܝܠܵܐ، ܘܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܘܒܚܵܬܸܪܓ̰ܲܡܥܘܼܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ؛ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܝܹܐ ܠܲܢ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܗܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠܲܢ ܘܠܡܵܪܲܢ، ܟܲܕ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ ܘܕܐܵܟ݂ܵܐܝܼܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܥܬܵ‌ܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܓܵܘ ܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ ܘܐܵܟ݂ܵܐܝܼܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ ܦܪܝܼܣ ܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܩܬܵ‌ܐ ܕܗܲܡܙܸܡܲܚ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܘܼܗ̇. ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܡܘܼܚܒܸܪܗܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܵܡ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܨܵܢܲܡܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܵܝܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ، 10 ܘܕܣܵܦܪܝܼܬܘܿܢ ܠܒܪܘܿܢܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ، ܠܝܼܫܘܿܥ، ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܦܲܨܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪܒܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇.