ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܬܪܬܝ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܛܝܡܬܐܘܣ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ، ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܐܲܝܟ݂ ܩܵܘܠܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܒܪܘܿܢܝܼ ܡܘܼܚܸܒܵܐ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܡܗܘܡܢܘܬ‌ܐ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ
ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܸܠܹܗ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܚܸܠܡܲܬ ܒܐܸܢܝܲܬ ܕܟ݂ܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ‌ܝܼ̈ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ، ܟܲܕ ܕܠܵܐ ܫܠܵܝܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܕܵܟ݂ܪܹܢܘܼܟ݂ ܒܨܠܵܘܵܬ‌ܝܼ̈ ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܒܐܝܼܡܵܡܵܐ، ܘܟܲܕ ܒܸܕܟ݂ܵܪܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܥܲܝ̈ܢܘܼܟ݂، ܫܲܗܘܘܼܬܹ‌ܐ ܝܘܸܢ ܠܸܚܙܵܝܘܼܟ݂، ܕܦܵܝܫܹܢ ܡܸܠܝܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ. ܒܸܕܟ݂ܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܝܼܘܼܟ݂، ܗ̇ܝ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܫܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܝܸܡܵܐ ܕܝܸܡܘܼܟ݂ ܠܘܿܐܝܼܣ، ܘܒܝܸܡܘܼܟ݂ ܐܹܘܢܝܼܩܹܐ، ܘܚܵܬܸܪܓ̰ܲܡܥ ܝܼܘܸܢ ܕܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܘܼܦ ܒܝܼܘܼܟ݂. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܲܕܟ݂ܘܼܪܘܼܟ݂ ܝܼܘܸܢ ܕܡܲܠܗܹܝܬ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܒܝܲܕ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܕܝܼ. ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܘܕܚܘܼܒܵܐ ܘܕܕܒ݂ܵܩܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܢܵܟ݂ܦܹܬ ܠܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܡܵܪܲܢ، ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܒܝܼܝܼ ܕܝܼܘܸܢ ܐܲܣܝܼܪܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܗܘܝܼ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܒܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܚܲܝܠܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܦܲܪܸܩ ܠܲܢ ܘܩܵܡ ܩܵܪܹܐ ܠܲܢ ܒܩܪܵܝܬܵ‌ܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܠܵܐ ܒܝܲܕ ܦܘܼܠܚܵܢܲܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܝܲܕ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܘܫܵܦܵܩܲܬܹܗ، ܗ̇ܝ ܕܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܲܢ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ، 10 ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܵ‌ܐ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܒܘܼܛܸܠܔ ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ ܘܡܘܼܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܪܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ. 11 ܠܐܵܗܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܪܫܝܼܡܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܘܫܠܝܼܚܵܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 12 ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܩܲܒܘܼܠܵܝ ܝܘܸܢ ܐܲܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܢܟ݂ܵܦܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܒܡܵܢܝܼ ܗܘܼܡܸܢܵܐ ܝܘܸܢ، ܘܚܵܬܸܪܓ̰ܲܡܥ ܝܼܘܸܢ ܕܟܹܐ ܡܵܨܹܐ ܢܵܛܹܪ ܗܲܝܡܲܢܬ‌ܝܼ ܗܲܠܔ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ. 13 ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܡܝܼܥ ܠܘܼܟ݂ ܡܸܢܝܼ ܗܵܘܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܒܚܘܼܒܵܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 14 ܢܛܘܿܪ ܨܦܵܝܝܼ ܠܗ̇ܝ ܗܲܝܡܲܢܬܵ‌ܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܼܲܢ. 15 ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܬ ܕܩܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܝܼ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܓܵܘ ܐܵܣܝܼܵܐ، ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܦܹܘܓܹܠܘܿܣ ܘܗܲܪܡܵܓܹܢܝܼܣ. 16 ܡܵܪܲܢ ܡܲܚܙܹܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܵܢܹܣܝܼܦܵܪܘܿܣ، ܣܵܒܵܒ ܩܵܡ ܡܲܢܝܸܚ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ، ܘܠܵܐ ܢܟ݂ܝܼܦ ܠܹܗ ܒܫܸܫܠܵܬ‌ܝܼ̈، 17 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܪܗܘܿܡܹܐ، ܒܚܲܦܵܛܘܼܬܵ‌ܐ ܛܥܹܐ ܠܹܗ ܗܲܠܔ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ. 18 ܥܵܒܹܕ ܡܵܪܲܢ ܕܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ. ܘܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܟܡܵܐ ܗܘܼܝܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܓܵܘ ܐܵܦܸܣܘܿܣ.