ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܛܛܘܣ
1
ܫܠܡ̈ܐ
ܦܵܘܠܘܿܣ، ܪܹܓܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܫܠܝܼܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܩܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܩܵܐ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܕܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܥܲܠܔ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ، ܕܩܘܼܘܸܠܔ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ܠܹܗ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹܗ ܒܥܕܵܢܘܼܗ̇ ܒܝܲܕ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܝ ܕܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܣܘܼܦܝܼܬܵ‌ܐ ܒܝܼܝܼ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ، ܠܛܸܛܘܿܣ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ.
ܦܘܠܚܢܐ ܕܛܛܘܣ ܓܘ ܩܪܛܐ
ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܓܵܘ ܩܪܹܛܹܐ ܕܡܲܪܝܸܙܸܬ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ، ܘܕܡܲܩܸܡܸܬ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܒܟܠܔ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܩܝܼܕ ܠܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂. ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܕܠܵܐ ܠܵܘܡܵܐ، ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܠܵܘܡܵܐ ܕܐܵܣܘܿܛܘܼܬܵ‌ܐ ܝܲܢ ܕܥܵܨܝܘܼܬܵ‌ܐ. ܣܵܒܵܒ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܗܵܘܹܐ ܕܠܵܐ ܠܵܘܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܲܒ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܪܸܩܝܼܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܟܲܪܒܵܢܵܐ، ܘܠܵܐ ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ، ܠܵܐ ܚܸܡܬܵܢܵܐ، ܘܠܵܐ ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵ‌ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܡܲܫܪܝܼܵܢܵܐ ܕܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ، ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ ܕܛܵܒ݂ܵܬܹ̈‌ܐ، ܨܲܠܝܼܠܵܐ، ܙܲܕܝܼܩܵܐ، ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܘܙܲܒܛܸܢܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ، ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܫܪܵܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܸܦܬܵ‌ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܸܒܵܐ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܨܸܦܝܵܐ، ܘܡܲܢܟܸܣ ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܹ̈ܐ. 10 ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ، ܗܲܡܙܸܡܵܢܹ̈ܐ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ ܘܡܲܚܠܸܛܵܢܹ̈ܐ، ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ. 11 ܐܲܢܹܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܫܬܸܩܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܬܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܵܬܹ̈‌ܐ، ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܡܲܠܘܼܦܹܐ، ܐܸܠܵܐ ܩܵܐ ܩܢܵܝܬܵ‌ܐ ܫܸܚܬܵܢܬܵ‌ܐ. 12 ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܢܲܝ̈ ܩܪܹܛܹܐ ܗܲܡܵܫܵܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܝܢܵܐ، ܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ، ܘܒܵܠܘܿܥܵܢܹ̈ܐ ܡܲܟܣܸܠܵܢܹ̈ܐ.“ 13 ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܵܘܹܝܬ ܡܲܢܟ݂ܘܼܣܵܝ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܕܗܵܘܝܼ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، 14 ܘܠܵܐ ܡܲܨܝܸܬ‌ܝܼ ܠܗܲܩܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܠܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܲܦܟ̰ܸܠܝܼ ܠܫܪܵܪܵܐ. 15 ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܕܸܟ݂ܝܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܟ̰ܲܦܵܠܹ̈ܐ ܘܠܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܸܟ݂ܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟ̰ܲܦܵܠܔ ܝܼܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܝܗ‌ܝ ܘܐܸܢܝܲܬܵܝܗ‌ܝ. 16 ܟܹܐ ܡܵܘܕܝܼ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܟܹܐ ܣܵܪܒ݂ܝܼ ܠܹܗ. ܟ̰ܘܼܦܠܸܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܕܠܵܐ ܡܲܨܝܲܬܬܵ‌ܐ، ܘܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܟܠܔ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ.