ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ
1
ܡܘܕܥܢܘܬ‌ܐ
ܪܵܒܵܐ ܓ̰ܘܼܪܸܒ ܠܗܘܿܢ ܠܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܬܲܫܥܝܼܵܬܹ̈‌ܐ ܕܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܓܵܘܲܢ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܣܘܼܦܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܲܢ ܐܵܢܝܼ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܘܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܗܹܡܸܙܡܵܢ ܝܼܗܘܵܘ. ܣܵܒܵܒ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܨܘܼܚܨܹܐ ܠܝܼ ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ، ܘܚܘܼܦܸܛ ܠܝܼ ܕܟܵܬܒܹܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܪܹܐܙܵܐ، ܝܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܬܹܐܘܿܦܝܼܠܵܐ. ܕܝܵܕܥܹܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܘܼܟ݂ ܬܘܼܠܡܸܕܵܐ.
ܗܘܝܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ
ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܟܵܗܢܵܐ ܫܸܡܹܗ ܙܟܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܒ݂ܝܼܵܐ، ܘܒܲܟ݂ܬܹܗ ܡ̣ܢ ܒܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܐܲܗܪܘܿܢ، ܫܸܡܘܼܗ̇ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ. ܐ ܕܒܪܝܡܝܢ 24‏:10 ܬܸܪܘܵܝ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܥܩܲܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܬܸܪܘܵܝ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ ܒܫܸܢܹ̈ܐ. ܘܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܕ ܙܟܲܪܝܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܹܗ، ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܪܹܐܙܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܡܲܩܸܕ ܒܸܣܡܵܐ، ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. 10 ܘܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܒܲܕܲܪ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܲܩܲܕܬܵ‌ܐ ܕܒܸܣܡܵܐ.
11 ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܙܟܲܪܝܵܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܟܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ. 12 ܘܫܓ݂ܝܼܫ ܠܹܗ ܙܟܲܪܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܘܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 13 ܐܝܼܢܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ ܙܟܲܪܝܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܥܬܵ‌ܐ ܨܠܘܿܬܘܼܟ݂، ܘܒܲܟ݂ܬܘܼܟ݂ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܒܸܬ ܗܲܨܠܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܒܸܬ ܩܵܪܹܝܬ ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ. 14 ”ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܘܦܨܵܚܵܐ، ܘܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܬ ܚܵܕܝܼ ܒܡܵܘܠܵܕܹܗ. 15 ”ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܲܕܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܚܲܡܪܵܐ ܘܫܲܟ݂ܪܵܐ ܠܹܐ ܫܵܬܹ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܗܸܫ ܗ̇ܘ ܒܟܹܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܹܗ. ܡܢܝܢܐ 6‏:3 16 ”ܒܸܬ ܡܲܕܸܪ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܠܟܸܣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܗ‌ܝ. 17 ”ܘܒܸܬ ܚܵܕܹܪ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐܹܠܝܼܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܕܡܲܕܸܪ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܠܟܸܣ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܡܲܨܝܸܬ‌ܝܼ ܒܸܬ ܡܲܕܸܪܗܘܿܢ ܠܦܲܪܡܲܝܬܵ‌ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ، ܘܒܸܬ ܗܲܕܸܪ ܩܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ.“ ܡܠܐܟ݂ܝ 4‏:5‏-6 18 ܐܡܝܼܪܹܗ ܙܟܲܪܝܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܝܵܕܥܹܢ ܐܵܗܵܐ؟ ܐܵܢܵܐ ܣܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ، ܘܒܲܟ݂ܬ‌ܝܼ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܫܸܢܹ̈ܐ.“ 19 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܓܲܒ݂ܪܝܼܹܠܔ ܕܟܹܐ ܟܵܠܹܝܢ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܫܘܼܕܪܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܸܢ ܥܲܡܘܼܟ݂، ܘܡܲܫܚܸܕܸܢܘܼܟ݂ ܒܐܲܢܹܐ. 20 ”ܘܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܫܬܝܼܩܵܐ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬ ܗܲܡܙܸܡܸܬ ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܗܵܘܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܘܼܟ݂ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ̈، ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܬܘܼܡܸܡܹܐ ܒܥܕܵܢܵܝܗ‌ܝ.“
21 ܘܥܲܡܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܙܟܲܪܝܵܐ، ܘܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܕܥܘܼܪܩܸܠܔ ܠܹܗ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ. 22 ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܙܟܲܪܝܵܐ، ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܘܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܚܸܙܘܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܗ̇ܘ ܒܪܸܡܙܵܐ ܪܵܡܹܙ ܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܠܲܥܠܵܐ. 23 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܬܘܼܡܸܡ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹܗ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܗ. 24 ܘܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܛܝܼܢܵܗ̇ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܙܟܲܪܝܵܐ، ܘܛܘܼܫܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܘܼܗ̇ ܚܲܡܫܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ، ܘܐܵܡܪܵܐ ܗܘܵܐ: 25 ”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܒܝܼܝܼ ܡܵܪܝܵܐ، ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܝܼ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܵܘܡܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.“
ܡܠܐܟ݂ܐ ܓܒ݂ܪܝܠܔ ܡܫܚܘܕܐ ܠܡܪܬ‌ܝ ܡܪܝܡ
26 ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܘܼܕܪܵܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܓܲܒ݂ܪܝܼܹܠܔ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܓܠܝܼܠܵܐ، ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܫܸܡܘܼܗ̇ ܢܵܨܪܲܬ، 27 ܠܟܸܣ ܒܬܘܼܠܬܵ‌ܐ ܛܠܝܼܒܬܵ‌ܐ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܵܘܣܸܦ، ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܕܵܘܝܼܕ، ܘܫܸܡܵܐ ܕܒܬܘܼܠܬܵ‌ܐ ܡܲܪܝܲܡ. 28 ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܠܟܸܣܠܘܼܗ̇ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܫܠܵܡܵܐ ܠܵܟ݂ܝ ܡܠܝܼܬܵ‌ܐ ܫܵܦܵܩܲܬ، ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ܝ، ܝܵܐ ܒܪܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ.“ 29 ܗ̇ܝ ܫܓ݂ܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܚܵܫܒ݂ܵܐ ܗܘܵܐ ܕܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܠܵܡܵܐ. 30 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܲܬ‌ܝ ܡܲܪܝܲܡ، ܣܵܒܵܒ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܵܟ݂ܝ ܫܵܦܵܩܲܬ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ. 31 ”ܗܵܐ ܒܸܬ ܒܵܛܢܲܬ‌ܝ، ܘܒܸܬ ܗܲܨܠܲܬ‌ܝ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܒܸܬ ܩܵܪܝܲܬ‌ܝ ܫܸܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ. 32 ”ܘܗ̇ܘ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ، ܘܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠܔ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ، 33 ”ܘܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ، ܘܠܡܲܠܟܘܼܬܹܗ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܬܝܵܡܵܐ.“ ܐܫܥܝܐ 9‏:7 34 ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ ܠܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܟܲܕ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܹܐ ܝܘܵܢ ܝܕܝܼܥܬܵ‌ܐ؟“ 35 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܥܲܠܵܟ݂ܝ، ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܒܸܬ ܫܵܪܹܐ ܥܲܠܵܟ݂ܝ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗ̇ܘ ܕܦܵܐܹܫ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ܝ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ. 36 ”ܘܗܵܐ ܐܘܼܦ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܚܸܙܡܵܟ݂ܝ ܒܛܝܼܢܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܪܘܿܢܵܐ ܒܣܲܝܒܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܐܵܗܵܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܫܬܵ‌ܐ ܝܠܹܗ ܠܗ̇ܝ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܥܩܲܪܬܵ‌ܐ. 37 ”ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܣܩܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ.“ ܒܪܝܬ‌ܐ 18‏:14 38 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܚܸܕܲܡܬܵ‌ܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܫܒ݂ܘܿܩ ܗܵܘܹܐ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼܟ݂.“ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܘܼܗ̇.
ܡܪܝܡ ܒܐܙܠܐ ܠܟܣ ܐܠܝܫܒ݂ܥ
39 ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܩܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܠܛܘܼܪܵܐ، ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܝܼܗܘܼܕ. 40 ܘܥܒ݂ܝܼܪܵܗ̇ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܙܟܲܪܝܵܐ، ܘܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܠܵܡܵܐ ܠܐܹܠܝܼܫܒܲܥ. 41 ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܫܠܵܡܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ، ܓ̰ܘܝܼܓ̰ ܠܹܗ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܒܟܹܪ݇ܣܘܼܗ̇، ܘܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܡܠܝܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ. 42 ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܵܗ̇ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܠܡܲܪܝܲܡ: ”ܒܪܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܘܲܬ‌ܝ ܓܵܘ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܪܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܕܟܹܪ݇ܣܵܟ݂ܝ. 43 ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ، ܕܝܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܼ ܐܵܬܝܵܐ ܠܟܸܣܠܝܼ؟ 44 ”ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܩܵܠܵܟ݂ܝ، ܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܓ̰ܘܝܼܓ̰ ܠܹܗ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܒܟܹܪ݇ܣܝܼ. 45 ”ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܼܡܸܢܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܬܲܡܸܡ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܘܼܗ̇.“
ܡܪܝܡ ܫܒܘܚܐ ܠܡܪܝܐ
46 ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ:
”ܫܲܒܘܼܚܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܢܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ،
47 ܘܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܘܼܚܝܼ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܝܼ،
48 ”ܣܵܒܵܒ ܕܚܝܼܪܹܗ ܒܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܸܕܲܡܬܹܗ، ܘܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܒܸܬ ܩܵܪܝܼ ܠܝܼ ܒܪܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ،
49 ”ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܸܡܹܗ،
50 ”ܪ̈ܲܚܡܘܼܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܕܵܘܪܵܐ ܠܕܵܘܪܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠܔ ܐܵܢܝܼ ܕܙܵܕܥܝܼ ܡܸܢܹܗ.
51 ”ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܓܲܒܵܪܘܼܬܵ‌ܐ ܒܕܪܲܥܢܹܗ، ܘܒܘܼܪܒܸܙ ܠܹܗ ܠܫܲܒ݂ܗܸܪ̈ܵܢܹܐ ܒܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܝܗ‌ܝ.
52 ”ܡܘܼܢܦܸܠܔ ܠܹܗ ܠܓܲܒܵܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪ̈ܣܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܘܼܪܸܡ ܠܹܗ ܠܡܲܟܝܼܟܹ̈ܐ. ܐܝܘܒ݂ 12‏:19
53 ”ܡܘܼܣܒܸܥ ܠܹܗ ܠܟܦܝܼܢܹ̈ܐ ܒܛܵܒ݂ܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܥܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܣܦܝܼܩܹܐ.
54 ”ܗܘܼܝܸܪܹܗ ܠܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܪܹܓܹܗ ܟܲܕ ܕܟ݂ܝܼܪܹܗ ܪ̈ܲܚܡܘܼܗ‌ܝ،
55 ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡ ܒܵܒܵܘܵܬܲܢ̈، ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܥܲܡ ܒܢܘܿܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܥܵܠܲܡ.“ ܒܪܝܬ‌ܐ 17‏:7؛ ܐ ܫܡܘܐܝܠܔ 2‏:1‏-10 56 ܘܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ ܠܟܸܣ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܐܲܝܟ݂ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ، ܘܕܝܼܪܵܗ̇ ܠܒܲܝܬܘܼܗ̇.
ܡܘܠܕܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ
57 ܘܡܛܹܐ ܠܹܗ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܗܲܨܠܵܐ ܗܘܵܐ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ، ܘܝܠܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܒܪܘܿܢܵܐ. 58 ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼ̈ܗ̇ ܘܚܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ̇ ܕܡܘܼܙܝܸܕ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠܘܼܗ̇، ܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܘܼܗ̇. 59 ܘܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܡܵܢܝܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܸܓܙܵܪܵܐ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ، ܘܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܠܹܗ ܫܸܡܹܗ ܙܟܲܪܝܵܐ، ܒܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗ‌ܝ. ܟܗ̈ܢܐ 12‏:3 60 ܐܝܼܢܵܐ ܝܸܡܹܗ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܵܗ̇ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ.“ 61 ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܠܲܝܬ ܐܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܚܸܙܡܵܢܵܟ݂ܝ̈ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ.“ 62 ܘܪܡܝܼܙ ܠܗܘܿܢ ܠܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܕܡܲܕܸܥ ܗܘܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ. 63 ܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܠܘܼܚܵܐ، ܘܟܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܹܗ.“ ܘܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ. 64 ܘܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܦܘܼܡܹܗ ܘܫܪܹܐ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܹܗ ܘܫܘܼܒܸܚ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 65 ܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܘܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܗܘܼܡܙܸܡܹܐ ܒܟܠܹܗ ܛܘܼܪܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕ. 66 ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܫܵܡܥܝܼ ܗܘܵܘ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܒܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܵܗܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ؟“ ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܕܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܝܗܘܵܐ.
ܢܒ݂ܝܘܬ‌ܐ ܕܙܟ݂ܪܝܐ
67 ܘܙܟܲܪܝܵܐ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܘܢܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ:
68 ”ܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܕܣܘܼܚܒܸܪܹܗ ܠܥܲܡܹܗ، ܘܗܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.
69 ܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ، ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܪܹܓܹܗ،
70 ܐܲܝܟ݂ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܢܒ݂ܝܼܘܼ̈ܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ،
71 ܕܦܲܪܸܩ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܕܸܫ̃ܡܸܢܲܢ̈، ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܣܵܢܝܵܢܲܢ̈.
72 ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠܔ ܒܵܒܵܘܵܬܲܢ̈، ܘܕܟ݂ܝܼܪܹܗ ܠܘܲܥܕܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ.
73 ܘܕܟ݂ܝܼܪܹܗ ܠܡܵܘܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܡܹܐ ܠܹܗ ܠܒܵܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ،
74 ܕܒܸܬ ܦܲܨܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܕܸܫ̃ܡܸܢܲܢ̈، ܘܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܹܗ ܕܠܵܐ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ،
75 ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵ‌ܐ ܘܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܚܵܕܪܲܚ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܵܘܡܵܢܲܢ̈.
76 ܘܐܲܢ݇ܬ ܝܵܠܵܕ݇ܐ، ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܬ ܩܸܪܝܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܬ ܚܵܕܪܹܬ ܩܲܕܡ ܡܵܪܝܵܐ، ܘܗܲܕܪܸܬ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܘܼܗ‌ܝ. ܡܠܐܟ݂ܝ 3‏:1
77 ܕܝܵܗܒܹܬ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܒܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ،
78 ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܚܢܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ، ܕܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܫܵܪܹܐ ܥܲܠܲܢ ܙܪܵܩܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ،
79 ܠܒܲܗܪܘܼܢܹܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܒܚܸܫܟܵܐ ܘܒܛܸܠܵܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡܵܘܬܵ‌ܐ، ܠܡܗܲܕܘܼܝܹܐ ܐܲܩܠܵܬܲܢ̈ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܠܵܡܵܐ.“ ܐܫܥܝܐ 9‏:2
80 ܘܓܘܼܪܘܸܣ ܠܹܗ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܘܚܘܼܠܸܢܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ. ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܚܙܲܝܬܹܗ ܠܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ.

1:5 ܐ ܕܒܪܝܡܝܢ 24‏:10

1:15 ܡܢܝܢܐ 6‏:3

1:17 ܡܠܐܟ݂ܝ 4‏:5‏-6

1:33 ܐܫܥܝܐ 9‏:7

1:37 ܒܪܝܬ‌ܐ 18‏:14

1:52 ܐܝܘܒ݂ 12‏:19

1:55 ܒܪܝܬ‌ܐ 17‏:7؛ ܐ ܫܡܘܐܝܠܔ 2‏:1‏-10

1:59 ܟܗ̈ܢܐ 12‏:3

1:76 ܡܠܐܟ݂ܝ 3‏:1

1:79 ܐܫܥܝܐ 9‏:2