2
Utonpa ton, ɨpiya'nokon uye'taine' a'tai, eke pe rɨ ika'nɨ pe rɨ, pu'kena' pe rɨ Papa ekareei ekamai' uyepʉ pʉn. Ɨ'rɨ i'tunin pe pʉra rɨ e'kupʉ'pʉ, ɨpiyau'nokon esii'ma, Sises Kʉrai pokapɨtʉ'pʉ rɨken kurusu' pona. Ɨ'sɨ'mʉra rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ enari'ke' pe rɨ e'tɨtɨtɨ'kai'ma rɨ uyee'pʉ ɨpiya'nokon. Inkupʉ'pʉ 18:9 Uyekareei mɨrɨ awonsi'kɨ ekamato' uya esi'pʉ mɨrɨ eke pe ika'nɨ pe pʉra rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ apurɨnin pe ɨku'nin kon pe pʉra rɨ, e'tane Iya'kwarʉ meruntɨrʉ rɨ nin usenpoika'pʉ, anapurɨnʉ esi namai' ka'pon pu'ketʉ pɨ' rɨ, e'tane Papa meruntɨrʉ pɨ'.
Pu'ketʉ Wannɨ Iya'kwarʉ Winon
Mɨrɨ rɨ nin si e'tane, ipu'ketʉ ekareei ekama iyakʉ'pʉsa' kon koro'tau, serɨ a'taino kon pu'ketʉ pen, mɨrɨ pe pʉra serɨ a'taino kon epuru ton* serɨ a'taino kon epuru ton, ɨri ton a'kwarʉ meruntɨrʉ ton pata po ne'tʉrawasomayai'ne' pɨ', ta iya pe iyesi. pu'ketʉ pen, ipʉra enan pɨ' na'ne' nan. Usauro'nɨ'nokon serɨ ama'aino Papa pu'ketʉ pɨ', ipu'ketʉ tonan tau iye'sa' rʉ'pʉ, uiwano' kon a'kwa pe Papa nʉkupʉ'pʉ pata epiya'tɨ rawɨrɨ rɨ. Serɨ a'taino kon epuru ton uya ito'ka'nʉkʉ pen nɨ, to' uya ito'ka'nʉkʉ yau, to' a'kwa Epuru pokapɨtʉi'no pen kurusu' pona. Mɨrɨ rɨ nin si e'tane, iye'menukasa' na'ne' kasa:
“En nene'pʉ pen nɨ,
pana neta'pʉ pen nɨ,
usenuminkan nɨto' ipɨ' pen nɨ,
Papa nʉkoneka'pʉ kamoro ti'nʉnkanin nan iwano' pe rɨ esi,” Aisaya 64:4
tasa' iya. 10 E'tane si Papa uya enpoikasa' uyena'nokon ta'kwarʉ winɨ.
Iya'kwarʉ esi tanporon nɨ warinpanin, i'nawon ton kuru rɨ Papa eseru pe te'sen ton. 11 Ɨnʉ' ken ka'pon nai ka'pon usenuminkato' i'tunin, iya'kwarʉ rɨ nin tɨ iyawon nɨ? Mɨrɨ kasa rɨ, ɨnʉ' uya Papa usenuminkato' i'tu pʉra rɨ iyesi, Papa A'kwarʉ uya rɨ nin i'tu. 12 Non a'kwarʉ eposa' uya'nokon pʉra iyesi, e'tane iya'kwarʉ Papa winɨpaino, ito'ka'nʉ'to' kon pe Papa uya urepa'pʉ kon ike. 13 Serɨ pɨ' si usauro'nɨ'nokon, ka'pon pu'ketʉ ke, isenupasa' kon maimu ke pen, e'tane main, Iya'kwarʉ uya enupan nɨsa' yai, iya'kwarʉ yawon i'napairon ekama pɨ' iya'kwarʉ maimu yau. iya'kwarʉ yawon i'napairon ekama pɨ' iya'kwarʉ maimu yau; mɨrɨ pe pʉra, i'nairon iya'kwarʉ pe e'nɨto' pɨ' iya'kwarʉ pe te'sen enupa. 14 Iya'kwarʉ yawon pen ka'pon uya Papa A'kwarʉ winɨ teposen eporo pʉra rɨ iyesi, apʉne pʉra iya'kwarʉ pʉra rɨ iyesi ipona, mɨrɨ ton to'ka'nʉkʉ iya pʉra rɨ iyesi, apʉne pʉra Iya'kwarʉ yau rɨken ti'tusen pe iyesi. 15 Papa A'kwarʉ yen pe te'sen ka'pon uya rɨ tanporon nɨ aimenka, e'tane ɨnʉ' uya nin iteseru aimenkato' pe pʉra iyesi:
16 “Ɨnʉ' uya Itepuru usenuminkato' i'tu,
enupato' pe tʉuya?”§ Aisaya 40:13
ta iya. Urɨ'nokon nin man tɨ Kʉrai usenuminkato' esa' pe.

2:3 Inkupʉ'pʉ 18:9

*2:6 serɨ a'taino kon epuru ton, ɨri ton a'kwarʉ meruntɨrʉ ton pata po ne'tʉrawasomayai'ne' pɨ', ta iya pe iyesi.

2:9 Aisaya 64:4

2:13 iya'kwarʉ yawon i'napairon ekama pɨ' iya'kwarʉ maimu yau; mɨrɨ pe pʉra, i'nairon iya'kwarʉ pe e'nɨto' pɨ' iya'kwarʉ pe te'sen enupa.

§2:16 Aisaya 40:13