Wapiyaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ
Koren Pon Kon
Ena'
Ekamanin
Wapiyaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ Koren Pon Kon Ena' e'menuka'pʉ ekamʉra Kʉri'san amʉ' uko'manto' mɨrɨ awonsi'kɨ to' napurɨnʉ esi konekanin pe so'si Paarʉ nʉsara'tɨ'pʉ Koren po. Mɨrɨ a'tai, Koren esi'pʉ eke kuru mɨ awɨron kon enawon Kiri' pata, Roman amʉ' e'to' itesa' pe awonsi'kɨ A'kaya pon. Tʉpʉrataai epoto' iya pɨkɨrɨ ti'tusen pe iyesi'pʉ, iko'mamʉ eseru rɨ, eke rɨ mɨ yawɨron nɨ iyekumato', mɨrɨ awonsi'kɨ tu'kan nɨ itekare yau iyesi eseru.
Itekare ekamase enno'sa' usewankamato' eke pe esi, te'ta'nʉ'se mɨrɨ awonsi'kɨ so'si tawon kon ekumato' pɨ' isewankamato', mɨrɨ awonsi'kɨ asa'kɨrɨ e'nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ emari'man nɨto', ewan wannɨ uya i'tuto', so'si eseru, Wakʉ A'kwarʉ nʉtʉrʉnʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ eri'nɨ tʉpo e'mʉ'sa'kan nɨto'. I'nawonsi'kɨ enei'ma enpoika iya wakʉ itekare usauro'to' serɨ ton pɨ'.
Isa'ta 13 airɨ usi'nʉnkan nɨto' tʉrʉ pɨ' na'ne' wakʉ ye' kuru Papa nʉtʉrʉnʉ tʉmunkɨ amʉ' ena', esi kuru rɨ eke pe kuru ti'tusen kareta yawon.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1:1-9)
E'ta'nʉ'nɨ pɨ' e'nɨ pɨ' so'si tau rɨ (1:10—4:21)
Ekuman, munkɨ pokon pe uko'man nɨto' (5:1—7:40)
Kʉri'san amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Papa i'tunin nan pen (8:1—11:1)
So'si uko'manto' mɨrɨ awonsi'kɨ apurɨpɨ'to' (11:2—14:40)
Kʉrai e'mʉ'sa'ka'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ apurɨnin nan (15:1-58)
Kʉri'san amʉ' Isutiya pon kon ena' tʉtʉsen (16:1-4)
Itiwano' ton nɨ nin mɨrɨ awonsi'kɨ iu'matʉ (16:5-24)
1
Paarʉ, esa'sa' Sises Kʉrai nennokonʉ pe, Papa eseru winɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ utonpa kon Sostenes winɨpaino, Papa so'sii, Koren pon enakan, kamoro Kʉrai Sises winɨ iyekonekasa' kon wakʉ pe te'ton kon pe, kamoro mɨ awɨrɨ na'ne' nan amʉtʉ pe esii'ma Sises Kʉrai, uyepuru kon esakʉ pɨ' na'ne' nan, to' epuru mɨrɨ awonsi'kɨ uyepuru kon nɨ nɨrɨ: Inkupʉ'pʉ 18:1 Wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra ɨwe'to' kon Papa, ukʉipʉnʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai winon nesii ɨyenau'nokon.
Tenki Tato'
Tɨwɨrɨ rɨ Papa pɨ' tenki tawon urɨ ɨpɨ'nokon, apʉne pʉra wakʉ nonkasa' iya pɨ' ɨpona'nokon, Sises Kʉrai awɨrɨ. Apʉne pʉra kʉrɨ rɨ awɨrɨ eke pe rɨ eposa' auya'nokon tanporon yau rɨ—ausauro'to' kon yau, i'tunin pe ɨwe'to' kon yau— apʉne pʉra Sises Kʉrai ekamato' ina uya esi'pʉ meruntɨ pe ayau'nokon. Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ɨ'rɨ rɨ Iya'kwarʉ uya ɨyemeporʉ'tɨto' kon temeporʉ ke pʉra ɨwesi kon pen nɨ ɨnenpai kuru ɨyenurikʉ kon koro'tau Sises Kʉrai usenpoika. Pana' pe rɨ ɨyenkurunpa kon Uyepuru kon Sises Kʉrai uya mɨrɨ iu'matʉ pona rɨ, imakooi pʉra ɨwesi kon pa tʉweyu a'tai. Papa, tʉmu, Sises Kʉrai pokon pe ɨwesi kon pa ɨkɨ'manin nʉ'pʉ kon esi, tʉusaurokʉ'pʉ awɨron pe.
So'si Tau E'ta'nʉ'pɨ' Nɨ
10 Ɨyekama'po uya 'nokon kuru rɨ, utonpa ton, Uyepuru kon Sises Kʉrai ese' yau, ɨsi'kaisa rɨ ɨyeseru kon e'to' pe, ɨye'ta'nʉ'pɨtʉ kon namai', wakʉ pe kuru rɨ auta'sisa' kon ɨsipona e'to' pe aya'kwarʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ ɨusenuminkato' kon yau. 11 Utonpa ton, Kʉroi tonpa ton uya upana'tɨsa' man ɨsipɨ' ɨwe'pɨ'to' kon pɨ' ɨsiwano' pe. 12 Se pɨ' sa'ne ta uya: Tʉron nɨ uya, “Paarʉ a'kɨron nin urɨ;” tʉron nɨ, “A'poros a'kɨron nin urɨ;” tʉron nɨ, “Ke'pas* Ke'pas (Arami' maimu yau), mɨrɨ pe pʉra Pi'ta (Kiri' maimu yau), asa'rɨ rɨ marɨ esi tɨ' ta e'kwa pe. a'kɨron nin urɨ;” tʉron nɨ nɨrɨ kanan, “Kʉrai a'kɨron nin urɨ,” ta pɨ'. Inkupʉ'pʉ 18:24
13 Kʉrai pe' e'ta'nʉ'sa'? Paarʉ pe' pokapɨtʉ'pʉ kurusu' pona ɨiwano' kon pe? Ɨyepa'taisima'pʉ kon pe' Paarʉ ese' ya'? 14 Epori'mayai' apa'taisimasa' uya 'nokon pʉra iyesi pɨ', Kʉrispos mɨrɨ awonsi'kɨ Kayas rɨken, Inkupʉ'pʉ 18:8; 19:29; Ron 16:23 15 ɨnʉ' uya rɨ nin si uyese' yau tepa'taisimasa' ta pʉra iyesi mɨrɨ. 16 (Ewai', Sitipanas pokon nɨ nɨrɨ kenʉ' pa'taisima'pʉ uya man; tʉron kon nin si pa'taisima'pʉ uya pʉra kuru man uyenu yau.) 1 Koren 16:15 17 Kʉrai uya sa'ne pa'taisiman nɨse'na uyenno'sa' pʉra iyesi, e'tane wakʉ itekare ekamai'—ka'pon pu'ketʉ maimu yai pʉra, Kʉrai kurusukuui e'meruntɨrʉʉi'ka namai'.
Kʉrai, Papa Pu'ketʉʉi Mɨrɨ Awonsi'kɨ Imeruntɨrʉ
18 Apʉne pʉra kurusu' ekareei esi se pe rɨ kamoro tʉuma'tasan pona, e'tane urɨ'nokon iyepika'tɨsa' kon pona Papa meruntɨrʉ pe iyesi. 19 Apʉne pʉra iye'menukasa':
“Pu'kena' ton pu'ketʉ ma'tanʉkʉ uya mɨrɨ;
emiya'poke' ton emeporʉ eno'ma uya mɨrɨ,” Aisaya 29:14
tasa' iya.
20 Nai airɨ ken si pu'kena' nai? Nai airɨ ken si isenupasa' nai? Nai airɨ ken si serɨ a'taino kon pata eseru pɨ' tʉusauro'san nai? Papa uya pe' se pe te'sen konekasa' pʉra nai pata pu'ketʉ pe? Isopu 12:17; Aisaya 19:12; 33:18; 44:25 21 Apʉne pʉra Papa pu'ketʉ yau, pata uya tʉpu'ketʉ yau i'tusa' pʉra iyesi, Papa epori'ma'pʉ se pe te'sen itekare ina nekamanʉ poro kamoro apurɨnin nan epika'tɨto' pe. 22 Esuwerʉ amʉ' esi i'tuto' ipɨkɨrɨ e'kupʉ ɨnenpai, Kiri' amʉ' esi ipu'ketʉ ɨnenpai, 23 e'tane Kʉrai pokapɨtʉ'pʉ kurusu' pona ekama ina uya: Esuwerʉ amʉ' e'pi'popɨ'to' ipona, iya'kwarʉ pʉra Esuwerʉ amʉ' pen pona te'sen, 24 e'tane kamoro Papa nʉkɨ'ma'san, asa'rɨ rɨ Esuwerʉ amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Kiri' amʉ' pona, Kʉrai esi Papa meruntɨrʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Papa pu'ketʉ pe. 25 Papa e'to' iya'kwarʉ pʉra esi ka'pon pu'ketʉʉi entai ipu'ketʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ Papa e'to' ɨ'sɨ'mʉra esi pana' pe ka'pon meruntɨrʉ entai.
26 Utonpa ton, ɨsenuminkatɨ' ɨkɨ'ma kon a'tai ɨwesi'pʉ kon nʉ'pʉ pɨ'. Tu'ke pʉra rɨ ɨwesi'pʉ kon pu'kena' pe ka'pon eseru yau, eke ton pe, eke ton mʉre pe iyentusa' kon pe. 27 E'tane Papa uya iya'kwarʉ pʉra te'san non po anʉnsa' ta'kwarʉkena' nan piyɨ'nʉ'nin pe, Papa uya ɨ'sɨ'mʉnon anʉnsa' pana'pa' nan piyɨ'nʉ'nin pe. 28 Non enu yawon pen nɨ anʉnsa' iya mɨrɨ awonsi'kɨ eno'masa' rɨ, ipʉn nɨ, moro te'sen ma'tanʉ'to' pe tʉuya, 29 ɨnʉ' rɨ utapurɨ namai' tʉrau. 30 Kʉrɨ rɨ uriya' Kʉrai Sises yau ɨwesi kon mɨrɨ, iyekonekasa' rʉ'pʉ upu'ketʉ kon pe Papa winon pe—iyawɨron pe, wakʉ mɨrɨ awonsi'kɨ uye'manin kon pe. 31 Mɨrɨ wenai, iye'menukasa' na'ne' kasa: “Tɨwɨ atapurɨpaino nʉtapurɨi Itepuru yau,” Iseremaya 9:24 tasa'.

1:2 Inkupʉ'pʉ 18:1

*1:12 Ke'pas (Arami' maimu yau), mɨrɨ pe pʉra Pi'ta (Kiri' maimu yau), asa'rɨ rɨ marɨ esi tɨ' ta e'kwa pe.

1:12 Inkupʉ'pʉ 18:24

1:14 Inkupʉ'pʉ 18:8; 19:29; Ron 16:23

1:16 1 Koren 16:15

1:19 Aisaya 29:14

1:20 Isopu 12:17; Aisaya 19:12; 33:18; 44:25

1:31 Iseremaya 9:24