16
Tʉmɨrɨ Pe Rɨ Nin Si Miyarɨ Tato' Iya
Ɨpɨ'nokon ina parusi Pepi ekama uya, so'si Senkʉre yawon poitorʉ pe te'sen.* poitorʉ; mɨrɨ pe pʉra, uri'san so'si epuru pika'tɨnin Ɨyekama'po uya 'nokon Itepuru awɨrɨ anʉmʉ kon pa wakʉ ton anʉnto' eseru yau mɨrɨ awonsi'kɨ ɨ'rɨ rɨ i'se iye'to' ɨwinɨpaino kon ke ipika'tɨtɨ', apʉne pʉra eke pe rɨ tu'kan kon nɨ ka'pon amʉ' pika'tɨnin kʉrɨ rɨ, urɨ rɨ to' tonpa pe.
Miyarɨ ka'tɨ' Pʉre'sira Kiri' maimu uya Pʉresʉ'ka ta. mɨrɨ awonsi'kɨ A'kira pɨ', e'tʉrawasoma Kʉrai Sises yau tonpa ton pɨ'. Inkupʉ'pʉ 18:2 Tʉuma'tato' kon annau rɨ upika'tɨ'pʉ to' uya. Urɨ rɨken pen e'tane tanporon nɨ so'si ton Esuwerʉ amʉ' pen iwano' ton esi pori' pe to' pɨ'.
Miyarɨ ka'tɨ' rɨ marɨ so'si to' iwʉ' tau tamʉrasan pɨ'.
Miyarɨ ka'tɨ' utonpa rʉ'kwɨ Epene'tos pɨ', wapiya kuru iyera'tɨsa' rʉ'pʉ Kʉrai winɨkʉi' Eisa nono po.
Miyarɨ ka'tɨ' Meri pɨ', sa'man pe kuru ɨiwano' kon pe iye'tʉrawasomasa' rʉ'pʉ.
Miyarɨ ka'tɨ' Antʉroni'kas mɨrɨ awonsi'kɨ Isuniyas, Isuniyas; mɨrɨ pe pʉra Isuniya; mɨrɨ pe pʉra Isuriya —uri'san pe iyesi'pʉ ta e'kwa pe. utonpa ton, upokon pe pariki'si tau iye'sa' kon. Eke ton pe kuru itekare ekamai' enno'sa' kon koro'tau te'san kamoro, mɨrɨ awonsi'kɨ urawɨrɨ Kʉrai yau to' esi'pʉ.
Miyarɨ ka'tɨ' Anpʉriya'tas pɨ', Itepuru yau uni'nʉnkanʉ.
Miyarɨ ka'tɨ' Orʉpanos pɨ', Kʉrai yau e'tʉrawasoman tonpa, mɨrɨ awonsi'kɨ utonpa rʉ'kwɨ Sʉ'ta'kes.
10 Miyarɨ ka'tɨ' A'peres pɨ', wakʉ ye' pe Kʉrai yau i'tusa'.
Miyarɨ ka'tɨ' Arestoporos tonpa ton pɨ'.
11 Miyarɨ ka'tɨ' utonpa, Esuwerʉ pe te'sen Eratiyan pɨ'.
Miyarɨ ka'tɨ' Narʉsisas amʉtʉ pe te'san pɨ', Itepuru yawon kon.
12 Miyarɨ ka'tɨ' Tʉrai'pina mɨrɨ awonsi'kɨ Tʉrai'posa pɨ', kamoro uri'sami'si amʉ' sa'man pe rɨ te'tʉrawasomasan Itepuru apiyo' pe.
Miyarɨ ka'tɨ' utonpa rʉ'kwɨ Pɨrʉses pɨ', kʉrɨ rɨ kanan uri'san sa'man pe kuru rɨ iye'tʉrawasomasa' Itepuru apiyo' pe.
13 Miyarɨ ka'tɨ' Ru'pos pɨ', anʉnsa' Itepuru iwano' pe, mɨrɨ awonsi'kɨ isan, usan pe rɨ kanan iye'sa' rʉ'pʉ. Ma' 15:21
14 Miyarɨ ka'tɨ' Asenkʉri'tas, Pʉrekon, Ɨrʉmes, Pa'tʉropas, Ɨrʉmas mɨrɨ awonsi'kɨ tonpa ton amʉ', to' piyau na'ne' nan pɨ'.
15 Miyarɨ ka'tɨ' Pirorokas, Isuriya, Nereyas mɨrɨ awonsi'kɨ iparusi, mɨrɨ awonsi'kɨ Orenpas mɨrɨ awonsi'kɨ tanporo wakʉ ton to' piyau na'ne' nan.
16 Miyarɨ ka'tɨ' ɨsipokon pe wakʉ eseru yau auta'su'ka kon pe.
Tanporon Kʉrai so'sii ton miyarɨ nɨkayan.
17 Ɨyekama'po uya 'nokon kuru, utonpa ton, kamo e'ta'nʉ'nɨ emapu'tɨnin nan enei'ma ɨwesi kon pa mɨrɨ awonsi'kɨ ɨye'mata'nokon awa'kʉ'nin kon tʉnin nan. To' nʉkupʉnʉ esi ɨusenupa'pʉ kon ipɨ' kasa pʉra rɨ. To' piyau ke'tʉu. 18 Apʉne pʉra pʉsamoro rupɨ esi uyepuru kon Kʉrai apiyo' pe pʉra, e'tane tiwano' kon nɨ. Wakʉ pe kuru rɨ tʉusaurokʉ kon ke, mɨrɨ awonsi'kɨ ennakan nɨto' ike ke entu'ma' rɨ te'san ka'pon amʉ' enku'tɨ to' uya. 19 Tanporon kon uya rɨ main awɨrɨ ɨwe'to' kon etasa' man, mɨrɨ wenai ipan pe rɨ pori' pe e'ai' ɨpɨ'nokon; e'tane wakʉ pe te'sen ti'tui' ɨwesi kon i'se e'ai', mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri ku'nin nan ye' pe pʉra.
20 Papa usewankaman nɨto' pʉn nɨ uya Se'tan§ Se'tan—Makoi ese' isakon, Papa eseru ewaruma'tɨnin ta e'kwa pe. amo'korokʉ mɨrɨ a'ta kon o'no.
Uyepuru kon Sises uya wakʉ nonkasa' nesii ɨpiyau'nokon.* Tʉron nɨ ton imenukasa' ton uya serɨ airon nonkasa'.
21 Temu'ti, e'tʉrawasoma tonpa man miyarɨ ta pɨ' ɨpɨ'nokon, Rusiyas rɨ, Ise'sʉn mɨrɨ awonsi'kɨ So'sipa'tɨrʉ, utonpa ton. Inkupʉ'pʉ 16:1
22 Urɨ, Tɨrʉ'tiyas, kareta menukanin nʉ'pʉ, miyarɨ nɨkayan ɨpɨ'nokon Itepuru yau.
23 Kayas, tewakiri kon pe urɨ mɨrɨ awonsi'kɨ tanporo rɨ so'si na'ne' serɨ yau itiwʉ' tau te'san miyarɨ nɨkayan ɨpɨ'nokon.
Erastas, eke pata pʉrataai esa' pe te'sen, mɨrɨ awonsi'kɨ utonpa kon Kuwarʉ'tas miyarɨ nɨkayan ɨpɨ'nokon. Tʉron nɨ imenukasa' ton uya v. 24 ke iponantɨsa' se kasa: 24 Tɨwɨ uyepuru kon Sises Kʉrai uya wakʉ nonkasa' na'ne' nesii tanporo ɨpiyau'nokon, Amen ta.
25 Apurɨpɨ'to' tʉpai'nokon Papa ena'! Pana' pe ɨye'mʉ'sa'ka kon apurɨ auya'nokon yau kupʉ iya, wakʉ itekare sekamayai'ne' kasa rɨ, itekare Sises Kʉrai pɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ ama'aino i'nairon onansa' rʉ'pʉ pena rɨ usenpoikasa' na'ne' kasa rɨ. 26 E'tane nin si isenpoikasa' pu'kena' amʉ' nʉmenuka'pʉ awɨrɨ Papa tɨwɨ rɨ tʉuko'mansen uya apiyontɨn awɨrɨ, tanporo tʉpataron kon uya tapurɨto' pe mɨrɨ awonsi'kɨ tʉmaimu awɨrɨ to' e'to' pe. 27 Papa rɨken ta'kwarʉ kenan iwano' pe eke pe iku'to' nesii tɨwɨrɨ rɨ Sises Kʉrai poro! Amen.

*16:1 poitorʉ; mɨrɨ pe pʉra, uri'san so'si epuru pika'tɨnin

16:3 Kiri' maimu uya Pʉresʉ'ka ta.

16:3 Inkupʉ'pʉ 18:2

16:7 Isuniyas; mɨrɨ pe pʉra Isuniya; mɨrɨ pe pʉra Isuriya —uri'san pe iyesi'pʉ ta e'kwa pe.

16:13 Ma' 15:21

§16:20 Se'tan—Makoi ese' isakon, Papa eseru ewaruma'tɨnin ta e'kwa pe.

*16:20 Tʉron nɨ ton imenukasa' ton uya serɨ airon nonkasa'.

16:21 Inkupʉ'pʉ 16:1

16:23 Tʉron nɨ imenukasa' ton uya v. 24 ke iponantɨsa' se kasa: 24 Tɨwɨ uyepuru kon Sises Kʉrai uya wakʉ nonkasa' na'ne' nesii tanporo ɨpiyau'nokon, Amen ta.