5
Itepuru Uyepʉ E'ma Ta' Ekonekan
Serɨ si, ina tonpa ton, iweyu ton mɨrɨ awonsi'kɨ iwekusi ton pɨ' ɨmenukato' kon pʉra ina man, apʉne pʉra i'tu auya'nokon wakʉ pe, Itepuru weyu uye'to' oton ama' kasa ewarupɨ nau. Ma'siu 24:43; Ʉru' 12:39; 2 Pi'ta 3:10 Ka'pon amʉ' uya, “Ewankamanin pʉra man; ɨsɨ yau pʉra e'nɨ man,” ta koro'tau, to' uma'tato' uye'to' oton ite'kwanau pʉra rɨ, mono' e'tinka a'taino kasa, mɨrɨpan kon ainʉnto' oton pen.
E'tane ɨmɨrɨ'nokon, ina tonpa ton esi ewarupɨ nawon kon pe pʉra; mɨrɨ wenai, Itepuru Sises uyepʉ weyu uya ɨyewansiukato' oton kon pen ama' kasa. A'kwa munkɨ pe ɨwesi kon, wʉi munkɨ pe ɨwesi kon. Urɨ'nokon esi ewarupɨ nawon kon pe pʉra. Mɨrɨ wenai, tʉron kon kasa pʉra e'nɨpai'nokon iye'nʉnsa' kon pe na'ne' nan, e'tane tenu ke mɨrɨ awonsi'kɨ iwano' wannɨ pe tʉuse'se'tɨi' e'nɨpai'nokon. Apʉne pʉra kamoro te'nʉnsan, e'nʉmʉ ewarupɨ nau, mɨrɨ awonsi'kɨ kamoro te'taripasan, e'taripa ewarupɨ nau. E'tane wʉi enawon pe e'nɨ'nokon wenai, uiwano' kon pe tʉuse'se'tɨi' e'nɨpai'nokon, apurɨto', i'nʉnkato' ya' tenai' upʉropo kon wapu pe te'sen kasa, mɨrɨ awonsi'kɨ epika'tɨn tukai' e'ku'nɨto' uyarʉkooi kon pe te'sen kasa. Aisaya 59:17; E'pe'sas 6:13-17 Apʉne pʉra Papa uya uyanʉnsa' kon pen kota'man nɨto' kon pe tʉuya, e'tane epika'tɨn nɨto' eponin pe uyepuru kon Sises Kʉrai poro. 10 Iyerikʉ'pʉ uponaro' kon pe, nurɨne e'nɨ pe iyesi yau, eri'nɨsa' pe rɨ iyesi yau, ipokon pe rɨ uko'man nɨto' oton kon. 11 Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ɨtonpa kon amʉ' tʉpori'mapɨ'se, tʉpika'tɨpɨ'se e'tɨ', mʉku'atʉi'ne' kasa rɨ.
Iu'matʉ Pe Mɨrɨ Iku'tɨ' Tato'
12 Serɨ si ina uya kanan ɨyekama'pokapʉ kon, ina tonpa ton, sa'man pe ɨ'koro'tau'nokon ne'tʉrawasomayai'ne' nan inamaka'tɨ', ɨyesanon kon pe na'ne' nan Itepuru yau, apanama kon pɨ' na'ne' nan. 13 To' tʉrawasooi pɨkɨrɨ to' inamaka'tɨ', to' i'nʉnkaka'tɨ' mara rɨ pʉra. Tʉusewankamai' pʉra ɨtonpa kon amʉ' pokon pe ɨko'mantɨ'.
14 Ina tonpa ton, ina uya ɨyekama'pokapʉ kon, emiya'ne' pe te'san ipanamaka'tɨ', enari'ke' te'san enari'mʉnkaka'tɨ', ɨ'sɨ'mʉra te'san ipika'tɨka'tɨ', kɨseta'katʉu tanporon kon pɨ'. 15 Ɨnʉ' uya rɨ ɨri ku'sa' yau ɨpɨ'nokon, kʉsentakanomatʉu ɨri ke rɨ marɨ, e'tane tɨwɨrɨ rɨ sa'man pe rɨ ɨsi'tutɨ' wakʉ pe ɨtonpa kon amʉtʉ pe e'nɨ pɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ tanporon kon pɨ' rɨ nɨrɨ.
16 Pori' pe te'san pe e'tɨ' tɨwɨrɨ rɨ; 17 tʉuseta'kai' pʉra ɨpʉrematɨ' miyarɨ rɨ; 18 tanporon yau rɨ Papa pɨ' tenki ka'tɨ', serɨ kupʉ auya'nokon i'se Papa esi mɨrɨ Kʉrai Sises yau.
19 Iya'kwarʉ kama'tu kʉsenkʉ'nʉ'tʉu; 20 Pu'kena' amʉ' nekamanʉ kʉ'ku'tʉu se pe rɨ. 21 Tanporon i'tupɨ'tɨ'. Wakʉ pɨ' ata'sitɨ'. 22 Tanporon ɨ'si'taino pe na'ne' ɨri ton kʉ'ku'tʉu.
Papa Uya Wakʉ Tʉto' Pe Tesaroni'ka Pon Kon Pona
23 Tɨwɨ Papa rɨ tʉmɨrɨ pe, Papa, tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' esa' ɨkonekai'nokon tanporo rɨ. Tɨwɨ tanporo aya'kwarʉ kon, ɨyewan kon mɨrɨ awonsi'kɨ ɨpun kon nenkurumʉi tʉma'takʉʉi ke pʉra uyepuru kon Sises Kʉrai uyepʉ a'tai. 24 Kʉrɨ ɨkɨ'manin kon esi iyawɨron ye' pe rɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ ikupʉ iya rɨ.
25 Ina tonpa ton, ina pona ɨpʉrematɨ'.
26 “Miyarɨ,” ka'tɨ' tanporo utonpa kon amʉ' pɨ', wakʉ pe e'nɨ eseru yau to' a'su'ka pe.
27 Ta uya ɨpɨ'nokon Itepuru rau, serɨ si kareta mekamatʉi' tanporo utonpa kon amʉ' pɨ'.
28 Wakʉ nonkasa' uyepuru kon Sises Kʉrai uya nesii ɨpiyau'nokon.

5:2 Ma'siu 24:43; Ʉru' 12:39; 2 Pi'ta 3:10

5:8 Aisaya 59:17; E'pe'sas 6:13-17