Iyakon Ite'kwaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ
Tesaroni'ka Pon Kon
Ena'
Ekamanin
Kʉrai uye'kapʉ pɨ' utaipon nɨto' rɨ esi'pʉ moro rɨ, mɨrɨpan uya so'si Tesaroni'ka pon manenpa esi'pʉ. Iyakon ite'kwa pe Paarʉ nʉmenuka'pʉ kareta Tesaroni'ka pon kon ena' esi Itepuru uye'to' weyu e'sepoka'sa' man tukai' tapurɨsen pɨ' isaurokʉ. Paarʉ uya si serɨ tukai' te'sen eseru suraika'pʉ, Kʉrai uyepʉ rawɨrɨ, ɨri mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri ku'to' uta'tu'mato' oton, “Ɨri Ye' Ka'pon” tato' itepuru pe (2:3), Kʉrai ewa'noma ton.
Itekare ekamai' enno'sa' esi tʉnmenuka'pʉ ennin nan esi i'se tʉnapurɨnʉ kon yau meruntɨ pe ekamʉn yau rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ e'ne' moronkai'ma rɨ, te'tʉrawasomasan pe Paarʉ mɨrɨ awonsi'kɨ iye'tʉrawasoma tonpa ton kasa, mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ ku'to' kupʉ pɨ' rɨ to' e'to' pe.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1:1-2)
Apurɨpɨtʉ (1:3-12)
Kʉrai uyepʉ pɨ' enupan nɨto' (2:1-17)
Pana' pe enupan nɨto' Kʉri'san eseru pɨ' (3:1-15)
Iu'matʉ (3:16-18)
1
Paarʉ, Sairas* Kiri' Sirʉpanas, Sairas tato' tʉron nɨ pe. mɨrɨ awonsi'kɨ Temu'ti winɨpaino,
So'si pe Papa, ukʉipʉnʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai yau te'san Tesaroni'ka pon kon enakan: Inkupʉ'pʉ 17:1
Wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' Papa Ikʉipʉnʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai winon nesii ɨyenakan kon pe.
Tenki Ta Mɨrɨ Awonsi'kɨ Ɨpʉreman Nɨto'
Utonpa ton, tenki tato' ina uya pe kuru iyesi Papa pɨ' inke rɨ ɨmɨrɨ'nokon pɨ', ina uya kuru rɨ iku'to' pe iyesi, apʉne pʉra apurɨto' auya'nokon nɨ epamʉ miyarɨ rɨ. Ɨtonpa kon amʉ' i'nʉnkato' auya'nokon nɨ nɨrɨ miyarɨ rɨ. Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ɨpɨ'nokon kuru rɨ tʉutapurɨ kon pe Papa munkɨ amʉ' auro'ka pɨ' ina esi serɨ ɨpɨ'nokon, ɨsɨ yau rɨ, ekamʉn yau rɨ esii'ma te'nonkai' pʉra Sises apurɨto' auya'nokon yau ɨwesi kon pɨ'.
Tanporo serɨ esi ento' ipɨ' pe Papa uya eseru aimenkato' esi ipoken, mɨrɨpan moron nʉ'pʉ pe ɨusi'tuto' oton kon Papa e'to' esa' wannɨ pe yawon kon ipokena' ton ye' pe, iwenai mekota'mayatʉi'ne'. Papa kʉrɨ rɨ wakʉ rɨ iyawɨrɨ rɨ iku'nin. Ɨkota'manin kon nʉ'san kota'manin kʉrɨ rɨ ɨye'ma kon pe. Mɨrɨpan uya ɨusewankamato' kon ereutanʉkʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ ina rɨ nɨrɨ. Serɨ e'ku'to' oton Itepuru Sises usenpoika a'tai Epʉn poi, apo' tepo'tɨsen yau, meruntɨ pe te'san tinserʉʉi ton pokon pe nɨrɨ. Kamoro Papa i'tunin nan pen mɨrɨ awonsi'kɨ uyepuru kon Sises ekareei awɨrɨ e'paino kon pen kota'mato' iya oton. To' ekota'mato' oton aka'nero' pen ekota'man nɨto' ke mɨrɨ awonsi'kɨ enpa'kasa' pe Itepuru piyapai mɨrɨ awonsi'kɨ eke pe iye'to' meruntɨrʉ piyapai Aisaya 2:10 10 iyepʉ tapurɨpɨ'to' pe wakʉ ton tʉmunkɨ amʉ' yau mɨrɨ awonsi'kɨ ipɨ' usewansiukan nɨto' pe kamoro apurɨnin nʉ'san koro'tau iweyu a'tai. Ɨmɨrɨ'nokon nɨ si esi, apʉne pʉra ina nekamanʉ ɨpɨ'nokon apurɨsa' auya'nokon pɨ'.
11 Serɨ si itenu yau esii'ma, inke rɨ ina ɨpʉrema ɨpona'nokon, Papa, itese' pɨ' ina e'to' uya wakʉ pe ɨwesi kon tukai' ɨi'tuto' kon pe ɨkɨ'mayatʉi'ne' yawon kon ipokena' ton ye' pe, mɨrɨpan tʉmeruntɨrʉ winɨ wakʉ pe te'sen tanporon ku'nin pe ɨwe'to' kon a'ku'tɨto' pe iya mɨrɨ awonsi'kɨ tanporon te'ku'sen apurɨto' auya'nokon uya ɨku'to'. 12 Serɨ pɨ' rɨ marɨ ina ɨpʉrema uyepuru kon Sises ese' utapurɨpɨ'to' pe ayau'nokon mɨrɨ awonsi'kɨ ɨmɨrɨ'nokon nɨrɨ iyau, wakʉ nonkasa' Papa, itese' pɨ' e'nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai nʉnonka'pʉ awɨrɨ. eke wakʉ Papa, itese' pɨ' e'nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai nʉnonka'pʉ awɨrɨ; mɨrɨ pe pʉra, eke wakʉ Papa, itese' pɨ' e'nɨto', uyepuru kon Sises Kʉrai nʉnonka'pʉ awɨrɨ.

*1:1 Kiri' Sirʉpanas, Sairas tato' tʉron nɨ pe.

1:1 Inkupʉ'pʉ 17:1

1:9 Aisaya 2:10

1:12 eke wakʉ Papa, itese' pɨ' e'nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai nʉnonka'pʉ awɨrɨ; mɨrɨ pe pʉra, eke wakʉ Papa, itese' pɨ' e'nɨto', uyepuru kon Sises Kʉrai nʉnonka'pʉ awɨrɨ.